Formulář byl uložen

Vaše odpovědi jsou uloženy. Pro pozdější navrácení k tomuto dotazníku použijte, prosím, následující odkaz.

Zkopírovat do schránky

Pokračovat ve vyplňování

Děkujeme!

Vaše odpovědi byly úspěšně zaznamenány.

ESG žebříček

ESG žebříček

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Vyplňte e-mailovou adresu ve správném formátu

Má Vaše firma výši aktiv nad 20 mil. eur?

METODIKA TVORBY ESG REPORTU / STRATEGIE

max. 1800 znaků (vč. mezer)

/1800
 1. Je vaše ESG strategie zakotvena ve vaší obchodní strategii a obchodním modelu?

 2. Máte ve firmě určenou osobu, která je zodpovědná za ESG?

 3. Maté vypracovaný ESG report nebo ESG strategii?

 4. Máte definované, časově ohraničené a měřitelné cíle související s agendou ESG? (KPIs)

 5. Pokud máte nastavené cíle (KPIs) v oblasti ESG, jsou součástí motivační složky vedení firmy? (členy správních, řídicích a dozorčích orgánů)

 6. Máte definovanované stakeholdery?

 7. Zohledňujete pohledy stakeholderů v rámci definice materiálních témat a tvorby ESG reportu/strategie?

 8. Máte definovaná materiální téma dle principu dvojí materiality a standardů ESRS (finanční a dopadová materialita)?

 9. Máte nastavená opatření, které zmírňují váš negativní dopad v hodnotovém řetězci?

Materiální témata

V prvním kroku označte křížkem materiální témata, která jste si pro strategii/report definovali jako klíčová. Ve druhém kroku pak u těchto zvolených materiálních témat odpovězte, zda máte v daném tématu nastaveny politiky, akční kroky a cíle. U jednotlivých materiálních témat pokračujte v doplňujících otázkách níže.

Životní prostředí

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Máte vypracovaný adaptační plán na změnu klimatu?

 2. Máte identifikované oblasti vašeho podnikání, které jsou ohroženy změnou klimatu?

 3. Víte jaké je složení vašich energií?

 4. Měříte uhlíkovou stopu (SCOPE 1 a 2)?

 5. Máte nastaveny cíle na snižování uhlíkové stopy?

 6. Dosáhli jste za poslední rok (2023) alespoň 10% snížení uhlíkové stopy?

 7. Využíváte v provozu procesy a zařízení/technologie pro snížení (úsporu) spotřeby energie? Tzn. vypínáte zařízení, pokud se nepoužívá, investujete do osvětlení s nízkou spotřebou energie (LED osvětlení), snižujete teplotu při vytápění kanceláře apod.?

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Máte identifikované negativní dopady – znečišťujete vodu, půdu nebo ovzduší?

 2. Řešíte, jak zmírnit negativní dopady vaší společnosti související se znečištěním ovzduší, vody a půdy?

 3. Máte identifikované potencionální dopady (jako např. havárie a jiné mimořádné události), které by vedly k významnému znečištění a případně vysokým pokutám?

 4. Máte nastavené konkrétní měřitelné cíle na snižování znečištění v jedné nebo všech oblastech – voda, půda nebo vzduch?

 5. Máte nastavenou prevenci a kontrolu týkající se: látek znečišťujících ovzduší, omezování znečištění půdy nebo omezování využití látek vzbuzujících obavy a látek vzbuzujících mimořádné obavy?

 6. Týkají se vaší společnosti negativní finanční dopady související se znečištěním? (sankce, pokuty, negativní reklama aj.)

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Víte, jaká je celková spotřeba vody vaší společnosti?

 2. Máte nastavené plány a závazky na snižování vodní náročnosti podniku?

 3. Máte definované potenciální ekonomické dopady, rizika a příležitosti spojené s vodou a vodními zdroji?

 4. Snížili jste spotřebu vody během posledních 3 let?

 5. Zabývate se prevencí a snižováním znečištění vody?

 6. Využíváte technologie, které pomáhají s čištěním a navracením vody zpět do oběhu ve vašem provozu/ kancelářích?

 7. Máte vypočítaný poměr spotřeby vody z vodovodního řadu vs. využití recyklované a opětovně využité vody?

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Máte identifikované dopady, které pozitivně či negativně ovlivňují biologickou rozmanitost?

 2. Měříte a vyhodnocujete váš vliv na biodiverzitu v rámci vlastního provozu?

 3. Měříte a vyhodnocujete váš vliv na biodiverzitu v rámci hodnotového řetězce?

 4. Má vaše společnost nastaveny politiky, procesy a cíle na snižování a/nebo zabránění případným negativním vlivům na ekosystémy a biologickou rozmanitost (biodiverzitu)?

 5. Máte identifikované potenciální ekonomické dopady, rizika a příležitosti spojené s biodiverzitou?

 6. Vychází vaše cíle ze strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030?

 7. Máte nastavený plán, který zajistí, že váš obchodní model bude v souladu s respektováním tzv. planetárních hranic?

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Máte zmapované toky materiálů od zdroje skrze výrobu až ke koncovým zákazníkům?

 2. Máte nastaveny cíle na zvýšení efektivity využití materiálů?

 3. Platí tvrzení, že žádné z vašich odpadů nemíří na skládku?

 4. Třídíte odpad ve vašem provozu?

 5. Snižovali jste průběžně za poslední 3 roky množství vytvořeného odpadu?

 6. Obsahují výrobky vaší společnosti recykláty nebo recyklované suroviny (druhotné suroviny)?

 7. Máte k dispozici kvantitativní informace o potenciálních finančních dopadech podstatných rizik a příležitostí vyplývajících z využívání zdrojů a dopadů souvisejících s oběhovým hospodářstvím?

Sociální aspekty

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Sledujete a vyhodnocujete incidenty, stížnosti a závažné dopady v oblasti lidských práv u vašich zaměstnanců?

 2. Sledujete ukazatele odměňování (rozdíly v odměňování a celková odměna), např. GENDER PAY GAP?

 3. Máte zavedeny specifické politiky zaměřené na odstranění či zmírňování diskriminace a posilování diverzity a inkluze?

 4. Je fluktuace vaší pracovní síly pod 10 % za rok 2023?

 5. Máte program na podporu vzdělávání/rozvoje dovedností zaměstnanců?

 6. Máte ve firmě zavedenou kolektivní smlouvu a sociální dialog?

 7. Zaměstnáváte znevýhodněné občany (sociálně, osoby se zdravotním postižením atd.)?

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Máte identifikované a popsané dopady na pracovníky v hodnotovém řetězci?

 2. Komunikujete s pracovníky hodnotového řetězce nebo s jejich legitimními zástupci?

 3. Máte zavedené procesy pro podávání a řešení stížností od pracovníků v hodnotovém řetezci?

 4. Máte zavedená opatření k prevenci, zmírnění nebo nápravě negativních dopadů na pracovníky hodnotového řetězce?

 5. Sledujete pracovní podmínky u vašich dodavatelů a odběratelů (může se jednat i o formu odpovědných nákupů např. certifikovaných produktů)?

 6. Máte stanovené politiky a cíle pro řízení materiálních dopadů, rizik a příležitostí souvisejících s pracovníky hodnotového řetězce?

 7. Jsou oblasti pracovníků v hodnotovém řetězci v souladu s příslušnými mezinárodně uznávanými dokumenty (kupříkladu obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva, deklarace ILO o základních principech a právech v práci nebo směrnice OECD pro nadnárodní podniky)?

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Sledujete, zda má činnost vaší společnosti pozitivní či negativní dopad na komunitu/ lokalitu, kde působíte?

 2. Identifikovala vaše společnost, na jaké konkrétní komunity má dopad?

 3. Máte zavedena opatření k prevenci, zmírnění nebo nápravě negativních dopadů na dotčené komunity a lokality, kde působíte?

 4. Máte stanovené politiky a cíle pro řízení dopadů, rizik a příležitostí souvisejících s dotčenými komunitami a lokalitami?

 5. Zapojujete se do komunikace s dotčenými komunitami nebo s jejich legitimními zástupci?

 6. Má vaše společnost zavedené kanály, skrze které mohou dotčené komunity vznést obavy nebo potřeby?

 7. Porušila vaše společnost lidská práva dotčených komunit?

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Má vaše společnost zmapované koncové uživatele a zákazníky, na které má dopad?

 2. Sledujete, zda mají vaše výrobky nebo služby pozitivní či negativní dopady na koncové zákazníky?

 3. Jsou zavedeny mechanismy pro: spolupráci se zákazníky, pochopení jejich potřeb a obav nebo poskytování přesných a včasných informací o produktech a službách?

 4. Máte stanovené politiky a cíle pro řízení negativních dopadů, rizik a příležitostí souvisejících se zákazníky?

 5. Máte zavedena opatření k prevenci, zmírnění nebo nápravě negativních dopadů na zákazníky?

 6. Má vaše společnost zavedené zásady a postupy na ochranu soukromí a zabezpečení údajů zákazníků?

 7. Předcházíte v rámci externí komunikace (PR a marketing) greenwashingu a máte svoje environmentální tvrzení podložené daty a fakty?

Řízení

Máte nastaveny politiky v daném tématu?

Máte nastaveny akční kroky v daném tématu?

Máte nastaveny cíle (KPI) v daném tématu?

 1. Má vaše společnost etický kodex?

 2. Máte popis mechanismů pro identifikaci, hlášení a vyšetřování obav z protiprávního chování nebo chování, které je v rozporu s kodexem chování nebo podobnými vnitřními pravidly?

 3. Máte zavedeny postupy pro prevenci, odhalování a řešení obvinění nebo případů korupce nebo úplatkářství?

 4. Zajišťujete, aby vaše platby za služby a zboží odcházely ve stanovený termín?

 5. Dbáte na ochranu osobních údajů a zaručujete každému jednotlivci právo zkontrolovat, jak jsou shromažďovány, zpracovávány, používány, šířeny a uchovávány jeho osobní údaje (GDPR)?

 6. Máte formulář pro subjekty z vašeho dodavatelsko-odběratelského řetězce, ve kterém hodnotíte sociální a environmentální kritéria (jako součást výběru vašich smluvních partnerů)?