Nový průvodce společenskou odpovědností

21. 1. 2015

UN Global Compact, největší světová iniciativa společenské odpovědnosti, vydala nového CSR průvodce s názvem Guide to Corporate Sustainability: Shaping a Sustainbale Future.

Průvodce (v aj zobrazíte zde) se zabývá pěti hlavními prvky společenské odpovědnosti (CSR), které by odpovědné firmy měly integrovat do svých strategií a aktivit. Průvodce vysvětluje, proč jsou dané prvky důležité, jak se díky nim může podnikání posunout kupředu, a jak k tomu iniciativa UN Global Compact přispívá.

Společenská odpovědnost je nezbytnou součástí dnešního byznysu, protože přispívá k dosažení dlouhodobého úspěchu v podnikání a zároveň bere v potaz potřeby širší společnosti. Firmy by proto měly podnikat odpovědně, v souladu se všeobecnými principy, a podnikat kroky, které vedou k rozvoji společnosti. Iniciativa UN Global Compact, do které je zapojeno již více než 12 tisíc firem a organizací, pomáhá společnostem s realizováním těchto aktivit a naplňováním jejich cílů.

Aby aktivity soukromých společností bylo možné považovat za odpovědné a dlouhodobě udržitelné, měly by naplňovat následující aspekty.

Poctivé podnikání

Každá společnost by se měla řídit určitou morální zásadovostí v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V tomto ohledu tvoří rámec společenské odpovědnosti deset obecně přijímaných principů UN Global Compact, které mohou být vodítkem pro všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost či polohu.

Rozvoj širší společnosti

Odpovědná firma, jež bere ohled na udržitelný rozvoj, podniká kroky k podpoře širší společnosti, ve které působí. Aby byla firma životaschopná a úspěšná, musí brát v potaz konflikty a problémy spojené s chudobou, nevzdělanou pracovní silou a celkových nedostatkem zdrojů. Soukromé firmy si proto musí uvědomit, že v dnešní době nemohou prosperovat, pokud širší společnost, ve které působí, upadá.

Závazky učiněné vedením firmy

Vedení firmy musí dát svým zaměstnancům najevo, že odpovědnost firmy a udržitelný rozvoj jsou důležité. Pokud má společnost zájem zapojit se do iniciativy UN Global Compact, pak se musí nejvyšší vedení společnosti veřejně zavázat k přijmutí deseti principů. Vedení firmy dále musí zahrnout tyto principy do strategie společnosti, podporovat motivaci a rozvoj zaměstnanců, protlačit agendu udržitelného rozvoje do strategií dodavatelských řetězců a pravidelně zveřejňovat výsledky všech těchto aktivit.

Reportování o aktivitách společnosti

Všichni členové UN Global Compact jsou povinni každoročně vydávat zprávu o svých aktivitách, tzv. Communication on Progress (COP), která je většinou součástí jejich výročních zpráv. Účelem této zprávy je informovat ostatní zainteresované strany o činnostech a snahách firmy v oblastech odpovědného a udržitelného podnikání. Na webových stránkách UN Global Compact je uveřejněno již více než 28 tisíc COP zpráv.

Dle nařízení Evropské komise budou muset velké společnosti v následujících letech povinně vykazovat své nefinanční aktivity. Firmy, zapojené do UN Global Compact, budou mít značnou výhodu. COP jim pomůže každý rok zhodnotit současný stav implementace principů CSR, a definovat potřeby, rizika i příležitosti do budoucna. Zároveň plně koresponduje s tímto evropským nařízením, takže firmám značně usnadní jeho plnění.

Aktivity na lokální úrovni

Soukromé společnosti by se měly podílet na rozvoji svého okolí formou lokálních aktivit, které se liší od jejich globální CSR strategie. Aby byly společensky odpovědné aktivity jednotlivých společností více efektivní, dochází k jejich koordinaci prostřednictvím národních lokálních sítí Global Compact, kterých se v současné době nachází v 85 zemích světa. Národní sítě Global Compact pomáhají společnostem s reportováním, navazováním nových kontaktů a poskytují všeobecnou podporu při naplňování cílů jejich odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje.

Zdroj: UN Global Compact, Five Things Sustainable Companies Do, New York, 19. 1. 2015, celé znění zde