11 Udržitelná
města a obce

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Inspirace z Česka

Urbanity Campus Tachov

Urbanity Campus Tachov je prvním areálem v České republice, který získal prestižní ocenění BREEAM Communities pro udržitelné části měst a veřejné prostory. Ve světovém měřítku je pak jedinou oblastí s převažující výrobní funkcí, která se může touto certifikací pochlubit. Tento příměstský brownfield byl v minulých letech za plného provozu postupně rekonstruován, přičemž historie areálu sahá až do roku 1967.

více

Domy jako stromy

Oteplují se domy, ulice, města, planeta. Stavby pod slunečním zářením jsou jako radiátory. Pokrytí radiačních ploch rostlinami nejen snižuje radiaci, ale ještě taková stavba ochlazuje svoje okolí. Stavby se zelenými střechami a zelenými fasádami společnosti LIKO-S nejenže vracejí přírodě, co jí vzali, ale dokonce vytvoří na místě stavby lepší klima, než tam bylo před stavbou.

více

Monitoring kvality ovzduší v Praze

DPD spustilo unikátní program pro měření kvality ovzduší v Praze. Pevné senzory na 20 budovách a dynamické na 70 dodávkách (ve kterých každý den projíždějí kurýři pražskými ulicemi) měří jemné prachové částice PM 2.5. O data, která jsou k dispozici v reálném čase, se dělí s občany díky veřejné interaktivní mapě. Dále se podílí na zlepšení kvality ovzduší ve spolupráci s místní samosprávou, které detailnější data poskytuje k rozhodování o nápravných opatřeních.

více

Inspirace ze zahraničí

Urban Scale Interventions

Málaga, Belfast, Londýn, Melbourne. Příklady měst, ve kterých kreativní studio Urban Scale Interventions přetváří veřejné prostory podle požadavků těch nejpovolanějších – lidí, kteří v nich žijí své životy. Prostřednictvím kreativního zapojení, působivého designu a kvalitního poskytování pomáhá studio městům, vládám a organizacím zlepšovat životy lidí. Od přestavby ulic, po nové modely vzdělávání, hravé intervence, regenerační turistiku nebo zlepšení blahobytu komunity.

více

Obnova domů a škol po zemětřesení

Před zemětřesením bylo v horské vesnici Simthalí v Nepálu 469 domů, školáci navštěvovali čtyři školy a se svými nemocemi se přicházeli poradit do místního Healt postu. Zemětřesení vše změnilo, 98 % budov bylo srovnáno se zemí, nebo stojí, ale pobyt v nich je životu nebezpečný. Projekt obnovy budov organizace Namasté Nepál se soustředí na obnovu vesnice tak, aby nové stavby odolaly případným dalším zemětřesením.

více

Sampangan

Odhaduje se, že 50 % celkového odpadu, se kterým není řádně nakládáno, končí v půdě, řekách a mořích. Z toho důvodu se města a obce musí mnohem více soustředit na nakládání s odpadem. Sampangan je indonéská společnost zabývající se technologickým odpadem, která udržitelně zpracovává a rozkládá všechny druhy pevného odpadu a přeměňuje je na organické výstupy, jako je uhlík, pára a další. Sampangan využívá technologii karbonizace. Tímto procesem přeměňuje odpad na uhlí pomocí procesu přenosu tepla a neutralizuje dým pomocí procesu hydrocyklónu.

více

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Využijte svého práva rozhodovat o složení vedení města či obce.

  1
 • Jezděte na kole, choďte pěšky, používejte veřejnou dopravu. Autem jezděte pouze ve větší skupině.

  2
 • Udržujte auto v dobrém stavu, aby nevypouštělo větší množství emisí do ovzduší.

  3
 • Nepoužívejte jednorázové obaly a lahve na vodu a kávu. Noste si s sebou vlastní láhev a hrnek.

  4
 • Používejte vlastní nákupní tašku a látkové pytlíky na ovoce a zeleninu. Snažte se vyhýbat jednorázovým plastům a mikrotenovým pytlíkům.

  5
 • Udržujte okolí vašeho bydliště v čistotě, vyražte se sousedy nebo přáteli uklidit místní veřejná prostranství či parky.

  6
 • Vysaďte na volném prostranství květiny nebo keře, založte komunitní zahradu a sdílejte ji se sousedy.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Poskytněte zaměstnancům ze vzdálenějších míst bydliště hromadný odvoz do práce nebo nabídněte ubytování v blízkosti práce.

  1
 • Ujistěte se, že vaše podnikání nemá negativní dopad na oblasti vysoké kulturní nebo biologické důležitosti (tzv. kulturní dědictví).

  2
 • Zajistěte, aby vaše podnikání nezměnilo možnosti přístupu k vodním zdrojům pro obyvatele dané lokality.

  3
 • Přejděte v maximální možné míře na obnovitelné zdroje energie –hybridní auta, elektřina z obnovitelných zdrojů pro výrobu.

  4
 • Přejděte na recyklovatelné obaly.

  5
 • Snižte na minimum produkci odpadů.

  6

Podcíle

Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech

Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby

Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro participativní, integrované a udržitelné plánování a správu měst a obcí ve všech zemích

Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví

Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí a dalších negativních dopadů přírodních katastrof zahrnujících pohromy spojené s vodou. Týká se to také přímých ekonomických ztrát ve vztahu ke globálnímu HDP. Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně chudých a zranitelných lidí

Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné městské zeleni a veřejnému prostoru, zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením

Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a regionálního rozvojového plánování

Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a obcí, které přijímají a realizují integrované politiky a plány na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, zmírňování a adaptace na změnu klimatu, odolnost vůči katastrofám, a vypracovat a realizovat komplexní řízení rizik katastrof na všech úrovních v souladu se Sendaiským rámcem pro DRR 2015 – 2030

Podporovat nejméně rozvinuté země, mimo jiné prostřednictvím finanční a technické pomoci, při stavbě udržitelných a odolných budov s využitím místních materiálů

zpět na SDGs