INSPEKTA CZ

INSPEKTA CZ je česká nezávislá kontrolní společnost poskytující služby v oblasti kvality napříč všemi průmyslovými odvětvími.

Nároky na jakost nebo určitý předepsaný standard výrobků a služeb v posledních dekádách stále rostou. To současně zvyšuje i nároky na vývoj, výrobu, přepravu, skladování, na časové aspekty dodávek a v neposlední řadě i na minimalizaci nákladů. Všímáme si, že tyto rostoucí nároky s sebou často přinášejí i negativní dopady, které v honbě za dosažením obchodních cílů zůstávají opomenuty.

Hnutí společenské odpovědnosti vnímáme jako nástroj, který může jednak identifikovat a upozorňovat na takové negativní dopady, kterými současná produkce ovlivňuje člověka a jeho okolí. Rádi bychom se podíleli na hledání cest, jak tyto dopady napravovat a eliminovat.

Jako důležitý kvalitativní prvek hnutí společenské odpovědnosti vnímáme mj. i jeho dobrovolnost.

Naším záměrem je poskytovat nadále základní služby v oblasti kontroly jakosti, a současně i upozorňovat naše klienty na alternativní přidanou hodnotu, kterou mohou získat adaptováním vhodných prvků společenské odpovědnosti do procesů, jimiž se jejich firmy i zaměstnanci řídí.