Jihomoravský kraj novým členem Asociace

13. 2. 2014

„Nabídnout víc, než zákon ukládá a společnost očekává“, tak společenskou odpovědnost vnímá nový člen A-CSR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, který se v roce 2013 stal prvním úřadem v ČR, jemuž se podařilo systém společenské odpovědnosti certifikovat.

Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje říká: „Hodnoty jako odpovědnost, otevřenost, etika a korektní spolupráce by měly být organizacím veřejné správy vlastní, často jsme ale svědky toho, že jejich naplňování zdaleka samozřejmostí není. Společenská odpovědnost je o komunikaci, slušnosti a vůli vzájemně si naslouchat a hledat cesty, jak zajistit dlouhodobou udržitelnost rozvoje regionu a života v něm. Krajský úřad Jihomoravského kraje začíná sám u sebe, a chce být v tomto směru příkladem a inspirací pro ostatní úřady a organizace“.

Dokladem toho je řada smysluplných aktivit, z nichž některé jsou veřejnosti již dobře známé. K úspěšným počinům patří projekt Váš kraj, Váš rozpočet, v rámci něhož se občané Jihomoravského kraje mohou vyjádřit k návrhu rozpočtu kraje již ve fázi jeho přípravy. V roce 2013 se do připomínkování zapojilo 472 občanů. Kraj se také jako první pustil do aktivního potírání korupce – formuloval Protikorupční strategii, zřídil protikorupční linku kraje s číslem 541 654 444 a protikorupční portál www.krajbezkorupce.cz, kam mohou občané anonymně sdělovat podezření z korupčního jednání orgánů kraje, pracovníků krajského úřadu nebo příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Ochranu zdraví, životního prostředí a udržitelný rozvoj kraj propaguje v rámci Projektu Zdravý kraj, který spadá pod mezinárodní Projekt Zdravá municipalita, jehož iniciátorem je OSN. Samotní zaměstnanci neváhali a v rámci aktivit Zdravého kraje v roce 2013 dvakrát dobrovolně darovali krev. Do akcí Daruj krev s Krajským úřadem Zdravého Jihomoravského kraje a Jižní Moravu máme v krvi se zapojilo 59 dárců. Velkým úspěchem je, že se díky těmto akcím podařilo do dárcovství krve zapojit i prvodárce.

Velmi oblíbenou akcí je soutěž Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční? každoročně vyhlašovaná pro obce a města v Jihomoravském kraji. Jejím smyslem je šířit osvětu a prezentovat příkladné projekty obcí a měst v oblasti životního prostředí, ochrany přírody či ekologické výchovy. Stejnou pozornost kraj věnuje i podpoře a propagaci regionálních produktů při pořádání folklórního festivalu Jihomoravské dožínky a v rámci soutěží Regionální potravina JMK a Zlatá Chuť jižní Moravy. O environmentálních tématech vztahujících se k Jihomoravskému regionu se můžete dočíst v časopise Jihomoravské ekolisty, které jsou vydávány dvakrát ročně a bezplatně distribuovány obecním úřadům a školám v kraji.

Rodiny a seniory kraj podporuje např. projektem Rodinných pasů a Senior pasů, na které mohou držitelé čerpat nejrůznější slevy a výhody. Držitelem Rodinného pasu je již 57 598 rodin. V září 2012 kraj otevřel první firemní mateřskou školku. Stal se tak první organizací veřejné správy v ČR, která tímto krokem významně přispívá ke slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. Právě zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu všech aktivit, které Jihomoravský kraj, resp. krajský úřad, realizuje a plánuje.

Kurzy první pomoci, vzdělávání v cizích jazycích a českém znakovém jazyce prohlubují jejich kvalifikaci a otevírají dveře úřadu co nejširšímu spektru občanů ČR i cizinců. Odměnou za pracovní nasazení zaměstnanců a jejich inspirativní podněty je jim řada ocenění. Mezi nimi i ocenění Českého červeného kříže Přátelské místo, které garantuje, že občané s nejrůznějšími typy zdravotního omezení mají na krajském úřadě zajištěn profesionální přístup a dostupnost služeb.

K výměně informací, zkušeností a dobré praxe v oblasti společenské odpovědnosti uspořádal krajský úřad v roce 2013 odbornou konferenci Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, na kterou v listopadu 2014 naváže dalším ročníkem.

Jak se o dalších CSR aktivitách krajského úřadu krátce a čtivě dozvědět více? Přečtěte si Zprávu o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje za rok 2012 a 2013 a inspirujte se.