POTEX

Potex je ekologicko-charitativní projekt, který již 14 let odklání použitý, ale stále nositelný textil z odpadového toku. Oblečení, boty, doplňky a jiné textilie sbíráme prostřednictvím sítě kontejnerů, kam mohou lidé textil darovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Působíme lokálně, v Praze a blízkém okolí, aby byla zachována možnost okamžité reakce na požadavky darujících a abychom snížili ekologické dopady vznikající při transportu textilu. Textil je po svezení do skladu manuálně tříděn a předáván lokálním neziskovým organizacím dle jejich požadavků. Již nenositelný textil je připraven pro další zpracování. 

Díky činnosti Potex se ročně vyhnou skládce a jsou dále zpracovány více než 3 000 tun textilu. Nárazově distribuujeme oděvní pomoc při přírodních nebo válečných katastrofách. Naše činnost získává na stále větší důležitosti vzhledem k plánované povinné separaci textilu od roku 2025 a stále narůstajícímu množství vyrobených oděvů v rámci fast fashion.Závazek udržitelnosti

Naší vizí je snižovat a odklánět množství textilního materiálu, který končí na skládkách, a místo toho mu dát nový život a vracet ho zpět do oběhu. 

Tím šetříme primární zdroje, které by se využily k výrobě nového textilu, a zároveň snižujeme negativní dopady spojené s jeho výrobou a transportem.

K odpovědnému a udržitelnému nakupování a práci s textilem vedeme nejen naše zaměstnance a partnery, ale také širokou veřejnost. Vzděláváme, edukujeme a šíříme osvětu v oblasti udržitelnosti a recyklace.

Recyklujeme textil

Lenka Harcubová

jednatelka

Strategie udržitelnosti

V roce 2025 vejde v platnost povinnost separace textilu a naším cílem je být na tuto změnu připraveni svými kapacitami i možnostmi zpracování textilu. Podle „Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky“ se evropská spotřeba textilních výrobků řadí na čtvrté místo, pokud jde o dopad na životní prostředí a změnu klimatu. 

Textilní odvětví také zaujímá třetí místo ve využívání vody a půdy a páté místo ve využívání primárních surovin a v produkci emisí skleníkových plynů.

Průměrný Evropan každoročně vyhodí 11 kg textilu. Současně se očekává, že spotřeba oděvů a obuvi vzroste do roku 2030 o 63 %.

Potřeba zabývat se výrobou a spotřebou textilních výrobků je tedy nyní naléhavější než kdy jindy.

Potex stojí na konci životního cyklu textilu a z toho vycházejí i klíčové oblasti strategie:

  • Odklon textilu ze skládek

Kolem 70 % vyrobeného textilu stále končí na skládce.
Rozšiřujeme naše sběrné kapacity, aby občané měli možnost své oblečení separovat rychle a jednoduše.
Motivujeme veřejnost, instituce i výrobce, aby nepotřebné textilie posílali dál a nevyhazovali je do směsného odpadu.

  • Lokálnost

Zasazujeme se o to, aby oděvy byly darované a zpracované lokálně. Eliminujeme tak negativní vlivy spojené s transportem textilu.

  • Edukace

Inspirujeme a vzděláváme veřejnost v jednotlivých aspektech spojených s textilním průmyslem a jeho dopadech na naše životní prostředí. Ukazujeme možnosti snížení spotřeby, zvýšení udržitelnosti a zapojení cirkulárních principů do běžného života. 

  • Podpora a rozvoj regionu

Potex poskytuje lokální pracovní místa. Podporuje lokální neziskové organizace a projekty v rámci regionu.

  • Lidé Potexu

Záleží nám na tom, jak se u nás lidé cítí. Je pro nás důležité, aby se naši zaměstnanci vraceli s pocitem dobře vykonané a ohodnocené práce a s vědomím, že jsou pro fungování společnosti vrcholně důležití. Podporujeme také rodiny a nabízíme částečné nebo zkrácené úvazky, které našim zaměstnancům umožňují skloubit práci s péčí o rodinu.

strategie-bocni_pohled_zprava

strategie-vyber_kontejneru_pytle_2

strategie

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Kateřina Kučerová

Brand manažerka

Katerina.kucerova@potex.cz

Spolu s kolegy se v Potexu starám o naši značku, komunikaci a udržitelnost. Od začátku existence Potexu jdeme cestou ochrany životního prostředí, eliminace negativních vlivů nadspotřeby textilních výrobků a pomoci potřebným.

V Potexu jdeme touto cestou již 14 let a stále hledáme nové možnosti a příležitosti, jak se zlepšit a posunout. Je mi ctí se na tom podílet.