ESG Rating 2022: Jak si vedou české firmy v udržitelnosti?

2. 11. 2022

Asociace společenské odpovědnosti přináší ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS / Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze výsledky prvního nezávislého ESG Ratingu.

ESG Rating vznikl pro účely porovnání a vzdělávání firem v České republice a měřil vybrané ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG. Porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. Reaguje tak na nově vznikající direktivy a legislativy Evropské unie, které za určitých podmínek nařizují nefinanční výsledky reportovat.

 • 87 přihlášených firem
 • 1,36 bilionů korun celkový obrat firem zapojených do ESG Ratingu
 • 22% podíl na tvorbě HDP České republiky v roce 2021

 

Co je to ESG?

ESG je celosvětově chápáno jako jeden z hlavních pilířů udržitelnosti. Správa společnosti včetně environmentálních a sociálních aspektů (ESG) je přístupem k hodnocení celkové výkonnosti společnosti, který přesahuje finanční hledisko. Kritéria ESG se skládají z aktivit a standardů ve třech oblastech:

Životní prostředí (Environmental) – Přístup společnosti ke snižování negativního dopadu jejích činností na přírodu a životní prostředí.

Společnost (Social) – Odpovědný přístup firmy ke společnosti, komunitě a jednotlivým stakeholderům.

Správa společnosti (Governance) – Způsob odpovědného a transparentního řízení společnosti.

Které ukazatele ESG Rating sledoval?

(E) – jak firma přistupuje ke znečištění životního prostředí, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství.

(S) – přístup firmy k diverzitě, právům zaměstnanců a podpoře komunit, ve kterých firma operuje.

(G) – jak transparentně firma komunikuje svůj business model, vlastnickou strukturu, nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

Žebříček nejlépe hodnocených společností

Nejlépe hodnocené firmy jsou ty, které se věnují největšímu množství témat a mají jasně definované cíle, včetně projektů a procesů sloužících k jejich naplnění.

Top 10 – velké firmy

(řazeno abecedně)

Albert Česká republika

Albert má ve svých ESG zprávách velmi podrobný výpočet emisí i aktivit, které vedou k jejich snižování. Řetězci se také daří omezovat objem neprodaných potravin, včetně těch, které by pak končily nevyužité v odpadu. Čím dál častěji neprodané potraviny daruje. Podporuje také genderovou a věkovou diverzitu mezi zaměstnanci, přičemž si dobrovolně stanovuje kvóty na podíl žen ve firmě, včetně top managementu. Umožňuje také získat pracovní uplatnění handicapovaným či sociálně znevýhodněným lidem.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Provádí velmi detailní nefinanční reporting a zavazuje se k jeho dalšímu zlepšování. Využívá k tomu několik nezávislých externích agentur. V oblasti ochrany životního prostředí podrobně sleduje nejen produkci skleníkových plynů, ale také spotřebu vody, která je pro výrobu nápojů klíčová. Firma se zavazuje ke snižování svých negativních dopadů na přírodu a uvádí konkrétní cíle i dosahované výsledky. Dodržování standardů ochrany životního prostředí požaduje i po svých dodavatelích. Na přední příčky ESG Ratingu firmě dopomohlo také zveřejňování konkrétních dat a cílů pro zlepšování firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců.

ČSOB

Společnost se zavázala k dosažení uhlíkové neutrality a již podnikla řadu měřitelných opatření, která k ní značně přispívají. Od roku 2021 pro svůj provoz využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, přešla na elektromobilitu a velmi aktivní je také ve využívání geotermálního tepla či v recyklaci a omezování spotřeby vody. Nároky má i na své dodavatele a spolupracující firmy. ČSOB se také daří navyšovat podíl žen mezi zaměstnanci, včetně top managementu, a to bez zavádění kvót. Podniká také aktivní kroky k tomu, aby ve firmě panovaly rovné příležitosti a ohodnocení. Management banky je vázán plnit cíle v oblasti udržitelnosti a odpovědného chování. Tato agenda reprezentuje 10 % všech KPIs.

DPD

Podrobně sleduje a měří svůj dopad na životní prostředí s cílem ho průběžně minimalizovat a docílit uhlíkové neutrality. Uvádí konkrétní strategie snižování emisí skleníkových plynů či odpadů a také jejich výsledky. Významně investuje do čistého vozového parku a energeticky efektivních či úplně bezemisních způsobů dopravy zásilek. Dbá také na společenskou odpovědnost uvnitř i vně firmy s cílem zlepšovat udržitelnost svého podnikání. Jedenkrát ročně provádí podrobnou analýzu dle mezinárodních standardů, kvartálně pak vyhotovuje měně detailní reporting.

Komerční banka

Nastavila podrobný monitoring na poli spotřeby energií i společenské odpovědnosti. Podniká měřitelná opatření s cílem dosažení uhlíkové neutrality každodenního provozu společnosti do roku 2026. Výrazně dbá na oblast S – úspěšně usiluje o vyrovnanější zastoupení pohlaví v seniorních manažerských pozicích, včetně představenstva. Minimalizuje také rozdíly v platovém ohodnocení mužů a žen. Sleduje a aktivně zvyšuje i věkovou diverzitu a všechna tato data transparentně komunikuje ve svých výročních zprávách.

MONETA Money Bank

Od roku 2022 je implementace ESG součástí KPIs všech členů představenstva a u vybraných tzv. Material Risk Takers, tedy nositelů hmotného rizika. Cíle související s naplňováním ESG strategie jsou začleněny do klíčových ukazatelů výkonnosti jednotlivých členů vedení, na základě jejichž plnění je vyplácena variabilní složka mzdy. Ve výsledku tak Moneta nejen výborně obstála v nárocích měření ESG, ale také se jí v celé řadě oblastí daří stanovené cíle naplňovat – od snižování zátěže pro životní prostředí, po zaměstnanecké politiky či odpovědného vedení společnosti.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ veřejně oznámila svůj závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040, přičemž výrobu tepla z uhlí hodlá ukončit do roku 2030 a výrobu elektřiny z uhlí do roku 2038. Agendu má na starost dedikovaný útvar, který připravuje podrobný nefinanční reporting v souladu s mezinárodně uznávanými reportingovými standardy. Zpráva o udržitelném rozvoji za loňský rok obsahuje podrobná data ze všech sledovaných oblastí, včetně srovnání s předchozími lety. Přestože hlavní důraz je kladen zejména na oblast E, intenzivně řeší i oblasti S a G, které jsou s E často velmi úzce spjaté. Například plánovaný odchod od uhlí v rámci dekarbonizačních plánů je řešený i z pohledu strategie, jak se postarat o všechny zaměstnance, kterých se naplňování tohoto cíle dotkne (formou rekvalifikace, přeškolení či kompenzace), a to nad rámec legislativních požadavků.

ŠKODA AUTO

Ve svých reportech velmi podrobně monitoruje svůj výkon v ESG a zavazuje se ke konkrétním cílům a opatřením s cílem maximalizovat svou udržitelnost a společenskou odpovědnost. V oblasti ochrany životního prostředí stojí za zmínku, že už teď firma 30 % elektrické energie odebírá z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 by měla být veškerá energie spotřebovaná na výrobu automobilů a komponentů CO2-neutrální. Součástí celofiremních KPI vázaných na odměnu manažerů je procentuální zastoupení žen v managementu. Reportuje také demografickou skladbu svého personálu. Zaměřuje se na podporu zdravotně i sociálně znevýhodněných lidí.

TATRA TRUCKS

Společnost počítá svou energetickou spotřebu, emise oxidu uhličitého a spotřebu vody i množství vyprodukovaného odpadu. Sleduje také demografická a další data s cílem zlepšovat firemní kulturu a prosperitu svých zaměstnanců. Má nastavenou politiku, která má vést ke spravedlivému odměňování, na což dohlížejí interní auditoři a také odbory. Firma se zavázala k naplňování ESG cílů a s ohledem na ESG průběžně bodově ohodnocuje své dodavatele a podle skóre rozhoduje o prodloužení či neprodloužení spolupráce.

Vodafone Czech Republic

Vodafone ČR není povinen vydávat nefinanční zprávu, přesto tak činí na roční bázi ve své Zprávě o udržitelnosti Vodafone Group. Tu tvoří dle požadavků ESG ratingových agentur a nezávislých auditorů. Vysokou míru společenské odpovědnosti vyžaduje i po svých obchodních partnerech. Kromě snižování zátěže pro životní prostředí je také velmi aktivní v oblasti firemní kultury a podpoře inkluze, rovného zacházení a rozvoji zaměstnanců. Velmi dbá na snižování odpadu a jeho recyklaci, hlavně elektroniky.

TOP 5 – malé a střední firmy

(řazeno abecedně)

ELCOM

V rámci výroční zprávy zveřejňuje ESG report a také podniká kroky ke snížení své uhlíkové stopy. Modernizuje svůj vozový park na vozy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zahájila také instalaci fotovoltaických elektráren na firemních budovách. Data týkající diverzity zaměstnanců jsou pravidelnou součástí kvartálního reportingu HR a ESG pro top management společnosti, představenstvo a dozorčí radu.

CHEP CZ

Firma už dlouhodobě sleduje a měří celou řadu ESG ukazatelů. Podniká a zveřejňuje kroky k naplnění cílů udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Do svých podnikatelských aktivit zapojuje principy cirkulární ekonomiky s cílem ušetřit energetické a materiální zdroje a ulehčit životnímu prostředí. V oblasti S provádí průzkumy mezi zaměstnanci a audity pro prevenci výskytu nerovností, například v jejich ohodnocení.

Trenýrkárna

Firma usiluje o snížení svého negativního dopadu na životní prostředí. Mezi lety 2020 a 2030 hodlá omezit emise skleníkových plynů o 30 %. Modernizovala vozový park o ekologická vozidla, v nedávné době také investovala do LED osvětlení a energeticky úspornějších spotřebičů. Firemní prostory také vybavila lepší tepelnou izolací. Frima vede dialog se svými dodavateli – vybírá je s ohledem na ESG nároky a také se zpětně zajímá, zda jsou se spoluprací spokojení. HR oddělení sleduje a dbá na diverzitu mezi zaměstnanci a na jejich spravedlivém odměňování. Tato data společnost aktivně zapojuje a sdílí v detailních auditovaných nefinančních reportech.

USSPA

Kontinuálně provádí autorizované měření svých emisí skleníkových plynů. Firma každoročně zhotovuje zprávu, která zohledňuje veškeré ekologické aspekty chování firmy. Posuzuje ji nezávislý auditor, a to i ve vztahu ke stanoveným cílům. Součástí je také evidence u jednotlivých odpadů s podílem využitelnosti. Firma má dlouhodobě nastavenou strategii pomoci, kterou směřuje přednostně na aktivity v regionu, který leží bokem velkých měst a center.

VISIBILITY DIGITAL

Firma usiluje o zlepšení oblasti E podporou cyklistiky a využitím firemních elektromobilů. V kancelářích spoří elektrickou energii pomocí LED osvětlení a vodu šetří za pomoci vhodných vodovodních baterií. V oblasti S se věnuje sledování a tříbení demografické rozmanitosti zaměstnanců. Nábor nových kolegů zohledňuje etnickou, věkovou i genderovou diverzitu. Všem, včetně externistů, poskytuje celou řadu firemních benefitů s cílem ochrany fyzického i duševního zdraví. Pětina pracovního doby je alokovaná pro osobní a profesní rozvoj.

Vybrané výsledky

 • v sekci velkých firem se rozdílností odměňování pro různá pohlaví zabývá 39 % firem, některé sledují procentuální rozdíl mezi průměrným peněžním ohodnocením žen a mužů. Většina zúčastněných firem uvedla strategie, jak chce gender-pay gap adresovat
 • zastoupení žen mezi jednateli a členy představenstva firem dosáhlo 14 %, což je nad českým průměrem

 • české firmy samy sebe vnímají velmi pozitivně. Velké firmy se sebehodnotily v průměru známkou 8 z 10, malé a střední podniky si průměrně udělily 7 z 10 bodů. Průměrné skóre všech firem zapojených do Ratingu přitom dosáhlo nižších hodnot. Lze se tedy domnívat, že mnoho firem nestihlo zareagovat na zvyšující se požadavky trhu, a proto už nejsou na úrovni lídrů v oblasti udržitelnosti tak, jak tomu mohlo být před časem
 • celkem 78 % velkých firem se zabývá výpočtem a odhadem emisí na různých úrovních. Firmy se ale liší v tom, jak podrobně emise sledují. Stejně jako je tomu v zahraničí, většina českých firem je schopna detailně měřit přímé emise a nepřímé emise z produkce koupených energií, hůře na tom jsou ve sledování ostatních nepřímých emisí. Částečným výpočtem a odhadem ostatních nepřímých emisí se v ČR zabývá alespoň 36 % velkých firem zapojených do našeho ESG ratingu

 • celkem 25 % velkých firem zapojených do Ratingu má svého Chief Sustainability Officera
 • nejaktivněji se firmy v sektoru E věnují klimatické změně a ovzduší, odpadu a spotřebě energie, nejméně tématu biodiverzity a ochrany ekosystémů
 • nejaktivněji se firmy v sektoru S věnují zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zaměstnaneckému blahobytu, avšak minimum firem se věnuje podpoře odborových organizací a diverzitě nebo inkluzi. Témata spojená s odbory jsou pro malé organizace prakticky bezpředmětná
 • nejaktivněji se firmy v sektoru G věnují dialogu se zainteresovanými stranami a ochranou osobních údajů a soukromí, nejméně však daňové transparentnosti
 • mnohdy byly ve sledování a komunikování svých lokálních ESG aktivit lepší tuzemské firmy, spíše než pobočky nadnárodních korporací. Nadnárodní společnosti často téma ESG řeší globálně za celou skupinu a u svých lokálních poboček nejdou tak do hloubky, jako firmy, které vyrostly v Česku

 

Související

Co dělají Češi pro udržitelnost? Téměř všichni třídí odpad, polovina Česka šetří vodou

Přejít na článek

Hello bank! podporuje udržitelné nákupy. Stává se partnerem Nakup na Dobro

Přejít na článek