Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je národním garantem ochrany životního prostředí a reprezentuje Českou republiku v mezinárodních jednáních a úmluvách v této oblasti. Podílí se na tvorbě a implementaci řady dobrovolných environmentálních nástrojů pro firmy a neziskové subjekty, ale i obce a municipality (jako je například Místní agenda 21, ekologická certifikace, systém udržitelného managementu EMAS a další).

Ministerstvo také zodpovídá za rozvoj agendy udržitelného rozvoje, jenž má v rámci resortu své specializované oddělení. To se věnuje implementaci globální iniciativy Agenda 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN v České republice, zejména prostřednictvím Strategického rámce Česká republika 2030. Jedná se o zastřešující dokument, jímž by se měla řídit státní tvorba při přípravě budoucích strategií.

Věříme, že dialog a fungující spolupráce státních i nestátních aktérů jsou nejen nutnými předpoklady pro řešení environmentálních problémů a výzev, ale také přispívají k růstu a prosperitě české společnosti.