Rovnost mužů a žen je záležitostí všech: Jak se mohou muži zapojit při vytváření hodnotově vyvážené společnosti?

21. 1. 2020

Naši společnosti zbývá jen deset let, abychom dosáhli 17 Cílů udržitelného rozvoje od OSN. Přesto aktuální zprávy naznačují, že pátého cíle v oblasti genderové rovnosti pravděpodobně dosaženo nebude...

Jedná se o výzvu nejen pro vlády, politické strany, neziskové organizace, občanskou společnost, ale také pro firmy a byznys. Právě podniky musí hrát klíčovou roli ve spolupráci s ostatními s cílem prosazovat rovnost žen a mužů, a to jak ve svých vlastních obchodních strategií, tak i v rámci svého kulturního hodnotového řetězce.

 

V roce 2018 muži ve vedoucích pozicích podle žebříčku Fortune 500 zastoupili 77,5 %, zatímco ženy pouze 22,5 % (pozn.: Fortune 500 je každoroční žebříček sestavený a vydaný časopisem Fortune, který řadí 500 amerických soukromých a veřejných korporací podle jejich hrubého obratu). Ve skutečnosti jsou muži i nadále více zastoupeni na vedoucích a řídících funkcí ve velkých společnostech, což potvrzuje i výzkum Women in the Workplace 2019 od McKinsey & Company. I když je to zjevně problematické, nabízí to také příležitost zapojit muže jako spojence pro rovnost žen a mužů.

Roste také uznání zapojování mužů jako spojenců do iniciativ na podporu genderové rovnosti. Jedním z mnoha projektů je kampaň OSN #HeforShe, která globálně mobilizuje muže, kteří podporují ženy v jejich růstu. Existuje stále více důkazů o výhodách pro byznys, například jedna studie ukazuje, že vedoucí týmy s různým zastoupením pohlaví mají o 21 % vyšší pravděpodobnost, že překročí zisk. Společnosti, které si přejí integrovat tento přístup do svých snah o dosažení genderové rovnostiů, však často nevědí jak na to.

 

Z tohoto důvodu a v souladu s myšlenkou posledního globálního cíle (Partnerství ke splnění cílů) se daly dohromady Business Fights Poverty, společnost AB InBev, organizace CARE a VMware Women’s Leadership Innovation Lab ze Stanfordovy univerzity. Společně pracovali na výzkumu, jak můžeme zapojit muže k prosazování rovnosti žen a mužů v byznysu. Cílem bylo vytvořit jednoduchou příručku, která bude informovat vedoucí pracovníky s pokyny, jak mohou aktivně jednat.

Výzkum zjistil tři klíčové důvody, proč je tak důležité angažovat muže pro genderovou rovnost v byznysu:

  1. Uznání moci a privilegia – jakmile si budou muži vědomi svých privilegií, mohou převzít novou odpovědnost za napadení a zpochybnění stávajících struktur a systémů v práci, které nyní způsobují nerovnost a vyloučení žen
  2. Předcházení škodám – zdraví mužů a žen může být negativně ovlivněno současnou genderovou dynamikou, která může mít za následek aktuální kultury na pracovišti, kde může docházet k sexuálnímu obtěžování a bujet nadměrné riskování
  3. Urychlení pokroku – obnovení rovnováhy mezi prací a domácím životem mužů by mohlo významně přesunout stávající zátěž v oblasti péče, která leží na ženách, a představuje hlavní překážku v rovnosti žen a mužů.

Výzkum také zjistil, že při zapojování mužů jako spojenců je třeba vzít v úvahu řadu kritických úvah. Například muži musí stavět na ženských snahách a hnutích, nikoli je nahrazovat, a muži musí bojovat za spojenectví.

Vzhledem k expanzivním hodnotovým řetězcům nabízejí velké společnosti jedinečné příležitosti k formování a ovlivňování genderových norem. Z provedeného výzkumu vyplývá, že většina společností, jejichž cílem je aktivně zapojit muže, byla překvapivě vyvolána touhou dosáhnout větší parity na pracovišti v tradičně mužských odvětvích, jako je automobilový průmysl, pivo, IT a těžba.

Společnosti, které vyrábějí své produkty v rozvojových zemích, podnikly kroky k ekonomickému posílení postavení žen a začlenily zvláštní zaměření na to, jak zapojit muže do tohoto procesu. Například v Papua-Nové Guineji pomohla organizace CARE zvýšit účast žen v byznysu s kávou během posledních pěti let z méně než 5 % na 44 %. Zapojení mužských leadrů ve společnostech s kávou a zároveň manželů v rodinných kaváren bylo pro tento výsledek klíčové, vzhledem k tomu, že role žen v tomto odvětví dříve společnost neuznávala ani neocenila.

 

Existuje mnoho dalších potenciálních příležitostí zapojit muže jako spojence, včetně rozmanitosti dodavatelů a designu produktů. Vedoucí společnosti by mohly začlenit muže do svých programových strategií v oblasti rovnosti žen a mužů.

Rozhodně se jedná o krok kupředu, jelikož každý process implementace potřebuje své know how. Pokud je organizace řízena dostatečně edukovaným leaderem, může se přístup top down setkat s větším úspěchem. Pokud se však organizace a společnost nemůžou vyrovnat s rovnoprávností mužů a žen ve vedení, můžou brzy narazit na rostoucí generaci queer komunity, která přinese úplně nové úhly pohledu na rovnoprávnost na pracovišti.


Zdroj: Gender Equality is Everyone’s Business: How Can Companies Engage Men as Allies Across the value chain? – Business Fights Poverty . Business Fights Poverty – Business Fights Poverty is a business-led collaboration network focused on social impact. [online]. Copyright © 2020 Business Fights Poverty. The [cit. 21.01.2020]. Dostupné ZDE.