Odpovědnými se nerodíme, odpovědnými se stáváme

4. 1. 2014

Je důležité dětem již od útlého věku nenásilnou formou ukazovat, co vše mohou svým chováním ovlivnit a co pro druhé může znamenat jejich zájem.

Proto je dobré seznamovat s pojmem společenská odpovědnost všechny vzdělávací stupně, počínaje mateřskými školami. Společensky odpovědným se totiž nikdo nerodí, společensky odpovědným se člověk stává. Podpora vědy a výzkumu v rámci společenské odpovědnosti pak vše završuje.

Projekt Asociace společenské odpovědnosti ODPOVĚDNÁ ŠKOLA si klade za cíl zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Vytvořit takové hnutí, které dokáže vyvinout tlak na legislativu a společenská odpovědnost se stane součástí vzdělávání napříč všemi stupni (zejména však mateřských a základních škol).

Odpovědná škola je taková škola, která kromě klasického vzdělávání žáků vnímá kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí.

Značku ODPOVĚDNÁ ŠKOLA, kterou Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) uděluje, mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému, které přijmou Základní principy Odpovědné školy v oblastech Ekologie, Aktivity v místní komunitě, Přístup ke studentům, Zaměstnanecké podmínky, Výživa a zdraví. Zavedení Principů není jednorázový krok a samozřejmě nemusí proběhnout najednou. Je však třeba k nim přistupovat jako k neustálému zlepšování. „Nechceme školy certifikovat. Chceme jim jen ukázat, že společenská odpovědnost není prázdná fráze a ve vzdělávání hraje významnou roli pro budoucí chování celé společnosti“ uvedla výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Na jednotlivých Principech A-CSR spolupracuje s odbornými garanty. Oblast Ekologie tak např. garantuje školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky Recyklohraní. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Odpovědná škola tak zapojuje své studenty do environmentálních projektů, třídí odpad, vzdělává žáky a studenty v oblasti životního prostředí, nakupuje výrobky šetrné k životnímu prostředí aj.

Principy Výživa a zdraví zpracovala občanská iniciativa Skutečně zdravá škola, která usiluje o změnu stravování ve školkách a školách. Zdravá výživa dětí je zásadní nejen pro jejich zdraví, ale také dokáže příznivě ovlivnit jejich chování a studijní výsledky. Odpovědná škola tak např. upřednostňuje sezónní a místní (regionální) potraviny, k obědu nabízí maximálně jedno sladké jídlo týdně, v případě více variant oběda je jedna z možností vždy bezmasá (bezmasé jídlo neznamená sladké), v průběhu dne nabízí možnost doplňování lahví na pití neslazeným nápojem (voda, neslazený čaj) aj.

Odpovědná škola dále podporuje work-life balance svých zaměstnanců/kyň, respektuje lidská práva, nediskriminuje na základě pohlaví, věku, rasy, stavu a dalších hledisek, pečuje o své zaměstnance a stará se o jejich odborný růst a podporuje je v dobrovolnické činnosti. Odborným garantem Principů z oblasti Zaměstnanecké podmínky je APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství.

„Již dávno neplatí, že je společenská odpovědnost doménou jen firem. Ke konceptu se tak v poslední době hlásí i školy napříč všemi vzdělávacími stupni, počínaje mateřskými školami“ uvádí Lucie Mádlová. Např. soukromá mateřská školka a jesle Veselá Žabička v Plzni je zapojena do různých společensky prospěšných projektů. Uvědomuje si, jak důležité je chovat se k přírodě šetrně a k takovému zodpovědnému chování vede své dětičky již od nejútlejšího věku. Mimo jiné uspořádala ve školce Adventní prodejní jarmark s cílem výtěžek z akce předat ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Navázala spolupráci s organizací UNICEF. S dětmi se tak zapojila do projektu Adopce panenek s ručně vyrobenou panenkou Veselinkou, kterou odeslala do centra UNICEF, aby si ji mohl někdo další adoptovat.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov (ISŠTE) se v rámci své společenské odpovědnosti aktivně zapojuje do veřejného života ve městě Sokolov i v rámci Karlovarského kraje. Snaží se o intenzivní spolupráci žáků s regionálními podniky a institucemi a o jejich zapojení do veřejného života. Žáci mají např. možnost ovlivnit život ve městě zasedáním v Městském studentském parlamentu. Pro seniory škola pořádá Univerzitu třetího věku, spolupracuje s Muzeem Sokolov, pravidelně se zapojuje do celostátních charitativních akcí (např. Světluška, Sluníčkový den, sbírka víček z plastových lahví, sběr plyšových hraček pro místní nemocnici, sbírka šatstva a domácích potřeb pro Diakonii Broumov apod.)

O projektu Odpovědná škola na IHNED.cz.