Každé kilo se počítá! Ukládáme uhlík. Do půdy. Pro budoucnost.

1. 12. 2019

Lnáře budou uhlíkově neutrální obcí. Nadační fond Bioichar Foundation předal panu Honzovi, starostovi obce, pec KON-TIKI na výrobu biouhlu z větví a zbytků z údržby zeleně.

Biouhel je stabilní uhlík, určený pro použití v půdě, kde napomáhá zadržet vodu a zvyšuje přirozenou úrodnost. Uhlíkovou neutralitu tak obec dosáhne díky tomu, že výroba biouhlu a jeho uložení do půdy je uznávaným způsobem odstranění uhlíku, tzv. PyCCS podle klimatického panelu IPCC.

Nadační fond Biochar Foundation počítá kila uhlíku z oxidu uhličitého, které pomůže odstranit prostřednictvím biouhlu uloženého do půdy, kde bude pomáhat zadržovat vodu, zvyšovat přirozenou půdní úrodnost a omezovat vyplavování agrochemikálií. Biouhel (z anglického biochar) je černý uhlík, který zbyl ze spalování nebo karbonizace biomasy. Ukládání uhlíku z biomasy (PyCCS) považuje klimatický panel IPCC za perspektivní způsob odstraňování emisí CO2. A ekvivalentní množství tohoto skleníkového plynu představuje uhlíkovou stopu, kterou zanechává osobní spotřeba každého z nás.Jak to funguje v praxi?

Vlastně podle vzorů přirozených přírodních dějů. Oxid uhličitý vzniká zejména spalováním uhlíkatých paliv. Pokud jde o paliva fosilní, přibývá v atmosféře CO2 nový, který rostliny nestihnou ukládat a dochází ke klimatickým změnám. V přírodě dochází k lesním a stepním požárům, což je přirozený způsob doplňování stabilního černého uhlíku do půdy. Výroba biouhlu probíhá v podstatě stejným procesem. Jedná se o termický proces, při kterém se z původní biomasy odstraní těkavé a labilní části a zbude jen stabilní uhlík, který se přemění na porézní uhlíkatý materiál.

Biouhel doplňuje v půdě důležité funkce. Vedle již zmíněných zlepšuje celkovou strukturu, napomáhá rozvoji půdního života, a tedy vzniku humusu. Vyšší úrodnost znamená více biomasy, a tedy více zachyceného uhlíku. A také omezuje emise z obdělávání půdy. Schéma uhlíkových kompenzací, které realizuje Biochar Foundation, podporuje konkrétní výrobu biouhlu z odpadní biomasy a jeho ukládání do konkrétní půdy. Každý, kdo se rozhodne do kompenzací zapojit, může sám rozhodnout, kde bude jím financovaný biouhel uložen.

Podporuj svého farmáře – odmění se ti

Biochar Foundation zapojuje do schématu výrobce biouhlu, kteří respektují zásady udržitelnosti a farmáře, kteří hospodaří a pečují o půdu v souladu se zásadami správné praxe a selským rozumem. Projekt uhlíkových kompenzací „Každé kilo se počítá!“ chce pomoci zlepšit prostředí, ve kterém všichni žijeme a přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Naplňuje zejména patnáctý cíl Život na souši, a to prostřednictvím obnovování degradované půdy a omezování projevů sucha. Princip a podstata reálného řešení využití zbytkové biomasy pro výrobu a používání biouhlu však přesahuje i do dalších oblastí zásad udržitelného rozvoje.

Biouhel je ideální půdní látkou, která zlepšuje růst a podmínky pro růst všech rostlin na chudých a písečných půdách, dokonce i na poušti. Významně podporuje rozvoj kořenových systémů stromů, takže pomůže zalesňování planety. Omezuje emise metanu a snižuje úmrtnost v chovech hospodářských zvířat. Při použití v městské zeleni napomáhá hospodařit s dešťovou vodou a zlepšuje klima. Biouhel vlastně nabízí značný potenciál využití v rámci všech opatření, jež reagují na změny klimatu. A může jít o opatření sanační i preventivní.

Je jasné, že biouhel zaslouží širokou podporu. Alespoň v začátcích rozvoje využívání. Ano, i když jde o prastarý původní způsob zúrodňování půdy, jehož průkopníky byly předkolumbovské generace, v technologické postmoderní době jde o „novorozeně“, které potřebuje pomáhat. Významnou součástí společenské odpovědnosti je environmetální odpovědnost. Jedním z cílů je uhlíková neutralita, kterou lze dosáhnout právě prostřednictvím smysluplných uhlíkových kompenzací. A používání biouhlu smysluplnou kompenzací zcela jistě je.


Zdroj: Každé kilo se počítá! Ukládáme uhlík. Do půdy. Pro budoucnost., Biochar Foundation.