Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (zkráceně JU) je mladou a rychle se rozvíjející univerzitou, která byla založena v roce 1991. JU se svými osmi fakultami profiluje jako výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Jako mezinárodně respektovaná vzdělávací instituce přispívá k rozvoji vědeckého poznání, tvůrčího lidského potenciálu a vyspělých technologií i ke zlepšení kvality života a prosperity společnosti v regionu.

Od roku 2021 má univerzita nový Strategický záměr, ve kterém se mimo jiné zavázala k dodržování hodnot, jako jsou: Profesionalita, Ambice, Integrace, Otevřenost a Internacionalizace. Jednou z hodnot je však také Odpovědnost, kdy se Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hlásí ke společenské odpovědnosti a k principům trvale udržitelného rozvoje.

Témata společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje prostupují všemi aktivitami JU a ve Strategickém záměru je jim věnovaná také samostatná kapitola.

Mezi nejvýznamnější aktivity Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oblasti společenské odpovědnosti patří:

  • Vzdělávání, osvěta studentů, zaměstnanců a široké veřejnosti v oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje;
  • Výzkumná činnost (zejména aplikovaný výzkum) s vysokým potenciálem pozitivních socioekonomických dopadů;
  • Realizace, podpora aktivit směrem k ochraně životního prostředí formou šetrného hospodaření s přírodními zdroji atd. (např. instalace fotovoltaického systému na budovy JU, využívání elektromobility a virtuálních mobilit, snižování potřeby pitné vody formou budování vlastních vrtaných studní, inovace managementu správy nemovitostí apod.).

Více na www.jcu.cz.