Evropská komise představila diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

4. 2. 2019

V rámci diskuse o budoucnosti Evropy, která byla zahájena tzv. bílou knihou Komise ze dne 1. března 2017, na konci ledna 2019 Komise zveřejnila dokument o vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030.

Dokument, který byl zveřejněn 30. ledna 2019, navazuje na projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera o stavu Unie v roce 2017 a zdůrazňuje závazek EU splnit Cíle udržitelného rozvoje OSN a závazky Pařížské dohody o změně klimatu. Analyzuje celou řadu výzev, před kterými Evropa stojí, nabízí scénáře jejich možných řešení a také se snaží usměrnit diskusi o tom, jak příslušné cíle do roku 2030 co nejlépe splnit a jak k tomu může přispět svým dílem Evropská unie. Scénáře možných řešení ukazují, že navzdory tomu, čeho bylo v posledních letech dosaženo, je zapotřebí přijmout další opatření, mají-li EU a s ní celý svět zajistit udržitelnou budoucnost a dobré životní podmínky pro všechny občany.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Zajištění udržitelného rozvoje stojí a padá s odhodláním lidí. Jen společným úsilím docílíme toho, že naše ekonomika a společnost bude udržitelná a zároveň prosperující. Děláme vše proto, abychom zachovali náš způsob života a zlepšili blahobyt našich dětí a vnoučat, pokud jde o rovnost, zdravé přírodní prostředí a prosperující, ekologickou a inkluzivní ekonomiku. Náš úkol není snadný – musíme zachránit naši planetu a zachovat vhodné podmínky pro všechny. Evropa může a měla by být v tomto příkladem.“

Zpráva Eurostatu o monitorování cílů udržitelného rozvoje

Místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, hospodářský růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen kolegu doplnil: „Udržitelný rozvoj je jednou z priorit EU. Jeho účelem je zajistit, aby budoucí generace měly stejné nebo lepší příležitosti než my. Zároveň však musíme respektovat omezené zdroje naší planety. Do toho úsilí se zapojil i soukromý sektor, a to díky investičnímu plánu pro Evropu. Akční plán pro udržitelné finance zajišťuje pro tento typ investic nové trhy. Modernizací naší společnosti inkluzivním způsobem, podporou oběhového hospodářství a využíváním výhod nových technologií, jako je umělá inteligence, můžeme zajistit tzv. neutralitu z hlediska klimatu a předat tuto planetu budoucím generacím v lepším stavu, než je dnes.“

Evropská unie se v posledních letech stala průkopníkem v otázce udržitelnosti. Zavedla přísné sociální a environmentální normy a prosazuje dodržování Pařížské dohody o změně klimatu a inovativní koncepce jako například oběhové hospodářství. Junckerova Komise od počátku svého mandátu začleňuje priority udržitelného rozvoje do všech svých politik.

Evropská unie však stejně jako zbytek světa čelí naléhavým, složitým a neustále se měnícím výzvám, jež souvisejí zejména s tzv. ekologickým zadlužením a změnou klimatu, demografickými změnami, migrací, nerovností, hospodářskou a sociální konvergencí a tlakem na veřejné finance. Vzrůstající sklony k izolacionismu a nacionalismu jsou navíc dokladem toho, že příliš mnoho Evropanů se v rychle se měnícím světě necítí před změnami dostatečně chráněno. Tyto nezpochybnitelné skutečnosti by v nás však neměly vzbuzovat strach, ale naopak nás inspirovat k tomu, abychom jednali.

Diskusní dokument se zaměřuje na hlavní politická opatření pro udržitelný rozvoj, která zahrnují přechod od lineárního hospodářství k oběhovému, odstranění nerovnováhy v potravinovém systému a zajištění energetických zdrojů, bydlení a mobility i do budoucnosti. Zároveň je třeba zajistit, aby byl tento rozvoj spravedlivý a aby nikoho nenechával stranou.

Dokument se rovněž soustředí na horizontální faktory, které musí udržitelný rozvoj podporovat: vzdělávání, vědu, technologie, výzkum, inovace, digitalizaci, finance, cenovou politiku, daně, hospodářskou soutěž, odpovědné obchodní chování, sociální odpovědnost podniků, nové obchodní modely, otevřený obchod založený na pravidlech a na řízení a soudržnost politik na všech úrovních. Předkládaný dokument v neposlední řadě také zdůrazňuje, jak je důležité podporovat udržitelný rozvoj po celém světě. Pokud totiž budou ostatní prosazovat protichůdná opatření, bude mít naše politika jen omezený dopad.

Dokument předkládá tři scénáře, které mají podnítit diskusi o tom, jak Cíle udržitelného rozvoje v rámci EU plnit. Účelem těchto scénářů je nabídnout různá řešení a podnítit debatu o nich. Výsledné řešení bude pravděpodobně kombinací různých prvků jednotlivých scénářů. Nabízená řešení jsou tato:

  1. zastřešující celoevropská strategie týkající se Cílů udržitelného rozvoje, která bude vodítkem pro činnost EU i členských zemí
  2. pokračující začleňování Cílů udržitelného rozvoje do všech příslušných politických opatření EU, avšak bez prosazování opatření na úrovni členských zemí
  3. větší zaměření na vnější činnost při současné konsolidaci celounijních ambicí v oblasti udržitelnosti

Souvislosti

Dne 25. září 2015 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů soubor 17 Cílů udržitelného rozvoje k vymýcení chudoby, ochraně naší planety a zajištění prosperity pro všechny v rámci nové agendy udržitelného rozvoje – tzv. Agendy 2030. Každý ze 17 Cílů obsahuje specifické úkoly (celkem 169), jichž má být do roku 2030 dosaženo. Hybnou silou stojící za přijetím Agendy 2030 a jejích Cílů udržitelného rozvoje byla Evropská unie.

Dne 22. listopadu 2016 přijala Evropská komise v reakci na Agendu 2030 sdělení nazvané Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti. Sdělení popisuje, co Unie ke splnění úkolů Agendy 2030 dělá, a každý ze 17 Cílů udržitelného rozvoje propojuje s klíčovými politikami EU. Obsahuje rovněž vysvětlení, jak 10 priorit současné Komise na období 2014–2019 přispívá k plnění globálního programu do roku 2030. Ve sdělení byl rovněž oznámen vznik mnohostranné platformy na vysoké úrovni, jíž předsedá první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a která hraje důležitou úlohu při výměně osvědčených postupů týkajících se plnění Cílů udržitelného rozvoje a následných krocích.

Dne 13. září 2017 ohlásil předseda Komise v prohlášení o záměru, které doprovází jeho projev o stavu Unie, přijetí diskusního dokumentu s názvem Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, jež se bude zabývat opatřeními navazujícími na Cíle udržitelného rozvoje, včetně Pařížské dohody o změně klimatu.

Na konci ledna 2019 byl tento dokument přijat a doprovází jej podrobný soubor příloh, které přezkoumávají dosažené výsledky a nedávno přijatá opatření EU ohledně Cílů udržitelného rozvoje. K dispozici je rovněž příspěvek mnohostranné platformy EU na vysoké úrovni.

Další informace


Zdroj: European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Evropská komise představila diskusní dokument; dosažení udržitelnější Evropy do roku 2030. EUROPA – European Union website, the official EU website [online]. Dostupné ZDE.