Technické služby Tábor

Společnost Technické služby Tábor s.r.o vznikla 1. 1. 1995 po zániku příspěvkové organizace Technické služby města Tábora. Společnost zajišťuje služby v prvé řadě pro město Tábor jako svého 100% vlastníka a ve zbývající kapacitě i pro ostatní odběratele. Jsme certifikováni dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 a OHSAS 18001.

Technické služby Tábor s.r.o., je společnost zřízena za účelem vykonávání těchto činností pro Město Tábor: zajišťování oprav a realizace městského mobiliáře (dětská hřiště, sportovní hřiště, drobná architektura, parky, kašny, hřbitovy apod.); opravy a realizace veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace; opravy a realizace chodníků, místních komunikací a dopravního značení; zajištění oprav a investiční výstavby do výše nákladů akce 5 miliónů Kč; běžná údržba (zeleň, čištění města, zimní údržba, automobilová doprava, likvidace odpadů mimo nebezpečných); provozování hřbitovů a provozování útulku pro opuštěné psy.

Pro své činnosti jako veřejný zadavatel dbáme maximální transparentnosti i nad rámec zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro své zaměstnance vytváříme příznivé pracovní podmínky vč. rovných příležitostí žen a mužů. Spolupracujeme na uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných občanů prostřednictvím spolupráce s Úřadem práce na Veřejně prospěšných prací. Spolupracujeme s probační a mediační službou na projektu výkonu trestu Obecně prospěšných prací. Spolupracujeme s neziskovým sektorem na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných občanů.