EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen EGAP) byla založena v roce 1992 jako akciová společnost plně vlastněná státem. Přes 30 let existence naší společnosti pomáháme českým vývozcům exportovat především do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko. Doplňujeme tak nabídku komerčních úvěrových pojišťoven, vyplňujeme stávající mezeru na trhu a působíme jako standardní vývozní úvěrová pojišťovna plnící roli státního nástroje na podporu exportu. 

Závazek být společensky odpovědnou institucí a maximálně eliminovat negativní dopady naší činnosti je nedílnou součástí naší firemní kultury a politiky. Sledujeme proto ekologický a společenský dopad podpořených exportních projektů a usilujeme o maximálně etické a transparentní řízení naší společnosti. Rozvíjíme také projekty vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování naší ekologické šetrnosti s ohledem na odpovědnost vůči životnímu prostředí. Velký důraz klademe i na angažovanost v oblasti sociální odpovědnosti – ať už uvnitř společnosti prostřednictvím neustálého zkvalitňování podmínek našich zaměstnanců nebo navenek ve formě nejrůznějších dobrovolnických aktivit a v podpoře lokálních či znevýhodněných komunit. 

Více informací se o nás dozvíte na www.egap.cz.

 

Závazek udržitelnosti

Být odpovědnou firmou není v dnešní době nic jednoduchého. V tomto ohledu čelí jak EGAP, tak všechny firmy vyspělého světa, obrovské konkurenci a před výzvami, které přináší ESG, nelze zavírat oči. Již nějakou dobu proto pracujeme na profilu společensky odpovědné firmy a s dosavadními výsledky se nehodláme spokojit, ale naopak se snažíme je každým rokem posouvat. Naším cílem je především zdokonalování interních procesů, příprava na povinný nefinanční reporting a zefektivňování činností s pozitivními dopady nejen na naše klienty a zaměstnance, ale i na okolní společnost a přírodu.

EGAP

David Havlíček

předseda představenstva

Strategie udržitelnosti

V EGAP neustále cílíme na zmírňování ekologického dopadu naší činnosti. Systematicky proto minimalizujeme spotřebu materiálu a produkovaného odpadu a vedeme zaměstnance k úsporám ve spotřebě energií. Organizujeme také akce Týden bez výtahu nebo Do práce na kole, které motivují nejen k ekologickým a ekonomickým úsporám, ale i ke  zdravějšímu životnímu stylu našich zaměstnanců. Ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s. aktivně podporujeme také sběr a ekologickou likvidaci elektroodpadu. Na začátku roku 2024 jsme se navíc stali oficiálním veřejným sběrným místem pro vysloužilé mobilní telefony, které jsou následně recyklovány díky projektu společnosti Remobil, z.s. Naší důležitou a dlouhodobou iniciativou, kterou pomáháme lokální biodiverzitě, je projekt střešního chovu včel, se kterým jsme se zapojili do celonárodní soutěže Ceny SDGs 2022 (kategorie Změna klimatu). A jelikož důležitou součástí každého ekologicky odpovědného podniku je i postupná cesta k uhlíkové neutralitě, došlo v EGAP také k měření uhlíkové stopy provozované činnosti, která je nyní snižována mimo jiné realizací offsetových projektů. Finančně jsme tak podpořili několik projektů zaměřených na výsadbu stromů a do této výsadby se v budoucnu plánují zapojit i zaměstnanci EGAPu.

V oblasti sociální odpovědnosti se EGAP zaměřuje například na vysoké standardy pracovních podmínek, rovné pracovní příležitosti a neustálé vzdělávání svých zaměstnanců. Pravidelně se účastníme také různých charitativních sbírek a projektů, často z vlastní iniciativy samotných zaměstnanců. Nově také umožňujeme zaměstnancům strávit jeden pracovní den v roce dobrovolnickou činností ve prospěch některé z neziskových organizací, které pomoc dobrovolníků potřebují.

Ekonomické udržitelnosti se EGAP snaží dosáhnout zejména prostřednictvím transparentnosti, efektivního řízení rizik, kvalitních protikorupčních mechanismů a samozřejmě udržováním dobrých vztahů s klienty a obchodními partnery. Každý rok se také účastníme ESG Ratingu. Díky výsledkům můžeme nyní i v budoucnu porovnávat změny, které zde postupně implementujeme. Uvědomujeme si, že jde o běh na dlouhou trať, nicméně vědomí, že jdeme správným směrem, nás v naší snaze pohání dále.

 

Budova pojišťovny EGAP

egap-vuely-stuen-medu

egap-pracovn-kolektiv-v-lese

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Mikuláš Pýcha

ředitel odboru strategických řízení

V EGAP aktivně pracujeme na našem profilu společensky odpovědné firmy. Mimo to, že jakožto státem vlastněná instituce musíme splňovat požadavek OECD na dlouhodobou finanční udržitelnost, dbáme při podpoře exportu i na další oblasti společenské odpovědnosti. Za poslední roky jsme také výrazně zmenšili naši uhlíkovou stopu, ať už snížením spotřeby energií, přechodem na úspornější řešení vytápění a svícení nebo osvětou mezi zaměstnanci. Každým rokem také spotřebováváme méně vody, papíru a dalšího odpadu. Naše interní pracovní skupina pro ESG, která nad rámec svých jiných pracovních povinností s nasazením usiluje o zvyšování naší společenské odpovědnosti, přichází pravidelně s novými projekty, které zařazujeme do portfolia stávajících aktivit. S dosavadními výsledky se totiž nechceme spokojit, ale chceme je neustále posouvat.

Naše projekty

Projekty

www.egap.cz

Vodičkova 34/701, 111 21, Praha 1