SDG 16: Oblast zájmu pro finanční sektor

6. 12. 2018

Cíl udržitelného rozvoje 16, Mír, spravedlnost a silné instituce, má tři navzájem se podporující oblasti...

První z nich jsou silné, tedy účinné, odpovědné a transparentní instituce zajišťující základní lidská práva. Druhým rozměrem je spravedlnost, tedy zabývání se rovným přístupem ke spravedlnosti a otázkami korupce a úplatkářství ohrožujícími tyto instituce. Rozměr míru se snaží o odstranění všech forem násilí a podporuje řešení vzniklých konfliktů prostřednictvím dialogu, vyjednávání a diplomacie.

Úloha soukromého sektoru při dosahování Cíle 16 se může zdát malá. Pravdou ale je, že soukromé společnosti mohou k jeho naplnění výrazně přispět. Zde se budeme zabývat finančními službami. Málokdo si finanční sektor představí jako odvětví s výraznými environmentálními nebo sociálními riziky, přesto může mít značný dopad kvůli své dnes pevně ustavené a celosvětové přítomnosti.

Odhalení rizik dodavatelského řetězce

Dnes jsou největší kategorií výdajů finančního sektoru technologie, které zahrnují množství IT vybavení. Kromě cenové a výkonnostní účinnosti by se společnosti měli zaměřit i na původ těchto zařízení a jejich součástí. Mnohé komponenty mohou být poskytovány desítkami, ne-li stovkami, dodavatelů z celého světa. Ti vytvářejí víceúrovňový globální řetězec, v jehož vrstvách se mohou vyskytovat případy porušování lidských práv.

Příkladem mohou být tzv. konfliktní kovy z východní části Demokratické republiky Kongo. Zisk z nich byl používán k financování regionálních konfliktů a ozbrojených skupin, které způsobily miliony úmrtí a jsou přítomny v mnoha hornických lokalitách v oblasti, kde jsou porušována lidská práva dětskou a nucenou prací, násilím a znásilněním. Další ukázkou jsou nepálští pracovníci dodavatelského řetězce elektroniky v Malajsii, kterým byly údajně zabaveny pasy, což může znamenat problém nucené práce.

K dosažení dodavatelského řetězce bez porušování lidských práv mohou společnosti působící ve finančních službách požadovat od svých dodavatelů preventivní opatření proti dětské a nucené práci a naléhavě vyzívat dodavatele potenciálně zásobované nerostnými surovinami nebo kovy z konfliktních oblastí, aby prováděli náležité kontroly.

Problémy institucí

Korupce a daňové úniky poškozují hospodářství i institucionální odolnost, která je nezbytná k udržení společenské stability. Korupce může mít formu úplatkářství, podvodu, obchodování zasvěcených osob nebo dokonce manipulace s hodnotami v transakcích. Společnosti finančních služeb by měly budovat transparentnost v rámci dodavatelského řetězce skrze posuzování rizik a dopadů s cílem určit slabé stránky a pomoct tak odhalovat nelegální finanční toky a zlepšit přístup k informacím.

Co tedy mohou společnosti zabývající se finančními službami dělat?

Společnosti finančních služeb by měly posoudit, které kategorie výdajů nebo dodavatelů představují největší rizika a těmi se zabývat. Na výběr dodavatelů by si měli stanovit kritéria a snažit se, aby v nikde v celém jejich dodavatelském řetězci nebyl konflikt, korupce či porušování lidských práv. Dobrými příklady mohou být společnosti Total Systém Services, která od roku 2016 provádí rozumnou prověrku dodavatelského řetězce, nebo ING, kde mají od května úvěr na zlepšování udržitelnosti, díky němuž mohou podnikatelské subjekty zabývající se měřením a zlepšováním udržitelnosti těžit z lepších úrokových sazeb.

Začleněním programu SDG 16 jako své priority mohou společnosti působící v oblasti finančních služeb nastavit příklad a ovlivnit další odvětví, aby je následovala, čímž se se vytvoří řetězový efekt k realizaci tohoto náročného Cíle udržitelného rozvoje.


Zdroj: SDG 16: A Matter of Interest to the Financial Sector | Sustainable Brands. Sustainable Brands | The Bridge to Better Brands [online]. Copyright © 2007 [cit. 06.12.2018]. Dostupné ZDE.