Firmy musí změnit svůj přístup k investorům a spotřebitelům

27. 2. 2015

Georg Kell, výkonný ředitel UN Global Compact, a Peter Lacy, generální ředitel Accenture Sustainability Services, vyjádřili své obavy ohledně udržitelného rozvoje.

Odhadují, že pokud se nesníží tempo a míra využívaných zdrojů, bude do roku 2050 potřeba dalších tří planet k uspokojení potřeb 9 miliardové populace. Odborníci se proto zaměřili na zkoumání potenciálu firem v souvislosti s udržitelným rozvojem. V rámci výzkumu, který probíhal po dobu 10 let, byl sledován vývoj názorů 1 000 výkonných ředitelů mezinárodních firem na problematiku odpovědného podnikání.

Ještě v roce 2010 byly názory ředitelů plné optimismu. Věřili v inovativnost podnikání a ve splnění požadavků investorů a spotřebitelů ohledně ukončení šíření klamavých informací o environmentálně zodpovědných aktivitách. V roce 2015 však jejich názory již tak optimistické nejsou a čelní představitelé neskrývají určitou míru frustrace. Mají pocit, že dosáhli maximální možné úrovně, jak dělat byznys odpovědně a udržitelně. Zmiňují, že existuje velké množství úspěšných příkladů odpovědného a udržitelného podnikání, které vytváří opravdovou hodnotu pro spotřebitele a další zainteresované osoby, ale upozorňují, že velmi zřídka jsou tyto modely podnikání aplikovatelné na běžné podniky. Zároveň však vidí angažovanost spotřebitelů jako největší motivaci pro urychlení pokroku v odpovědném podnikání. Na druhou stranu více než 700 výkonných ředitelů oznámilo, že investoři nemají příliš zájem o udržitelný rozvoj a odpovědné podnikání, což je hlavní překážkou pokroku.

Georg Kell a Peter Lacy však spatřují hlavní problém spíše v neschopnosti podnikatelů porozumět zájmům spotřebitelů. Nedávný průzkum navíc ukázal, že méně než jedna čtvrtina spotřebitelů si pravidelně vyhledává informace o odpovědných firemních aktivitách. Společnosti by proto spotřebitelům měly umět lépe prezentovat výhody svých produktů a stylu podnikání, jenž má pozitivní dopad na prostředí, ve kterém spotřebitelé žijí. Dalším problémem je neschopnost investorů dokázat vyčíslit hodnotu společensky odpovědného podnikání. Zástupci firem musí umět investorům vysvětit, jak přesně iniciativy společensky odpovědného podnikání zvyšují konkurenceschopnost dané firmy. Výkonní a finanční ředitelé firem budou proto muset spolupracovat s odbornými analytiky napříč sektory, aby dokázali odhadnout, kolik je bude stát posun k modelu odpovědného a udržitelného podnikání, a jaká je jejich krátkodobá a dlouhodobá konkurenceschopnost na trhu.

Výkonní ředitelé firem mohou tedy přispět k rozvoji odpovědného podnikání několika způsoby. Mohou navázat užší spolupráci s investory a společně ustanovit způsob měření odpovědného podnikání a zasadit problematiku udržitelného rozvoje do terminologie podnikání. Dále mohou navázat užší kontakt se spotřebiteli na lokální úrovni za účelem porozumět jejich přáním, potřebám a chování. V neposlední řadě by se měli ředitelé a investoři konkrétněji vyjadřovat k možným regulacím, které by zajistily pokrok v udržitelném podnikání.