Jak měřit a hodnotit společenský přínos organizací, aktivit a služeb?

29. 1. 2020

Datová platforma SIMPAKT byla vytvořena pro sběr a analýzu dat pro měření a hodnocení společenského přínosu ve vztahu k vynaloženým nákladům.

Datová platforma shromažďuje a analyzuje data od prospěšných organizací podle jednotné metodiky, a to na úrovni znevýhodněných klientů. Zapojené organizace získávají informaci o reálném přínosu svých aktivit pro klienty, komunitu, společnost (včetně přínosu prevence znevýhodnění). Získané znalosti jim umožňují srovnání s ostatními poskytovateli služeb nebo nástroji a tím i učení a zlepšování jejich aktivit a výstupů.

Štíhlé měření impaktu

V Centru inovačních studií VŠEM, kteří za datovou platformou SIMPAKT stojí, aktuálně hledají pro spolupráci vhodné organizace, které cíleně pracují se znevýhodněnými klienty (případně osobami blízkými) a přivítají doporučení na takové organizace v lokalitě (regionu). Dále mají zájem o spolupráci s aktéry, kteří jakkoli ovlivňují prostředí pro působení těchto organizací, a to na všech úrovních (obce, města, kraje).

Lean Startup → Lean Impact: Měření impaktu má zásadní význam pro posouzení společenského přínosu a rozvoj sociálních inovací. Je možné ho provádět s minimálními náklady a maximalizovat jeho efekt pro organizaci a stakeholdery.

Finanční podpora: Spolupráce je hrazena z prostředků projektu za poskytnuté datové vstupy a expertizu. Rozsah spolupráce si určuje výhradně samotná organizace zcela nezávazně a podle svých kapacit. Může ji zvyšovat či snižovat dle potřeby.

Harmonogram: Testování metodik proběhne do konce června 2020, první kolo zjišťování do konce prosince 2020. Druhé kolo zjišťování probíhá cca do 6 měsíců po prvním kole u stejných klientů. Analytické výstupy jsou vytvářeny průběžně.

Smysluplné měření impaktu

Další krok: Zájemci o bližší informace si mohou domluvit termín nezávazné individuální konzultace nebo webináře (30-60 minut), kde je představena metodika projektu (co a jak je zjišťováno a jaké analytické výstupy jsou vytvářeny) a podrobnosti zapojení pro různé formy spolupráce a typy organizací.

Více informaci o celém projektu a spolupráci naleznete v prezentaci na tomto odkazu. Pokud vás projekt zaujal, vyplňte si jejich průvodní anketu, která je zaměřena na společensky prospěšné organizace nebo aktéry, kteří je podporují či jakkoli jinak ovlivňují. Cílem ankety je zjistit, jak je pro aktéry důležité měřit a hodnotit přínos pro znevýhodněné klienty, jejich blízké, komunitu, společnost. Anketu můžete vyplnit na tomto odkazu.


Zdroj: Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM), www.vsem.cz.

Kontakt: kaderabkova@inovacevsem.cz, telefon: 774036332