16 Mír
spravedlnost
a silné instituce

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Inspirace pro děti

Pochop.me

Spolek mladých lidí Pochop.me už nebavilo poslouchat řeči o rozdělené společnosti. S cílem vést dialog a kultivovat demokracii se rozjeli do různých koutů ČR. Jejich primární aktivitou jsou rozhovory s lidmi žijící na území ČR. Snahou je dát slovo lidem, kteří jinak nemají možnost veřejně mluvit o svých životech, zkušenostech, názorech a přáních.

více

Naše demokratická budoucnost

Hlavním cílem Good fest jsou dobré programy gymnazistů pro děti z Karlína, které jsou zaměřeny na praktické nápady a vize pro naši demokratickou budoucnost – interaktivní hry na Karlínském nám. v Praze, péče o zeleň atriového dvora ad. a aktivní zapojení do Festivalu Demokracie Forum 2000. Učí naslouchat a hovořit jeden s druhým, pomáhat si vzájemně, pečovat o zeleň a životní prostředí. Good Fest je snaha o vytvoření nové tradice.

více

Staň se diplomatem

Projekt Pražského studentského summitu „Staň se diplomatem!“ zábavnou formou povzbuzuje zájem o globální témata mezi žáky ZŠ po celé ČR. Vžitím se do rolí diplomatů se děti učí rozumět zásadním mezinárodním konfliktům a hájit i názory, které jim nemusí být vlastní. Proč se stát diplomatem při Radě bezpečnosti OSN už na druhém stupni základní školy? Protože rozumět zásadním mezinárodním konfliktům jako válce na Ukrajině, v Sýrii nebo v Jemenu znamená také o trochu více porozumět fungování dnešního světa.

více

Inspirace ze zahraničí

#CaseforChange – Tigo

V současné době žije na světě stále více než 1,5 miliardy lidí bez oficiální identifikace. Telekomunikační společnosti v různých zemích světa přispívají k řešení tohoto problému a pomáhají s vývojem mobilních aplikací, které odbourávají bariéry při registraci novorozenců. Například v Tanzánii zaznamenal operátor Tigo nárůst míry registrací z 8,9 % na 30,3 % během prvních šesti měsíců od spuštění programu.

více

Prevence násilí v El Salvadoru

Národní vláda a lokální autority státu El Salvador navázaly spolupráci s UNDP, UNICEF a dalšími organizacemi s cílem posílit státní instituce a snížit míru násilí v hlavním městě San Salvador. Jedním z výstupů programu byl Národní informační systém, který registruje i násilí na ženách. Po ukončení programu veřejný průzkum ukázal, že 20 % veřejnosti přestalo vnímat San Salvador jako nebezpečné město.

více

Budování míru prostřednictvím turismu

Světová organizace cestovního ruchu ve spolupráci s národními vládami států ležících v oblasti jezera Chad ve střední Africe realizuje projekt na rozvoj regionu. Cílem projektu je snížit chudobu a budovat mír v regionu prostřednictvím udržitelného turismu, jehož hlavním pilířem je angažovanost místní komunity.

více

Inspirace z Česka

Fact-check politiků

Demagog.cz je nezávislá fact-checkingová organizace, která usiluje o kultivaci veřejné diskuse a klade důraz na transparentní zdroje informací a kritické myšlení. Toho dosahuje fact-checkingovou analýzou veřejných faktických tvrzení českých politiků. Sleduje i předvolební debaty či sliby vlády z programového prohlášení. V roce 2020 se Demagog.cz stal nezávislým partnerem Facebooku a věnuje se zde vyvracení dezinformací.

více

Vyšší ochrana zvířat

Spolek Hlas zvířat prosadil v březnu 2020 novelu trestního zákoníku, kterou se do českého právního řádu zavádí možná nejpřísnější tresty za týrání zvířat na světě, kriminalizují se nelegální množírny a zavádí se mnoho dalších změn ve prospěch ochrany zvířat. Donedávna přitom nebyl kvůli nedostatečné legislativě “natvrdo” odsouzen ani 1 “prvopachatel” trestného činu týrání zvířat. Po 2 letech se podařilo v Poslanecké sněmovně tuto reformu trestního práva prosadit.

více

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Náplní práce Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) je především provoz zařízení sloužících k realizaci části azylové, migrační a integrační politiky státu. SUZ MV působí na mnoha místech ČR. V konkrétních lokalitách se snaží aktivně působit na tamní komunitu, udržovat dobré vztahy a aktivně spolupracovat s místními samosprávami. Celkově klade důraz na realizaci aktivit, které přispívají k udržitelnému rozvoji. V rámci prointegračních aktivit se snaží působit i na své klienty z řad žadatelů o mezinárodní ochranu, držitelů mezinárodní ochrany i zajištěných cizinců.

více

Soukromý: Seznamte se se 4 mladými mírovými aktivisty nové generace

Nepříjemné události, které se odehrávají v posledních letech v naší společnosti, aktivizují mladé studenty k akci. Někteří z nich se stali symbolem boje za mír a jsou vzorem pro další generace.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG16

Mladí mění Říčany. Unikátní projekt je ve finále mezinárodní soutěže oceňující inovace v politice

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Zjistěte si, kdo je ve vedení vaší obce, i když ještě nemůžete jít volit.

  1
 • Sledujte politickou situaci.

  2
 • Zajímejte se o názory druhých.

  3
 • Dívejte se, co se děje ve světě.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Využijte svého práva zvolit si představitele země a místní komunity.

  1
 • Vystupujte veřejně, zapojujte se do iniciativ, zajímejte se o veřejné dění, podporujte petice a dohody.

  2
 • Buďte informovaní, sledujte místní zpravodajství.

  3
 • Naučte se znát a vyžadovat dodržování lidských práv.

  4
 • Buďte tolerantní k ostatním.

  5
 • Odmítejte korupci a zneužívání moci.

  6
 • Respektujte jiné národy a náboženství.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Podnikejte eticky a společensky odpovědně.

  1
 • Zařaďte do svého podnikání aktivity, politiky a přístupy, které jsou v duchu mezinárodního práva.

  2
 • Zajímejte se o dynamiku trhu a o jeho možná ohrožení (netransparentnost, oslabující instituce).

  3
 • Zajistěte zaměstnancům pravomoc vyjadřovat nespokojenost s neetickým chováním, nerovným zacházením nebo porušováním práv.

  4
 • Umožněte zákazníkům, aby měli pravomoc se vyjadřovat k potenciálně škodlivým aspektům produktů, a řešte tyto obavy dostatečně.

  5
 • Plaťte ve správný čas daně a poplatky. Podáváním zpráv o svých financích společnost podporuje snahy o rozvoj zodpovědných a transparentních institucí.

  6
 • Podávejte pravidelně zprávy o činnosti vaší firmy a zveřejňujte informace, které lidé potřebují k životu.

  7

Podcíle

Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světě

Skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi a všemi formami násilí na dětech a jejich mučení

Podporovat svrchovanost práva na národní i mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny

Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, usilovat o navrácení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu

Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách

Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

Zajistit odpovědné, inkluzivní, participační a zastupitelské rozhodování na všech úrovních

Rozšířit a posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v mezinárodních institucích

Do roku 2030 poskytnout všem právní subjektivitu, včetně registrace při narození

Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami

Posílit příslušné instituce státu, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, pro budování kapacit na všech úrovních pro boj proti násilí, terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových státech

Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiku udržitelného rozvoje

zpět na SDGs