Mendelova univerzita v Brně | MENDELU

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav.

V roce 2019 bylo na dobrovolné bázi zřízeno „Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU“ (CSR MENDELU) za účelem propojení všech zájemců o tuto problematiku napříč obory, a to ať z řad studentů, učitelů nebo široké veřejnosti (csr.mendelu.cz). CSR MENDELU pořádá veřejné přednášky a diskuzní setkání s odborníky z praxe na téma CSR a udržitelnosti, organizuje charitativní akce nebo exkurze do společensky odpovědných firem. Dobrovolníci centra z řad studentů se podílí například na realizaci projektů na podporu třídění odpadu na kolejích, zdravého a udržitelného stravování, nebo začlenění principů cirkulární ekonomiky a zero-waste do života studentů na kolejích pomocí projektu Gratis point. Kromě výše zmíněných aktivit vyzývá centrum ke spolupráci ve vědě a výzkumu, a to na národní i mezinárodní úrovni.

Na univerzitě jsou tak realizovány dlouhodobě orientované národní i nadnárodní projekty pracovníků i studentů MENDELU. Patří sem například problematika plýtvání potravin (projekt TA ČR), akademická etika (mezinárodní projekt BRIDGE), zkoumání společenské odpovědnosti a udržitelnosti podniků (GA ČR), deforestrace (odlesňování) pralesů v Amazonii (konsorcium UNIDA), Mongolsku (STREAM), podpora udržitelného zemědělství a hospodaření v Africe v rámci rozvojových projektů, problematika klimatických změn (www.klimatickazmena.cz) a sucha (projekt S.A.W.E.R. zaměřený na získávání vody kondenzací ze vzduchu), a další. Řešitelé těchto projektů, jakožto odborníci na danou oblast, jsou členy národních i mezinárodních platforem, odborných i hodnoticích komisí (např. Top odpovědná firma, SME EnterPRIZE, a další). V rámci výuky je rovněž navazována mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelnosti (např. Innovative2030 – iniciativa propojující vysoké školy, vládní instituce a podniky v oblasti naplňování SDGs). Na univerzitě jsou studentům nabízeny předměty zaměřené na společenskou odpovědnost a udržitelnost. Studenti pod vedením svých vyučujících realizují vlastní společensky odpovědné projekty, organizují již tradiční charitativní akce
(www.dobrotrh.cz) či Den společenské odpovědnosti, a současně se tím učí manažerským dovednostem a udržitelnému řízení organizace. Studenti a zaměstnanci jsou angažováni také do ochrany životního prostředí účastí v celonárodní akci „Ukliďme Česko“. ESN MENDELU (Erasmus Student Network of Mendel University) rovněž nabízí českým i zahraničním studentům možnost věnovat se mimo jiné i společensky prospěšným aktivitám.

Velmi důležitým počinem univerzity v roce 2018 je získání ocenění HR Award v oblasti lidských zdrojů od Evropské komise jakožto první česká univerzita. Univerzita se také dvakrát umístila v mezinárodním „zeleném“ žebříčku vysokých škol UI GreenMetric, v roce 2022 na hezkém 435. místě z 1 050 zúčastněných škol. V současné době je zapojena do celonárodního centralizovaného rozvojového projektu vysokých škol (UNILEAD) zaměřeného na rozvoj udržitelnosti na českých veřejných vysokých školách. Je členem Asociace společenské odpovědnosti a Platformy zainteresovaných stran CSR.