Ministr se setkal se zástupci Platformy zainteresovaných stran CSR

5. 4. 2016

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes prodiskutoval se zástupci Platformy zainteresovaných stran CSR aktualizovanou verzi Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR).

Asociace společenské odpovědnosti, jako jeden z tvůrců tohoto strategického dokumentu v oblasti CSR a udržitelného podnikání, byla u toho. Členové platformy se s ministrem shodli na potřebě dále rozvíjet téma společenské odpovědnosti ve veřejné i podnikatelské sféře jako základu pro udržitelný rozvoj celé české společnosti.

Společenská odpovědnost organizací (CSR) představuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat při svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů, jichž se její činnost dotýká. Její důležitou součástí je také snaha minimalizovat negativní dopady činnosti organizace na životní prostředí. Téma CSR je v celém světě stále více akcentováno jako základ pro udržitelný rozvoj, tedy rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.

„Přijetím Národního akčního plánu CSR v roce 2014 se naší vládě podařilo sjednotit dlouhodobě roztříštěné aktivity různých subjektů, které se v naší zemi tématem společenské odpovědnosti zabývají. Stanovili jsme jasné cíle i způsob, jak jich dosáhnout,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Aktualizovaný plán, schválený vládou ČR 25. ledna 2016, zohledňuje zkušenosti, které jsme za poslední dva roky získali: rozšířila se témata ochrany spotřebitele a úlohy společenské odpovědnosti v orgánech veřejné správy a zcela nově zapracovali téma sociálního podnikání,“ dodal ministr Mládek.

Nová kapitola věnovaná sociálnímu podnikání je největší změnou v aktualizované verzi NAP CSR. Tento druh podniků hraje důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Potenciál sociálního podnikání není v České republice zatím dostatečně využit a začlenění tohoto tématu do NAP CSR by mělo podpořit zájem veřejnosti i aktivitu potenciálních sociálních podnikatelů při zakládání podniků.

Cílem NAP CSR je i podpora využívání společenské odpovědnosti při hodnocení a zadávání veřejných zakázek a podpora CSR v činnosti orgánů veřejné správy. Jedním z hlavních úkolů je podpořit větší zapojení podnikatelů do Místní agendy 21 a rozvíjet tak principy společenské odpovědnosti na úrovni obcí, měst a regionů.

Samostatným tématem je i ochrana spotřebitele. Ta nabývá významu jak kvůli narůstajícímu počtu zdraví a životu nebezpečných výrobků na trzích EU, tak i díky rozšiřujícím se nekalým praktikám některých obchodníků.

„Naším záměrem je seznámit členy Platformy zainteresovaných stran CSR s novými strategickými prioritami a aktivitami definovanými v Národním akčním plánu CSR, jelikož věříme, že naše vzájemná komunikace a spolupráce přispěje k efektivnější realizaci a vyhodnocování těchto aktivit,“ řekl Robert Szurman, státní tajemník MPO a předseda Rady kvality ČR.

Národní akční plán CSR je významným dokumentem, který do českého prostředí přináší mezinárodní know how a zkušenosti z implementace CSR v jiných zemích. Českým podnikatelům i představitelům veřejné správy umožňuje sdílet zkušenosti v oblasti mezinárodních standardů a připravovat je na povinnost nefinančního reportingu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady.

Aktualizovaný NAP CSR plně odpovídá současným evropským i celosvětovým trendům. Pro období po roce 2018 bude Ministerstvem průmyslu a obchodu, Radou kvality ČR a dalšími zainteresovanými stranami připravena další aktualizace, která bude reflektovat všechny změny a směry, jimiž se bude vývoj v oblasti společenské odpovědnosti ubírat.

Zdroj: TK MPO, 5. 4. 2016