Statek Vodňanský

Statek Vodňanský je rodinným statkem s dlouhou historií. V současné době obhospodařuje 550 ha, z čehož je 330 ha orné půdy, 210 ha trvalých travních porostů a 10 ha chmele. Kromě uvedených obhospodařovaných ploch patří ke statku vodní plochy, mokřadla, remízky a lesní porosty. Na statku je chováno stádo masného skotu plemeno Limousin.

Rodinná filosofie, kterou se řídí hospodaření na statku, vychází z tradic převzaných od předcházejích generací a spočívá v tom, že zemědělství není vnímáno jen jako produkce potravin a ekonomický faktor, ale zároveň nese zodpovědnost za ekologickou stabilitu a tvářnost krajiny. Tomu je přizpůsobováno obhospodařování zemědělských ploch, které se nepodřizuje výhradně ekonomickým ukazatelům a zvláště ne dosahování maximálního zisku, ale důležitou roli hraje také podpora biodiverzity prostředí, ochrana půdy a formování krajiny. V roce 2018 jsme byli oceněni zlatou medailí v programu Pestrá krajina, kterou pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR. Úzce spolupracujeme s Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko při vysazování nových ovocných stromků, které se historicky v naší oblasti pěstovaly. Se skautským oddílem  Blíževedly pořádáme každoročně mnoho společenských a vzdělávacích akcí, spočívajících v poznávání přírody.