ESG Rating 2022: Jak si vedou české firmy v udržitelnosti?

18. 4. 2023

Asociace společenské odpovědnosti přináší ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS / Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze výsledky prvního nezávislého ESG Ratingu.

ESG Rating vznikl pro účely porovnání a vzdělávání firem v České republice a měřil vybrané ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG. Porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. Reaguje tak na nově vznikající direktivy a legislativy Evropské unie, které za určitých podmínek nařizují nefinanční výsledky reportovat.

 • 87 přihlášených firem
 • 1,36 bilionů korun celkový obrat firem zapojených do ESG Ratingu
 • 22% podíl na tvorbě HDP České republiky v roce 2021

 

Co je to ESG?

ESG je celosvětově chápáno jako jeden z hlavních pilířů udržitelnosti. Správa společnosti včetně environmentálních a sociálních aspektů (ESG) je přístupem k hodnocení celkové výkonnosti společnosti, který přesahuje finanční hledisko. Kritéria ESG se skládají z aktivit a standardů ve třech oblastech:

Životní prostředí (Environmental) – Přístup společnosti ke snižování negativního dopadu jejích činností na přírodu a životní prostředí.

Společnost (Social) – Odpovědný přístup firmy ke společnosti, komunitě a jednotlivým stakeholderům.

Správa společnosti (Governance) – Způsob odpovědného a transparentního řízení společnosti.

Které ukazatele ESG Rating sledoval?

(E) – jak firma přistupuje ke znečištění životního prostředí, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství.

(S) – přístup firmy k diverzitě, právům zaměstnanců a podpoře komunit, ve kterých firma operuje.

(G) – jak transparentně firma komunikuje svůj business model, vlastnickou strukturu, nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

Žebříček nejlépe hodnocených společností

Nejlépe hodnocené firmy jsou ty, které se věnují největšímu množství témat a mají jasně definované cíle, včetně projektů a procesů sloužících k jejich naplnění.

Top 10 – velké firmy

(řazeno abecedně)

Albert Česká republika

Albert má ve svých ESG zprávách velmi podrobný výpočet emisí i aktivit, které vedou k jejich snižování. Řetězci se také daří omezovat objem neprodaných potravin, včetně těch, které by pak končily nevyužité v odpadu. Čím dál častěji neprodané potraviny daruje. Podporuje také genderovou a věkovou diverzitu mezi zaměstnanci, přičemž si dobrovolně stanovuje kvóty na podíl žen ve firmě, včetně top managementu. Umožňuje také získat pracovní uplatnění handicapovaným či sociálně znevýhodněným lidem.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Provádí velmi detailní nefinanční reporting a zavazuje se k jeho dalšímu zlepšování. Využívá k tomu několik nezávislých externích agentur. V oblasti ochrany životního prostředí podrobně sleduje nejen produkci skleníkových plynů, ale také spotřebu vody, která je pro výrobu nápojů klíčová. Firma se zavazuje ke snižování svých negativních dopadů na přírodu a uvádí konkrétní cíle i dosahované výsledky. Dodržování standardů ochrany životního prostředí požaduje i po svých dodavatelích. Na přední příčky ESG Ratingu firmě dopomohlo také zveřejňování konkrétních dat a cílů pro zlepšování firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců.

ČSOB

Společnost se zavázala k dosažení uhlíkové neutrality a již podnikla řadu měřitelných opatření, která k ní značně přispívají. Od roku 2021 pro svůj provoz využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, přešla na elektromobilitu a velmi aktivní je také ve využívání geotermálního tepla či v recyklaci a omezování spotřeby vody. Nároky má i na své dodavatele a spolupracující firmy. ČSOB se také daří navyšovat podíl žen mezi zaměstnanci, včetně top managementu, a to bez zavádění kvót. Podniká také aktivní kroky k tomu, aby ve firmě panovaly rovné příležitosti a ohodnocení. Management banky je vázán plnit cíle v oblasti udržitelnosti a odpovědného chování. Tato agenda reprezentuje 10 % všech KPIs.

DPD

Podrobně sleduje a měří svůj dopad na životní prostředí s cílem ho průběžně minimalizovat a docílit uhlíkové neutrality. Uvádí konkrétní strategie snižování emisí skleníkových plynů či odpadů a také jejich výsledky. Významně investuje do čistého vozového parku a energeticky efektivních či úplně bezemisních způsobů dopravy zásilek. Dbá také na společenskou odpovědnost uvnitř i vně firmy s cílem zlepšovat udržitelnost svého podnikání. Jedenkrát ročně provádí podrobnou analýzu dle mezinárodních standardů, kvartálně pak vyhotovuje měně detailní reporting.

Komerční banka

Nastavila podrobný monitoring na poli spotřeby energií i společenské odpovědnosti. Podniká měřitelná opatření s cílem dosažení uhlíkové neutrality každodenního provozu společnosti do roku 2026. Výrazně dbá na oblast S – úspěšně usiluje o vyrovnanější zastoupení pohlaví v seniorních manažerských pozicích, včetně představenstva. Minimalizuje také rozdíly v platovém ohodnocení mužů a žen. Sleduje a aktivně zvyšuje i věkovou diverzitu a všechna tato data transparentně komunikuje ve svých výročních zprávách.

MONETA Money Bank

Od roku 2022 je implementace ESG součástí KPIs všech členů představenstva a u vybraných tzv. Material Risk Takers, tedy nositelů hmotného rizika. Cíle související s naplňováním ESG strategie jsou začleněny do klíčových ukazatelů výkonnosti jednotlivých členů vedení, na základě jejichž plnění je vyplácena variabilní složka mzdy. Ve výsledku tak Moneta nejen výborně obstála v nárocích měření ESG, ale také se jí v celé řadě oblastí daří stanovené cíle naplňovat – od snižování zátěže pro životní prostředí, po zaměstnanecké politiky či odpovědného vedení společnosti.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ má dlouholetou tradici ve vydávání Zpráv o udržitelném rozvoji. Za rok 2021 je jiná, protože odráží začlenění udržitelnosti do naší firemní strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, která je v souladu s principy ESG. Je zpracována v souladu s celosvětově uznávanými reportingovými standardy tak, aby splňovala nejvyšší standardy transparentnosti. U podstatné části Scope 1 vykazuje Skupina ČEZ emise skleníkových plynů (GHG) v souladu s nezávisle ověřenými emisemi v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Do zprávy zahrnula základní informace v souladu s doporučením Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Poprvé vykazuje klíčové ukazatele výkonnosti definované Taxonomií udržitelných činností EU včetně auditu externí společností. Zavázala se dodržovat nejvyšší standardy transparentnosti, přesnosti a odpovědnosti. Skupina ČEZ doufá, že nová struktura této zprávy a přijetí dalších standardů vykazování dokládá její úsilí a doufá, že čtení zprávy bude pro vás příjemným zážitkem.

ŠKODA AUTO

Ve svých reportech velmi podrobně monitoruje svůj výkon v ESG a zavazuje se ke konkrétním cílům a opatřením s cílem maximalizovat svou udržitelnost a společenskou odpovědnost. V oblasti ochrany životního prostředí stojí za zmínku, že už teď firma 30 % elektrické energie odebírá z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 by měla být veškerá energie spotřebovaná na výrobu automobilů a komponentů CO2-neutrální. Součástí celofiremních KPI vázaných na odměnu manažerů je procentuální zastoupení žen v managementu. Reportuje také demografickou skladbu svého personálu. Zaměřuje se na podporu zdravotně i sociálně znevýhodněných lidí.

TATRA TRUCKS

Společnost počítá svou energetickou spotřebu, emise oxidu uhličitého a spotřebu vody i množství vyprodukovaného odpadu. Sleduje také demografická a další data s cílem zlepšovat firemní kulturu a prosperitu svých zaměstnanců. Má nastavenou politiku, která má vést ke spravedlivému odměňování, na což dohlížejí interní auditoři a také odbory. Firma se zavázala k naplňování ESG cílů a s ohledem na ESG průběžně bodově ohodnocuje své dodavatele a podle skóre rozhoduje o prodloužení či neprodloužení spolupráce.

Vodafone Czech Republic

Vodafone ČR není povinen vydávat nefinanční zprávu, přesto tak činí na roční bázi ve své Zprávě o udržitelnosti Vodafone Group. Tu tvoří dle požadavků ESG ratingových agentur a nezávislých auditorů. Vysokou míru společenské odpovědnosti vyžaduje i po svých obchodních partnerech. Kromě snižování zátěže pro životní prostředí je také velmi aktivní v oblasti firemní kultury a podpoře inkluze, rovného zacházení a rozvoji zaměstnanců. Velmi dbá na snižování odpadu a jeho recyklaci, hlavně elektroniky.

TOP 5 – malé a střední firmy

(řazeno abecedně)

ELCOM

V rámci výroční zprávy zveřejňuje ESG report a také podniká kroky ke snížení své uhlíkové stopy. Modernizuje svůj vozový park na vozy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zahájila také instalaci fotovoltaických elektráren na firemních budovách. Data týkající diverzity zaměstnanců jsou pravidelnou součástí kvartálního reportingu HR a ESG pro top management společnosti, představenstvo a dozorčí radu.

CHEP CZ

Firma už dlouhodobě sleduje a měří celou řadu ESG ukazatelů. Podniká a zveřejňuje kroky k naplnění cílů udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Do svých podnikatelských aktivit zapojuje principy cirkulární ekonomiky s cílem ušetřit energetické a materiální zdroje a ulehčit životnímu prostředí. V oblasti S provádí průzkumy mezi zaměstnanci a audity pro prevenci výskytu nerovností, například v jejich ohodnocení.

Trenýrkárna

Firma usiluje o snížení svého negativního dopadu na životní prostředí. Mezi lety 2020 a 2030 hodlá omezit emise skleníkových plynů o 30 %. Modernizovala vozový park o ekologická vozidla, v nedávné době také investovala do LED osvětlení a energeticky úspornějších spotřebičů. Firemní prostory také vybavila lepší tepelnou izolací. Frima vede dialog se svými dodavateli – vybírá je s ohledem na ESG nároky a také se zpětně zajímá, zda jsou se spoluprací spokojení. HR oddělení sleduje a dbá na diverzitu mezi zaměstnanci a na jejich spravedlivém odměňování. Tato data společnost aktivně zapojuje a sdílí v detailních auditovaných nefinančních reportech.

USSPA

Kontinuálně provádí autorizované měření svých emisí skleníkových plynů. Firma každoročně zhotovuje zprávu, která zohledňuje veškeré ekologické aspekty chování firmy. Posuzuje ji nezávislý auditor, a to i ve vztahu ke stanoveným cílům. Součástí je také evidence u jednotlivých odpadů s podílem využitelnosti. Firma má dlouhodobě nastavenou strategii pomoci, kterou směřuje přednostně na aktivity v regionu, který leží bokem velkých měst a center.

VISIBILITY DIGITAL

Firma usiluje o zlepšení oblasti E podporou cyklistiky a využitím firemních elektromobilů. V kancelářích spoří elektrickou energii pomocí LED osvětlení a vodu šetří za pomoci vhodných vodovodních baterií. V oblasti S se věnuje sledování a tříbení demografické rozmanitosti zaměstnanců. Nábor nových kolegů zohledňuje etnickou, věkovou i genderovou diverzitu. Všem, včetně externistů, poskytuje celou řadu firemních benefitů s cílem ochrany fyzického i duševního zdraví. Pětina pracovního doby je alokovaná pro osobní a profesní rozvoj.

Vybrané výsledky

 • v sekci velkých firem se rozdílností odměňování pro různá pohlaví zabývá 39 % firem, některé sledují procentuální rozdíl mezi průměrným peněžním ohodnocením žen a mužů. Většina zúčastněných firem uvedla strategie, jak chce gender-pay gap adresovat
 • zastoupení žen mezi jednateli a členy představenstva firem dosáhlo 14 %, což je nad českým průměrem

 • české firmy samy sebe vnímají velmi pozitivně. Velké firmy se sebehodnotily v průměru známkou 8 z 10, malé a střední podniky si průměrně udělily 7 z 10 bodů. Průměrné skóre všech firem zapojených do Ratingu přitom dosáhlo nižších hodnot. Lze se tedy domnívat, že mnoho firem nestihlo zareagovat na zvyšující se požadavky trhu, a proto už nejsou na úrovni lídrů v oblasti udržitelnosti tak, jak tomu mohlo být před časem
 • celkem 78 % velkých firem se zabývá výpočtem a odhadem emisí na různých úrovních. Firmy se ale liší v tom, jak podrobně emise sledují. Stejně jako je tomu v zahraničí, většina českých firem je schopna detailně měřit přímé emise a nepřímé emise z produkce koupených energií, hůře na tom jsou ve sledování ostatních nepřímých emisí. Částečným výpočtem a odhadem ostatních nepřímých emisí se v ČR zabývá alespoň 36 % velkých firem zapojených do našeho ESG ratingu

 • celkem 25 % velkých firem zapojených do Ratingu má svého Chief Sustainability Officera
 • nejaktivněji se firmy v sektoru E věnují klimatické změně a ovzduší, odpadu a spotřebě energie, nejméně tématu biodiverzity a ochrany ekosystémů
 • nejaktivněji se firmy v sektoru S věnují zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zaměstnaneckému blahobytu, avšak minimum firem se věnuje podpoře odborových organizací a diverzitě nebo inkluzi. Témata spojená s odbory jsou pro malé organizace prakticky bezpředmětná
 • nejaktivněji se firmy v sektoru G věnují dialogu se zainteresovanými stranami a ochranou osobních údajů a soukromí, nejméně však daňové transparentnosti
 • mnohdy byly ve sledování a komunikování svých lokálních ESG aktivit lepší tuzemské firmy, spíše než pobočky nadnárodních korporací. Nadnárodní společnosti často téma ESG řeší globálně za celou skupinu a u svých lokálních poboček nejdou tak do hloubky, jako firmy, které vyrostly v Česku

 

Související

Oslava 500. člena i ESG inspirace: Jaké byly asociační udržitelné Vánoce?

Přejít na článek

40 000 studentů v aplikaci Filtermac. Univerzity ušetřily téměř 8 milionů PET lahví

Přejít na článek