Kolika firem se už příští rok bude týkat EU regulace spojená s ESG?

Ze světa členů

30. 3. 2023

Vykazování o udržitelnosti se od začátku roku 2024 přímo týká více než 2 tisíců českých firem. Které to jsou? A jaké jsou klíčové milníky EU regulace v oblasti ESG?

Téma firemní udržitelnosti se v poslední době skloňuje ve všech pádech. A není tomu jen tak náhodou – celospolečenská poptávka, instituce i investoři tlačí na firmy, aby se začaly chovat více odpovědně a udržitelně s ohledem na životní prostředí. Konkrétně se firem týká nová směrnice CSRD, která nabývá účinnosti 1. ledna 2024 a postupně nařizuje firmám splňující její kritéria zveřejňovat nefinanční zprávy, které se vážou právě k přístupu a dopadu firem na ESG.

V současné době se už EU regulace spojená s ESG týká bankovních klientů – banky musí ověřovat, jak její firemní klienti přistupují k otázkám udržitelného podnikání. Po posouzení ESG ukazatelů jejich klientů zjistí, zda nadále setrvat ve smluvním vztahu tak, jak byl nastaven, případně se určí, co je potřeba podniknout anebo změnit ve vztahu k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Například velké německé firmy už nyní požadují od svých dodavatelů řadu informací z oblasti boje proti dětské práci.

Jak již byl zmíněno, CSRD směrnice ukládá firmám, které splňují kritéria, vydávat nefinanční zprávy. Konkrétně musí splnit 2 ze 3 kritérií, a to ať už individuálně nebo konsolidovaně (tedy za celou skupinu). Těmi kritérii jsou:

  • průměrný počet zaměstnanců byl v průběhu účetního období větší nebo roven 500,
  • netto aktiva jsou větší nebo rovna 500 mil. Kč,
  • roční úhrn čistého obratu byl vyšší nebo roven 1 000 mil. Kč.

Splňuje-li firma 2 ze 3 kritérií, musí poprvé k datu 31. prosince 2025 zveřejnit nefinanční zprávu za uplynulé dva roky, tedy je potřeba začít sbírat informace již od 1. ledna 2024.

Datoví analytici z CRIF – Czech Credit Bureau spočítali, že v České republice je zhruba 2 000 firem, kterých se výše uvedené nařízení může od konce roku 2025 týkat přímo, respektive od začátku roku 2024 už musí začít se sběrem informací.

Rokem 2024 sběr dat započne u velkých firem, ale povinnost vykazovat informace o udržitelnosti budou mít postupně i další firmy (jednotlivě i pokud plní kritéria na konsolidovaném základě). Vzhledem k tomu, že směrnice pamatuje i na dodavatelské řetězce, ve výsledku se budou muset reportováním zabývat i malé a střední podniky – povinnost se tedy nakonec dotkne takřka všech firem.

Směrnice CSRD předpokládá, že data a informace o udržitelnosti budou společnosti dávat k dispozici v jednotné výroční zprávě. Tato zpráva bude ve strojově čitelném formátu, aby se mohla ukládat do jednotné evropské databáze.

Od kdy se povinnost vykazovat dle směrnice CSRD týká dalších firem?

Velké společnosti, které mají:

  • 250 zaměstnanců a/nebo
  • obrat vyšší než 1 000 mil. Kč a/nebo
  • aktiva převyšující 500 mil. Kč

musí od 1. 1. 2025 začít se sběrem dat a od roku 2026 musí zjištěné informace vykazovat v souladu se směrnicí CSRD.

Pro malé a střední podniky, tedy ty společnosti, které splňují 2 ze 3 následujících kritérií:

  • méně než 50 zaměstnanců,
  • roční obrat nepřesahuje 250 mil. Kč,
  • roční rozvaha nepřesahuje 250 mil. Kč

musí začít se sběrem dat od 1. 1. 2026 a od roku 2027 musí zjištěné informace vykazovat v souladu s CSRD směrnicí.

CSRD navazuje na snahu EU směřovat ke klimaticky neutrální ekonomice. Podporuje Zelenou dohodu (European Green Deal) a je součástí Akční plánu EU pro udržitelné finance. Ten pomáhá bankám při poskytování úvěrů, správcům aktiv při rozhodování o investicích, a tím i samotných obchodním společnostem zahrnout do svých obchodních úvah a rozhodnutí cíle Pařížské dohody o změně klimatu (přesně 17 cílů udržitelného rozvoje OSN).

Reporting je prvním krokem v procesu ESG, kdy firma získá relevantní data pro další rozhodování. Aby firmy zjistily, na které oblasti ESG se mají zaměřit, pomůže jim porovnání se s ostatními firmami na trhu. S tím může pomoct ESG skóring, ale o tom zase příště.


Zdroj: Kolika firem se už příští rok bude týkat EU regulace spojená s ESG? CRIF. Blogový článek.

Související

Vodafone loni snížil emise o 86 % a v jeho nejvyšším vedení zasedá 40 % žen, uvádí firemní zpráva o udržitelném podnikání

Přejít na článek