Přehled zkratek a akronymů souvisejících s ESG. Znáte je?

9. 5. 2023

Téma ESG, udržitelnosti a nefinančního reportingu obecně s sebou přináší poměrně velké množství zkratek a akronymů, jejichž počet se postupným přijímáním nové legislativy neustále rozšiřuje. Pro lepší přehlednost a orientaci v této oblasti přinášíme přehled nejdůležitějších zkratek a akronymů, se kterými se můžete setkat jak v právních dokumentech, tak odborných článcích a dalších textech zabývající se ESG.

Koncepty firemní udržitelnosti

CSR – Corporate Social Responsibility neboli Společenská odpovědnost firem je dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Evropská komise v tzv. Zelené knize, vydané v roce 2001, definuje CSR takto: „Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery“. V poslední době se také můžete potkat se zastupitelným pojmem udržitelnost, který lépe reflektuje dlouhodobost a komplexnost dopadů firmy.

SDGs – Sustainable Development Goals neboli Cíle udržitelného rozvoje představují program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030) a navazují na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Tyto Cíle se staly společným jazykem pro aktivity vlád, firem a dalších organizací pro společné projekty a udržitelné aktivity.

CSV – Creating Shared Value označuje byznys plán, který propojuje ekonomickou hodnotu s hodnotou pro společnost. CSV představuje účinný způsob, jak přehodnotit a upevnit soubor dosavadních prací a porozumění v oblasti úlohy společností při řešení společenských problémů. Společnosti tak vydělávají na tom, že řeší některý environmentální nebo společenský problém.

Standardy pro nefinanční reporting

CDP – Carbon Disclosure Project je nezisková organizace, jejímž cílem je zajistit, aby společnosti zveřejňovaly své údaje o životním prostředí. Jednou ročně CDP používá standardizované dotazníky ke sběru dat a informací o CO2 emisích společností, klimatických rizicích a cílech a strategiích snižování emisí. Tyto informace jsou souborem, který je nyní největší databází svého druhu na světě.

GRI – Global Reporting Initiative je nezávislá mezinárodní organizace, která pomáhá podnikům a dalším organizacím převzít odpovědnost za jejich dopady tím, že jim poskytuje globální společný jazyk pro komunikaci o těchto dopadech. GRI udává rámec, co a jak by se mělo zveřejňovat, aby byly jejich zprávy o udržitelnosti důvěryhodné a porovnatelné.

IIRC – International Integrated Reporting Council je globální koalice regulačních orgánů, investorů, společností, tvůrců standardů, účetních odborníků a nevládních organizací, která podporuje zavádění integrovaného reportingu. Integrovaný reporting je rámec podnikového reportingu, který zdůrazňuje vzájemnou závislost finančních a nefinančních aspektů organizace, včetně sociálních a environmentálních faktorů. Cílem IIRC je zvýšit transparentnost a odpovědnost podniků, což v konečném důsledku vede k udržitelnému rozvoji a dlouhodobému vytváření hodnot pro zúčastněné strany. IIRC stanovuje, jakým způsobem by měly být nefinanční informace zveřejňované ve výročních zprávách podniků.

SASB – Sustainability Accounting Standards Board je další alternativní rámec pro reportování. Oproti GRI se více koncentruje na poskytování informací důležitých pro investory. Důraz je kladen zejména na to, jaká rizika pro firmu vyplývají z environmentálních a sociálních problémů.

Nástroje pro firemní udržitelnost

SBTi – Science Based Targets initiative je incitiativa, která nabízí pomoc soukromému sektoru stanovením rámce pro sladění provozu společností s vědeckými poznatky o klimatu a cíli stanovenými v Pařížské dohodě – zejména snižování uhlíkové stopy.

EMAS – Eco Management and Audit Scheme neboli Systém environmentálního řízení a auditu, je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí vytvořený Evropskou komisí, který vede společnosti k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a ke zlepšování jejich environmentálního profilu nad rámec legislativních požadavků. V současné době začíná být ovšem nahrazován novějšími metodikami postupy.

LCA – Life Cycle Assessment neboli Hodnocení životního cyklu je komplexní soubor analýz, který měří dopad výrobku (ale i služeb) na životní prostředí ve všech fázích jeho života – od výroby až po likvidaci (nebo recyklaci atd.). LCA je velmi specifická analýza, která je základem pro formulování následné strategie udržitelnosti v daném podniku.

Pro efektivní a účinné integrování ESG faktorů do fungování obchodních společností, stejně jako pro lepší orientaci v neustále vyvíjející se oblasti ESG, je důležité porozumět hojně používaným zkratkám a akronymům. Chybí vám tu některá?


Autor: Mgr. Jakub Málek, Mgr. Kateřina Roučková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

SANANIM se účastní extrémního cyklistického závodu

Přejít na článek

Sdružení TULIPAN představuje nový katalog novoročenek a výrobků z chráněných dílen

Přejít na článek