Český příspěvek ke globální klimatické akci

4. 8. 2016

Nová iniciativa od CI2, člena Asociace společenské odpovědnosti, s názvem SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 navazuje na pařížskou klimatickou dohodu a pomáhá organizacím se snižováním emisí.

Snižování emisí skleníkových plynů je jednou z nejdůležitějších globálních akcí, kterou můžeme zmírnit negativní dopady změny klimatu. Klimatická konference OSN v Paříži v prosinci 2015 její důležitost plně podpořila. Ve vyspělých zemích se klimatická odpovědnost stala pevnou součástí podnikání a firemní kultury. V České republice máme na tomto poli stále značné rezervy.

„Nezávislá analýza dat, které největší firmy působící v ČR zveřejňují, ukazuje, že velké firmy v ČR sledují svůj vliv a podporují ochranu klimatu nedostatečně oproti úrovni v EU15 či USA,“ shrnul Josef Novák, ředitel CI2, o. p. s., zjištění z vůbec první české studie, která se na oblast dopadů aktivit firem na životní prostředí zaměřila.

Odborný, nezávislý a dobrovolný program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 přichází s cílem, aby Česká republika – paralelně s péčí o své životní prostředí a zdraví obyvatel – také přispěla ke globálnímu úsilí a naplňovala Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Tento program může Českou republiku posunout v oblasti ochrany klimatu zase o kousek blíže k nejvyspělejším státům. Je to česká značka pro klimatický standard ochrany životního prostředí, který vychází z mezinárodních a národních dohod v oblasti ochrany klimatu,“ dodává Josef Novák.

Program již nyní pomáhá prvním podnikům a dalším zapojeným organizacím podrobně analyzovat a vypočítat produkované emise skleníkových plynů. Zároveň, díky jejich kvantifikaci a lokalizaci, získají firmy potřebné základní podpůrné údaje pro jejich snižování.

Jedná se o jediný program tohoto druhu v Česku, jenž je otevřený pro podniky, veřejné instituce, města, obce i další subjekty. Záštitu programu udělilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Garantem a administrátorem programu je nezisková organizace CI2, o. p. s.

Další informace k projektu naleznete na webu: www.snizujemeCO2.cz.