Mendelova univerzita v Brně | MENDELU

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav.

V roce 2019 bylo na dobrovolné bázi zřízeno „Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU“ (CSR MENDELU) za účelem propojení všech zájemců o tuto problematiku napříč obory, a to ať z řad studentů, učitelů nebo široké veřejnosti (csr.mendelu.cz). CSR MENDELU pořádá veřejné přednášky a diskuzní setkání s odborníky z praxe na téma CSR a udržitelnosti, organizuje exkurze do společensky odpovědných firem.  Dobrovolníci centra z řad studentů se podílí na realizaci projektů na podporu třídění odpadu na kolejích, rozšíření nabídky bufetu o zdravé produkty a projekt sdílených kol a aut apod. Kromě výše zmíněných aktivit vyzývá centrum ke spolupráci ve vědě a výzkumu, a to na národní i mezinárodní úrovni.

Akademická etika (zejména část plagiátorství) je na Provozně ekonomické fakultě (PEF) MENDELU zkoumána již několik let a fakulta má přední odborníky, kteří jsou za tímto účelem i členy národních etických komisí a jiných odborných orgánů. Další aktivitou na PEF je vědecký projekt TAČR zabývající se plýtváním potravin v domácnostech i hromadném stravování. Napříč fakultami ve spolupráci se soukromým a neziskovým sektorem se řeší problémy deforestace neboli odlesňování pralesů ať už v Amazonii (konsorcium UNIDA) nebo v Mongolsku. Velmi důležitým počinem univerzity v roce 2018 je získání ocenění HR Award v oblasti lidských zdrojů od Evropské komise, jakožto první česká univerzita. Celouniverzitní je také akce „Běh rektorky“.

V rámci filantropie je na univerzitě organizován charitativní adventní trh „Dobrotrh“, kde se studenti učí komunikačním a obchodním dovednostem a přitom podporují neziskové organizace, nebo akce „Zelená pomáhá“, kde je spojena dobročinnost, kultura a zábava. Studenti a zaměstnanci jsou angažováni také do ochrany životního prostředí účastí v celonárodní akci „Ukliďme Česko“. Studenti se mohou také zapojit do tzv. ESN MENDELU (Erasmus Student Network of Mendel University), kde se čeští i zahraniční studenti věnují mimo jiné i společensky prospěšným aktivitám.