EU GBS: Jaké jsou nové standardy pro zelené dluhopisy?

12. 4. 2024

Povinnost nefinančního reportingu má za cíl nasměrovat a přimět společnosti, aby své aktivity provozovaly odpovědně ve vztahu ke svému okolí a přírodě. Legislativa EU vytvořila mnoho referenčních rámců ve formě nařízení a směrnic pro ESG reporting a udržitelné chování společností. Důležitým aspektem, na který je poslední dobou kladen důraz čím dál tím více a bez kterého není možné ESG cíle splnit, je postupná transformace ekonomiky na udržitelnou ekonomiku. Jedním z nástrojů, jak tohoto dosáhnout, jsou Evropské zelené dluhopisy, které se stávají klíčovým prvkem v úsilí EU o dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Na začátku října 2023 přijal Evropský parlament dobrovolné standardy pro zelené investice, tzv. evropský standard pro zelené dluhopisy – European green bond standard (EU GBS). Standardy se opírají o podrobná kritéria taxonomie EU a mají za cíl zajistit úroveň transparentnosti v souladu s osvědčenými tržními postupy. Též zavádějí dohled nad společnostmi, které provádějí přezkumy před vydáním a po vydání dluhopisů na evropské (unijní) úrovni. Dohled nad těmito externími hodnotiteli bude vykonávat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Jak Evropské zelené dluhopisy fungují?

Princip fungování Evropských zelených dluhopisů je relativně jednoduchý. Emitenti, kteří získají označení EuGB, (prokážou, že financují ekologické projekty v souladu s taxonomií EU) vydají „zelené dluhopisy“, které investoři mohou zakoupit. Návratnost investice pro investory je zajištěna splacením dluhopisů spolu s úroky.

To bude užitečné jak pro emitenty, tak pro investory zelených dluhopisů. Emitenti budou mít k dispozici spolehlivý nástroj, který jim umožní prokázat, že financují legitimní zelené projekty v souladu s taxonomií EU. A investoři, kteří tyto dluhopisy kupují, budou moci snadněji posoudit, porovnat a důvěřovat tomu, že jejich investice jsou udržitelné, čímž se sníží rizika spojená s greenwashingem. Možnost vydávat tyto zelené dluhopisy bude otevřena všem emitentům zelených dluhopisů, včetně podniků, veřejných orgánů a také emitentů se sídlem mimo EU, kteří splní požadavky standardů EU GBS.

Klíčové požadavky EU GBS

  • Sladění s taxonomií EU: Finanční prostředky získané z dluhopisů by měly být zcela směřovány na projekty, které jsou v souladu s taxonomií EU.
  • Transparentnost: Plná transparentnost způsobu přidělování výnosů z dluhopisů prostřednictvím podrobných požadavků na podávání zpráv.
  • Externí kontrola: Všechny evropské zelené dluhopisy musí být zkontrolovány externím kontrolorem, aby se zajistil soulad s nařízením a sladění financovaných projektů s taxonomií.
  • Dohled ESMA nad kontrolory: Externí hodnotitelé, kteří poskytují služby emitentům evropských zelených dluhopisů, musí být registrováni u orgánu ESMA a musí nad nimi být vykonáván dohled. Tím bude zajištěna kvalita jejich služeb a spolehlivost jejich přezkumů s cílem chránit investory a zajistit integritu trhu.

Evropské zelené dluhopisy představují inovativní nástroj financování, který má potenciál hrát klíčovou roli v přechodu k udržitelné ekonomice. Jejich úspěch závisí na transparentnosti, přesnosti výběru projektů a důvěře investorů. Pokud budou správně implementovány a řízeny, mohou Evropské zelené dluhopisy přinést značný přínos pro ochranu životního prostředí a boj proti klimatickým změnám jak v rámci EU, tak s přesahem za její hranice.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

DPDgroup dosáhne nulových čistých emisí o 10 let dříve, než ukládá Pařížská dohoda

Přejít na článek

Konference Živá krajina poprvé představí výhody regenerativního zemědělství v ČR

Přejít na článek