Legislativní historie a budoucnost ESG

18. 4. 2023

ESG, neboli environmentální, sociální a správní faktory využívané k hodnocení společností v oblasti trvale udržitelného investování, jsou v poslední době stále aktuálnějším tématem. Nynějšímu stavu ale předcházel relativně dlouhý vývoj, který sahá až k průmyslové revoluci v 19. století a k prvním snahám o regulaci pracovních podmínek a ochranu životního prostředí.

Zároveň z hlediska pohledu do budoucnosti lze očekávat i nadále vývoj této oblasti, jelikož se jedná o stále aktuální a Evropskou unií, členskými státy i jednotlivými podnikateli, investory a společností stále více diskutované téma. Po prvních náznacích konceptu ESG v průmyslové revoluci se stále více lidí v průběhu 20. století zaměřovalo zejména v oblasti investičních fondů na ochranu životního prostředí, zlepšování pracovních podmínek a na další faktory spadající pod pojem ESG.

Moderní koncept ESG se ale zformoval až po začátku tohoto tisíciletí, kdy v roce 2004 OSN ve své zprávě nazvané „Who Cares Wins“ vybízela podnikatele k dlouhodobému zajištění a dodržování konceptu ESG. Samotný pojem ESG vznikl v roce 2006, kdy byl použit v reportu OSN na téma Principy udržitelného investování.

Z hlediska legislativního vývoje došlo ze strany Evropské komise v roce 2001 k iniciaci vzniku standardů pro vykazování udržitelnosti, což zapříčinilo vznik agentury EFRAG – poradní skupiny pro účetní výkaznictví. Agentura EFRAG stanovila původní standardy pro ESG reporting, takzvané ESRS.

Následně byla v Evropské unii v roce 2014 přijata směrnice NFRD, která vycházela ze standardů ESRS a stanovila povinnosti velkým společnostem uveřejňovat informace o svých činnostech ve stanovených oblastech s cílem poskytnout transparentnost a pomoci investorům a spotřebitelům posoudit vliv podniků na životní prostředí a společnost jako celek. NFRD nahradila směrnice CSRD, která nabyla účinnosti 5. ledna 2023 a rozšířila požadavky stanovené směrnicí NFRD tak, aby ve společnostech došlo ke zveřejňování ucelených informací o udržitelném rozvoji.

Legislativní budoucnost ESG

Aktuálně upravuje ESG relativně nově účinná směrnice CSRD. Vedle této právní úpravy je však nově přijímána také směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence), neboli CSDD.

Návrh CSDD v současnosti projednává Evropský parlament a dle odhadů by k jeho přijetí mělo dojít ke konci roku 2023, případně začátkem roku 2024. Mezi hlavní cíle návrhu patří stanovit, aby společnosti zjišťovaly a snažily se předcházet závažným dopadům na lidská práva a životní prostředí v rámci jejich celého dodavatelského řetězce. Od ledna 2023 jsou také účinné regulační technické normy (RTS), které upřesňují povinnosti bank a investorů v rámci reportingu účastníků finančního trhu stanovené nařízením SFDR. Došlo zejména k vyjasnění obsahu a struktury informací ve vztahu k jednotlivým ukazatelům udržitelnosti.

Na úrovni Evropské unie je teď projednáván také návrh nařízení v přenesené pravomoci k environmentální taxonomii EU, který s tématem ESG souvisí.

Téma ESG provází společnost již dlouhou dobu a jeho rozvoj neustále pokračuje, a to zejména z toho důvodu, že se nyní ESG faktory staly běžnou součástí investičních rozhodnutí a vzniká tedy potřeba standardizace a regulace, která zajistí jednotné a transparentní hodnocení ESG faktorů. I v budoucnu lze tedy očekávat, že důraz na regulaci ESG faktorů bude stále zvyšován a dojde k rozšíření dotčených oblastí například o oblasti daní a účetnictví.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Mgr. Kateřina Roučková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Nový pohled na snižování rizik ve firmách: přispět může nejen compliance, ale i udržitelnost

Přejít na článek

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Přejít na článek