17 Partnerství
ke splnění cílů

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

AKADEMIE SDGs 2021

Akademie SDGs je bezplatný vzdělávací program k Cenám SDGs 2021, který připravila Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub ČR s cílem zvýšit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Druhá akce z cyklu Akademie SDGs na téma „Jak být prospěšný a úspěšný“ se věnovala SDG 17 a proběhla 13. května 2021. Na akci vystoupili experti a odborníci na udržitelnost a rozvojovou spolupráci, více zde.

 • Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti,
 • Jan Slíva, ředitel České rozvojové agentury,
 • Šimon Pánek, zakladatel Člověka v tísni,
 • David Pavel, zakladatel společnosti Cambodian,
 • Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko,
 • Ivan Lukáš, obchodní ředitel firmy DOT Glasses.

Kde najdu více inspirace?

Knihy

The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions
Jeffrey D. Sachs | 2020

Pohled profesora Jeffrey D. Sachse, proslulého ekonoma a odborníka na udržitelný rozvoj, na světové dějiny v kontextu výzev a příležitostí 21. století.

Miliarda nejchudších: Proč se některým zemím nedaří a co s tím?
Paul Collier | 2019

Profesor ekonomie a znalec ekonomiky afrických zemí Paul Collier nabízí ve své aktuální knize převratný pohled na problém světové chudoby a její řešení.

Nebe nad Jemenem
Tomáš Šebek | 2019

Tomáš Šebek český chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic ve své knize z místa současné největší humanitární katastrofy na světě popisuje každodenní příběhy a zkušenosti z mise v Jemenu.

Online publikace

Evropská komise | 2021

Sdělení Evropské komise pro humanitární pomoc v EU: Nové výzvy. Ke stažení zde.

Humanitární pomoc EU a ČR | 2020

Hodnotící zpráva Aidwatch k humanitární pomoci. Zpráva přibližuje, co je humanitární pomoc, kdo jsou její aktéři, jaké jsou příčiny humanitárních krizí včetně příkladů zemí, kde je humanitární pomoc poskytována. Ke stažení zde.

Fairtrade – udržitelný obchod | 2019

Brožura, která vznikla ve spolupráci Fairtrade Česko a Slovensko a Asociace společenské odpovědnosti, která skrze příklady dobré praxe ukazuje, jak fairtrade přístupy naplňují Cíle udržitelného rozvoje od OSN. Ke stažení zde.

Transparency International

Soubor publikací a analýz vydaných pod hlavičkou české pobočky mezinárodní protikorupční nevládní organizace Transparency International. Ke stažení zde.

UNDP

Soubor publikací, analýz a reportů vydaných pod hlavičkou Rozvojový program OSN. Ke stažení zde.

Inspirace z Česka

Zlepšování životní úrovně obyvatel Ugandy

Pro lidi v okrese Nebbi je základní zdravotní péče prakticky nedostupná. Nedostatek nemocnic v pěší dostupnosti, základních léků a kvalifikovaného personálu vede ke zbytečným komplikacím nebo dokonce i ztrátám na životech na jinak snadno léčitelné nemoci. EMOTER zajišťuje lékařské výjezdy s „mobilní terénní klinikou“, kdy tým zdravotníků vycestuje a přímo v odlehlých komunitách ošetřuje, očkuje a poskytuje laboratorní testy a léky.

více

Kurz ESDGs!

ESDGs! projekt se snaží představit téma udržitelného rozvoje univerzitním studentům i široké veřejnosti. Jeho cílem je rozšířit výuku podnikání a strategického managementu, které budou zavádět současnou problematiku ve formě udržitelně rozvojových cílů. Dále využívat digitálních trendů a moderních nástrojů distančního vzdělávání. V neposlední řadě vytvořit a představit první kurz pro širokou veřejnost.

více

Participace 21

Participace 21 se zaměřuje na občanské vzdělávání a participaci na úrovni měst, škol i organizací. Pomáhá efektivně zapojovat občany do veřejného života, a to skrze různé participativní projekty, ankety a hlasování. Buduje vzájemné vztahy a komunikaci mezi radnicí, občany, lokálními firmami a organizacemi. Vytváří funkční a spokojené město za využití moderních technologií – online platformy a unikátní hlasovací metody.

více

Inspirace ze zahraničí

SDG Action Manager

UN Global Compact ve spolupráci s B Lab vyvinul interaktivní online nástroj, který má pomoci firmám sledovat a zlepšovat jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti. Nástroj usnadňuje firmám identifikovat klíčové SDGs pro jejich byznys, nalézt potenciál v procesech a dodavatelském řetězci a nastavit konkrétní cíle k jednotlivým SDGs. SDG Action Manager byl vyvinut za podpory CSR odborníků a zástupců neziskové i akademické sféry.

více

SciTech DiploHub v Barceloně

SciTech DiploHub je zajímavým příkladem úspěšného partnerství mezi univerzitami, nevládními organizacemi, firmami a veřejnými institucemi. Organizace v rámci SciTech DiploHub společně vyzdvihují důležitost vědy, technologií a měst v diplomacii a snaží se prostřednictvím svých znalostí a inovací prezentovat město Barcelona jakožto vlivného hráče na mezinárodní půdě.

více

Global Goals Podcast

Podcast An Idiot’s Guide to Saving the World je pro odvážné jednotlivce, kteří se chtějí dozvědět více o nejnaléhavějších výzvách světa, včetně migrace, rovnosti pohlaví, vzdělávání nebo změny klimatu. Podcast posluchačům přináší podmanivé příběhy lidí, kteří řeší naléhavé globální problémy.

více

Aktuality na téma SDG 17

Event of the year in sustainability: Don’t miss another unique conference

Go to article

Results of Giving Tuesday 2023: Over 97 million CZK raised

Go to article

ESG Rating: Which companies ranked among the best based on sustainability and ESG?

Go to article

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Objevujte a sdílejte Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

  1
 • Podporujte ty, kteří spojují společnost.

  2
 • Zapojte se na pozici dobrovolníka do různých akcích ve své komunitě.

  3
 • Podělte se s ostatními o svých zkušenostech z naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

  4
 • Sdílejte dobré příklady z praxe a úspěchy ostatních.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Vytvářejte a rozvíjejte globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

  1
 • Sdílejte své zkušenosti s ostatními.

  2
 • Implementujte do strategie firmy naplňování Cílů udržitelného rozvoje a bavte se o možnostech jejich implementace i se svými dodavateli a ostatními firmami.

  3
 • Udržujte partnerství mezi vaší firmou, vládními institucemi a občanským sektorem.

  4
 • U špatných vztahů partnerství se snažte o jejich nápravu a narovnání.

  5

Podcíle

finance

Posílit mobilizaci domácích zdrojů, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní podpory rozvojovým zemím, ke zlepšení domácích kapacit pro výběr daní a dalších příjmů

Plně realizovat závazky rozvinutých zemí v rámci Oficiální rozvojové pomoci (ODA), včetně závazku mnoha vyspělých zemích poskytnout 0,7 procenta ODA/HND rozvojovým zemím a 0,15 až 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím; poskytovatelé ODA by měli zvážit stanovení cíle poskytnout alespoň 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím

Mobilizovat dodatečné finanční prostředky z různých zdrojů pro rozvojové státy

Pomoci rozvojovým zemím při dosahování dlouhodobé dluhové udržitelnosti prostřednictvím koordinovaných politik zaměřených na podporu financování dluhu, oddlužení a restrukturalizaci dluhu dle potřeby, a zabývat se vnějším zadlužením silně zadlužených chudých zemí, aby se snížila jejich míra zadluženosti

Přijmout a realizovat režimy na podporu investic pro nejméně rozvinuté státy

technologie

Posílit spolupráci sever-jih, jih-jih, trojstrannou regionální a mezinárodní spolupráci v přístupu k vědě, technologiím a inovacím, a posílit sdílení znalostí za vzájemně dohodnutých podmínek, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace stávajících mechanismů, zejména na úrovni OSN, a prostřednictvím mechanismu mezinárodního zpřístupňování technologií

Podporovat rozvoj, transfer a rozšiřování technologií šetrných k životnímu prostředí do rozvojových zemí za výhodných podmínek, včetně koncesí a preferenčních podmínek na základě vzájemných dohod

Plně zprovoznit technologickou banku a mechanismy budování vědeckých, technologických a inovačních kapacit pro nejméně rozvinuté státy do roku 2017 rozšířit používání technologií, zejména informačních a komunikačních

budování kapacit

Posílit mezinárodní podporu pro realizaci efektivního a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů naplňování všech cílů udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím spolupráce sever-jih, jih-jih a trojstranné spolupráce

obchod

Podporovat univerzální, standardizovaný, otevřený, nediskriminační a spravedlivý multilaterální obchodní systém pod dohledem Světové obchodní organizace (WTO), a to i prostřednictvím závěrů vyjednávání v Rozvojové agendě WTO z Dauhá

Výrazně zvýšit vývoz rozvojových zemí, zejména s cílem zdvojnásobit podíl nejméně rozvinutých států na světovém vývozu do roku 2020

Umožnit nejméně rozvinutým státům bezcelní a bezkvótový přístup na trhy v dlouhodobém měřítku, v souladu s rozhodnutími Světové obchodní organizace, mimo jiné zajištěním toho, že preferenčních pravidla původu vztahující se na dovoz z nejméně rozvinutých států jsou transparentní a jednoduchá a přispívají k usnadnění přístupu na trhy

systémové otázky

Politika a institucionální soudržnost

Posílit globální makroekonomickou stabilitu, mimo jiné prostřednictvím koordinace politik a jejich koherence

Podporovat politickou soudržnost pro udržitelný rozvoj

Respektovat politiku jednotlivých států při zavádění a provádění politik pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj

Mnohostranná partnerství

Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj podporované mnohostranným partnerstvím ve prospěch mobilizace a sdílení znalostí, expertízy, technologií a finančních zdrojů na podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména rozvojových

Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství

Data, monitorování a odpovědnost

Do roku 2020 zvýšit podporu budování kapacit rozvojových zemí, včetně nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových států, k výraznému zvýšení dostupnosti vysoce kvalitních, aktuálních a spolehlivých údajů členěných podle příjmů, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migračního statutu, zdravotního postižení, geografické polohy a dalších relevantních charakteristik v národním kontextu

Do roku 2030 stavět na stávajících iniciativách s cílem rozvinout prostředky pro měření pokroku v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které doplní hrubý domácí produkt a podporou budování statistických kapacit rozvojových států

zpět na SDGs