Osm udržitelných trendů pro rok 2023: Co můžeme čekat? 2. část

19. 1. 2023

Mezi politiky i odbornou veřejností roste očekávání, že podniky budou hrát proaktivní roli v úsilí o zajištění udržitelné a inkluzivní budoucnosti pro příští generace. ESG reportování, energetická nejistota a celospolečenský tlak na opatření proti změně klimatu jsou pro firmy výzvou, a zároveň nutností. Prošli jsme za vás hned několik analýz a článků nejen od OSN, ale i konzultačních společností nebo světových médií, a vybrali jsme několik trendů na poli udržitelnosti pro tento rok, které budou podle nich hnacím motorem další transformace podnikání. Potkáme se s nimi i v Česku?

Nečetli jste první část? Najdete ji TADY!

Vývoj výrobků a služeb, vazby v dodavatelském řetězci, navýšení příjmů a péče o svoji pověst – na všech těchto strategiích se chtě nechtě musí podepsat udržitelnost a její principy. Na tento posun netlačí pouze společnost, ale i rostoucí energetická nejistota, rychle se měnící reportovací standardy a zájem investorů o environmentální, sociální a správní výsledky (tzv. ESG). Různé podniky z různých sektorů čekají velké kroky a je jen na nich, po jaké cestě se vydají a který trend se pro letošek stane jejich cílem.

5. Když válka urychluje udržitelný rozvoj

Ruská invaze na Ukrajinu přerušila pravidelné dodávky energie po celé Evropě. Nejistota v zásobování a prudký nárůst nákladů tak vedl k nutnosti okamžitého navýšení investic do obnovitelných zdrojů energie. „Nejlepším způsobem, jak se vypořádat se současnou situací, je zdvojnásobit inovace a dekarbonizaci a zároveň v lidech pěstovat lásku k míru. Je čas zařadit obnovitelné zdroje energie, vybudovat cirkulární toky materiálů a zároveň se nevzdávat mezinárodní spolupráce,” řekl v rozhovoru pro Asociaci Georg Kell, jedna z nejvýznamnějších osobností na poli udržitelnosti a ESG, když přijel jako hlavní řečník na Global Goals Summit pořádaný Asociací společenské odpovědnosti v říjnu 2022 v Praze.

V krátkodobém horizontu se tak podniky všech odvětví a velikostí zabývají hlavně úspornými opatřeními, aby snížily náklady i emise uhlíku. V zájmu úspory účtů za energii budou renovovat budovy, ztráty při vytápění, osvětlení a udržování zařízení v provozu i mimo pracovní dobu jsou enormní a v dlouhodobém horizontu to pravděpodobně povede k většímu zavádění nových druhů energie a paliv.

„Tento trend potvrdil i výzkum agentury Ipsos mezi našimi členy. Šetření energiemi, finanční dopady, úspornější topení, ale i méně investic do udržitelnosti samotné. To jsou oblasti, kterých se napříč českými společnostmi dotýká ekonomická a energetická krize,” doplnila Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti a dodala, že více než polovinu respondentů donutila aktuální situace nejen na trhu s energiemi změnit uplatňování udržitelných postupů.

Chybět pravděpodobně nebudou ani nové politické pobídky stimulující inovace. „Přijde den, kdy si národní státy, ať už demokratické nebo autokratické, uvědomí, že skutečným nepřítelem není jiný režim nebo mocenský blok, ale nepřítel v nás samotných. Boj proti klimatickým změnám, jakmile nám příroda ukáže, kdo je skutečně pánem, nás snad spíše dříve než později donutí ke spolupráci v zájmu všech,” dodal Georg Kell. Zároveň mnoho společností uvidí příležitost k urychlení přechodu na zelenou energii a plánů, které byly zavedeny před válkou na Ukrajině, protože obnovitelné zdroje energie se stanou nákladově konkurenceschopnějšími.

6. Obchod s luxusem a udržitelnost

Ani takzvanému „luxusnímu průmyslu” se v roce 2022 nevyhnuly snahy o urychlení inovací směrem k větší udržitelnosti. Automobilky a módní firmy mají dlouhodobě zdaleka největší negativní dopad na životní prostředí a společnost. Mnoho z nich už několik let alespoň částečně pracuje na svém přechodu na elektrický pohon nebo za udržitelnými látkami a dalšími produkty. Ale na druhou stranu, v oblasti výroby hodinek a šperků začala transformace později, pravděpodobně kvůli delšímu životnímu cyklu výrobků a jejich menším objemům.

Tyto společnosti si však uvědomily, že potřebují spolupracovat. „V roce 2022 založil Cartier a Kering Watch & Jewellery Initiative 2030, jejímž cílem je podobně jako u Fashion Pact dosáhnout pokroku v oblasti udržitelnosti v daném odvětví. V roce 2023 musí hráči na trhu s luxusním zbožím urychlit své úsilí o dekarbonizaci tím, že budou pracovat na svých emisích ve Scope 3, a přejít od myšlení zaměřeného na řízení rizik ESG k vytváření příležitostí pro strategickou obnovu a vývoj obchodních modelů s pozitivním dopadem,” napsal profesor Stéphane J.G. Girod pro International Institute for Management Development. To je samozřejmě spíše kapka v moři, podobné strategie si za své musí vzít především řetězce chrlící každé čtvrtletí novou módní kolekci ze zdánlivě udržitelných materiálů.

7. Nové předpisy jsou hnací silou strategie udržitelnosti

Během několika let přijmou nejen členské země Evropské unie a potažmo firmy zde působící, ale téměř všechny společnosti na světě povinné standardy pro vykazování udržitelnosti, například dle principů ESG – buď proto, že jim to ukládá či bude ukládat zákon, nebo proto, že již nemohou odolávat tlaku zainteresovaných stran. Členové představenstev a vrcholoví manažeři by si proto už teď měli vybrat mezi pouhým dodržováním nových standardů a využitím této jednorázové změny v povinném výkaznictví jako příležitosti k ještě většímu upřednostnění udržitelnosti. Času není nazbyt a konkurenceschopnost nepočká.

Největší pokrok v této legislativě už minulý rok udělala Evropská unie. Do svých direktiv zahrnula zásady nefinančního reportingu ve formě Směrnice CSRD. Evropská komise ji stihla během podzimu přijmout za závaznou a členským státům teď běží lhůta 18 měsíců, aby ji překlopily do svých legislativ. V listopadu roku 2022 byly zároveň zveřejněny návrhy nových standardů ESRS, které mají usnadnit firmám tvorbu nefinančních reportů ESG. Každá skupina témat odpovídající jednotlivým pilířům ESG obsahuje okruhy, kterým se reportující společnosti mohou, ale nemusí věnovat. „Firma si vybere jen takové okruhy, které jsou pro její podnikání relevantní. Proto je důležité znát i princip dvojí materiality a stanovit podle externích i interních vlivů, které do nefinančního reportu zahrnout,” vysvětlila Lucie Mádlová.

Guidelines on reporting climate-related information. European Commission. 2019

Zároveň bude mít teď agentura EFRAG (poradní skupina pro účetní výkaznictví) čas na rozpracování standardů pro sektorová témata, kterými bude zemědělství, těžba uhlí, těžební průmysl obecně, distribuce ropy a zemního plynu, energetika, silniční doprava, výroba motorových vozidel, produkce potravin a nápojů a textilní průmysl. „Právě se sektorovými tématy byla spojena velká očekávání. A to nejen co do obsahu jednotlivých standardů, ale především výběru odvětví, kterých se budou sektorová témata týkat. Výběr sektorů nakonec plně koresponduje se snahami o zelenou transformaci evropského hospodářství – jedná se totiž o ekonomicky strategická odvětví s velkým potenciálem změn. Odvětví jako energetika, těžební průmysl a distribuce ropy a zemního plynu mají zároveň v kontextu válečných událostí posledního roku také velký význam bezpečnostní a politický,” komentuje na blogu společnosti CIRA Advisory její CEO Laura Mitroliosová.

8. Optimismus na konec…

Zklamání, plané sliby a politici, kteří nestačí rychlosti klimatické změny. Takové pocity v mnohých z nás vyvolaly závěry největší klimatické konference COP27 v Egyptě. Přesto ale najdeme důvody k optimismu – v maličkostech a odhodlání jednotlivců. Právě ti totiž stojí a budou stát za energetickou transformací, funkčním oběhovým hospodářstvím, rozvojem nových technologií. „Vlastně jediný, kdo má nakonec nějakou moc, jsou jednotlivci. Záleží na tom, jak a co lidé spotřebovávají, jak šetří a kam investují, jaký druh dopravy používají a jak řeší spotřebu energie. Čeho si váží a jak se angažují ve společnosti pro veřejné blaho,” dotkl se i tohoto tématu v rozhovoru Georg Kell.

Jen si to vezměte, v tichosti vznikají nové zelené startupy, které zkoumají nová energetická řešení. Podle HolonIQ už v polovině roku 2022 pracovalo na odvrácení klimatické změny na 47 klimatických jednorožců. Podle REN21 rostly obnovitelné zdroje energie v letech 2009 až 2019 téměř o 5 % ročně a předstihly tak fosilní paliva (1,7 %). A mohli bychom pokračovat dál.

Berme boj s klimatickou změnou vážně, věnujme se pozitivnímu přístupu a chopme se každé malé příležitosti prodloužit budoucnost planety a lidstva v lepším stavu, než v jakém žijeme dnes.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Další vybrané zdroje:
OLYNEC, Natalia. 13 sustainability trends driving business in 2023. The Institute for Management Development [online]. 2.1.2023 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.imd.org/ibyimd/sustainability/13-sustainability-trends-driving-business-in-2023/
KOEHRING, Martin. The top 5 sustainability and climate trends to watch in 2023. Economist Impact [online]. 1.1.2023 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://impact.economist.com/sustainability/net-zero-and-energy/the-top-5-sustainability-and-climate-trends-to-watch-in-2023
SCHWARTZKOPFF, Frances. The Shrinking Market for ESG Is Told What ‘Sustainable’ Means. Bloomberg [online]. 15.12.2022 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-15/esg-market-told-what-sustainable-means-by-global-rule-setter?leadSource=uverify%20wall
BENADY, David. Can a ‘fourth industrial revolution’ lead to a climate-positive future?. The Guardian Labs [online]. 2.9.2022 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/pioneering-innovation-for-a-purposeful-future/2022/sep/02/can-a-fourth-industrial-revolution-lead-to-a-climate-positive-future
WWF. Living Planet Report 2022 – Building a nature – positive society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). 2022. WWF, Gland, Switzerland.
BLUMSACK, Seth a Lara FOWLER. Getting to ‘net-zero’ emissions: How energy leaders envision countering climate change in the future. The Conversation [online]. 17.10.2022 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://theconversation.com/getting-to-net-zero-emissions-how-energy-leaders-envision-countering-climate-change-in-the-future-189764
ECHAZÚ, Luciana a Diego NOCETTI. What does ESG mean? Two business scholars explain what environmental, social and governance standards and principles are. The Conversation [online]. 13.1.2023 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://theconversation.com/what-does-esg-mean-two-business-scholars-explain-what-environmental-social-and-governance-standards-and-principles-are-196768

Související

Druhý ročník cen Zlatá vážka startuje. Hledá opět nejlepší příběhy sociálního podnikání

Přejít na článek