Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs je otevřen! Zapojte váš projekt do výzvy.

24. 9. 2019

Rádi bychom vás informovali o otevření výzvy k předkládání projektových námětů “Challenge Fund – Czech Solutions for SDGs” v rámci “Czech-UNDP Partnership for SDGs”. Projekty musí být předloženy do 31. října 2019.

Mnoho zemí v Evropě a ve střední Asii čelí podobným výzvám, s nimiž se Česká republika potýkala v 90. letech minulého století. Díky úspěšnému přechodu z centrálně plánované ekonomiky na otevřený trh v demokratickém prostředí a jejímu vstupu do Evropské unie má Česká republika mnoho zkušeností, které může sdílet s novými rozvojovými ekonomikami v regionu. Od roku 2004 spolupracují česká vláda a UNDP v Evropě a ve střední Asii, aby společně přinesli osvědčené postupy a vzdělání do zemí celého regionu.

Challenge Fund

Inovační řešení soukromého sektoru České republiky, nevládních organizací, univerzit, státních institucí, výzkumných center a jednotlivců budou uplatněna při zkoumání specifických rozvojových problémů v prioritních zemích. Uchazeči s českou odborností jsou nyní vyzváni, aby se přihlásili ke konkrétním rozvojovým tématům. Návrhy by měly zahrnovat řešení použitelná na úrovni zemí a subregionů.

Cílem Challenge Fund: Czech Solutions for the Sustainable Development Goals je usnadnit přenos českého know-how a inovativních řešení, která by řešila rozvojové výzvy identifikované národními úřady UNDP v projektových zemích a přispěla by k dosažení Cílů udržitelného rozvoje. CFCS hledá inovativní řešení, která přinášejí zlepšení a hodnotu, zejména zavedením nových metod, nápadů nebo produktů. CFCS vnímá inovace v nejširším smyslu, navrhovaná řešení musí být udržitelná a musí splňovat potenciál pro rozšíření.

 • Prioritní státy: Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko
 • Challenge: Economic Growth via Innovative technology and/or Big Data Usage; Management of Natural Resources, Energy Efficiency/Renewable Energy, Sustainable Agriculture or Waste Management
 • Kontraktační termín: prosinec 2019
 • Očekávané trvání projektu: 12 měsíců či méně
 • Rozsah fin. příspěvku: 20.000 až 40.000 USD
 • Minimální výše vlastního kofinancování je 20% z celkových nákladů projektu.

Projekty musí být předloženy nejpozději 31. 10. 2019 e-mailem na: procurement.irh@undp.org.

Od českých zájemců o podporu z CFCS je očekávána úzká spolupráce s místními partnery pro zajištění životaschopnosti a dlouhodobější udržitelnosti projektů. Bližší informace o fondu a kritériích výběru či evaluace předkládaných projektů jsou k dispozici na tomto odkazu.


Call for Proposals UNDP (Bosnia and Herzegovina, Republic of Moldova a Georgia) – „Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs“

The objective of the Challenge Fund: Czech Solutions for the Sustainable Development Goals is to facilitate transfer of Czech know-how and innovative solutions that would address development challenges identified by UNDP Country Offices in the project countries and contribute to the achievement of SDGs. The CFCS is looking for innovative solutions that generate improvement and value, especially by introducing new methods, ideas, or products. The CFCS views innovation in its broadest sense, the proposed solutions need to be sustainable and have a potential for scale up.

Eligible applicants may come from Czech private sector, NGOs, universities, state institutions or research centers. The applicants are required to engage local partners to assure viability in local conditions, and to promote sustainability and scalability of the solution.

 • Locality: Bosnia and Herzegovina, Georgia, or the Republic of Moldova.
 • Development challenge: Economic Growth via Innovative technology and/or Big Data Usage; Management of Natural Resources, Energy Efficiency/Renewable Energy, Sustainable Agriculture or Waste Management
 • Expected date of contract start: December 2019
 • Expected length of contract: up to 1 year
 • Estimated prize: ranging between US$20,000 USD and US$40,000, the applicants provide co-funding of at least 20% of the total cost of the project

The proposal must be submitted by e-mail to the following address: procurement.irh@undp.org before or on October 31, 2019.

All the details regarding the Call for Proposals for the Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs (like background, criteria for selection/evaluation or award amount/budget) could be found at the following webpages:


Zdroj: Call for Proposals UNDP (Bosnia and Herzegovina, Republic of Moldova a Georgia) – „Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs“, UNDP Istanbul Regional Hub.