16 Mír
spravedlnost
a silné instituce

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Inspirace pro děti

Pochop.me

Spolek mladých lidí Pochop.me už nebavilo poslouchat řeči o rozdělené společnosti. S cílem vést dialog a kultivovat demokracii se rozjeli do různých koutů ČR. Jejich primární aktivitou jsou rozhovory s lidmi žijící na území ČR. Snahou je dát slovo lidem, kteří jinak nemají možnost veřejně mluvit o svých životech, zkušenostech, názorech a přáních.

více

Naše demokratická budoucnost

Hlavním cílem Good fest jsou dobré programy gymnazistů pro děti z Karlína, které jsou zaměřeny na praktické nápady a vize pro naši demokratickou budoucnost – interaktivní hry na Karlínském nám. v Praze, péče o zeleň atriového dvora ad. a aktivní zapojení do Festivalu Demokracie Forum 2000. Učí naslouchat a hovořit jeden s druhým, pomáhat si vzájemně, pečovat o zeleň a životní prostředí. Good Fest je snaha o vytvoření nové tradice.

více

Staň se diplomatem

Projekt Pražského studentského summitu „Staň se diplomatem!“ zábavnou formou povzbuzuje zájem o globální témata mezi žáky ZŠ po celé ČR. Vžitím se do rolí diplomatů se děti učí rozumět zásadním mezinárodním konfliktům a hájit i názory, které jim nemusí být vlastní. Proč se stát diplomatem při Radě bezpečnosti OSN už na druhém stupni základní školy? Protože rozumět zásadním mezinárodním konfliktům jako válce na Ukrajině, v Sýrii nebo v Jemenu znamená také o trochu více porozumět fungování dnešního světa.

více

Inspirace ze zahraničí

#CaseforChange – Tigo

V současné době žije na světě stále více než 1,5 miliardy lidí bez oficiální identifikace. Telekomunikační společnosti v různých zemích světa přispívají k řešení tohoto problému a pomáhají s vývojem mobilních aplikací, které odbourávají bariéry při registraci novorozenců. Například v Tanzánii zaznamenal operátor Tigo nárůst míry registrací z 8,9 % na 30,3 % během prvních šesti měsíců od spuštění programu.

více

Prevence násilí v El Salvadoru

Národní vláda a lokální autority státu El Salvador navázaly spolupráci s UNDP, UNICEF a dalšími organizacemi s cílem posílit státní instituce a snížit míru násilí v hlavním městě San Salvador. Jedním z výstupů programu byl Národní informační systém, který registruje i násilí na ženách. Po ukončení programu veřejný průzkum ukázal, že 20 % veřejnosti přestalo vnímat San Salvador jako nebezpečné město.

více

Budování míru prostřednictvím turismu

Světová organizace cestovního ruchu ve spolupráci s národními vládami států ležících v oblasti jezera Chad ve střední Africe realizuje projekt na rozvoj regionu. Cílem projektu je snížit chudobu a budovat mír v regionu prostřednictvím udržitelného turismu, jehož hlavním pilířem je angažovanost místní komunity.

více

Inspirace z Česka

Fact-check politiků

Demagog.cz je nezávislá fact-checkingová organizace, která usiluje o kultivaci veřejné diskuse a klade důraz na transparentní zdroje informací a kritické myšlení. Toho dosahuje fact-checkingovou analýzou veřejných faktických tvrzení českých politiků. Sleduje i předvolební debaty či sliby vlády z programového prohlášení. V roce 2020 se Demagog.cz stal nezávislým partnerem Facebooku a věnuje se zde vyvracení dezinformací.

více

Vyšší ochrana zvířat

Spolek Hlas zvířat prosadil v březnu 2020 novelu trestního zákoníku, kterou se do českého právního řádu zavádí možná nejpřísnější tresty za týrání zvířat na světě, kriminalizují se nelegální množírny a zavádí se mnoho dalších změn ve prospěch ochrany zvířat. Donedávna přitom nebyl kvůli nedostatečné legislativě “natvrdo” odsouzen ani 1 “prvopachatel” trestného činu týrání zvířat. Po 2 letech se podařilo v Poslanecké sněmovně tuto reformu trestního práva prosadit.

více

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Náplní práce Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) je především provoz zařízení sloužících k realizaci části azylové, migrační a integrační politiky státu. SUZ MV působí na mnoha místech ČR. V konkrétních lokalitách se snaží aktivně působit na tamní komunitu, udržovat dobré vztahy a aktivně spolupracovat s místními samosprávami. Celkově klade důraz na realizaci aktivit, které přispívají k udržitelnému rozvoji. V rámci prointegračních aktivit se snaží působit i na své klienty z řad žadatelů o mezinárodní ochranu, držitelů mezinárodní ochrany i zajištěných cizinců.

více

Soukromý: Seznamte se se 4 mladými mírovými aktivisty nové generace

Nepříjemné události, které se odehrávají v posledních letech v naší společnosti, aktivizují mladé studenty k akci. Někteří z nich se stali symbolem boje za mír a jsou vzorem pro další generace.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG16

Proběhl videomapping na budově Ministerstva vnitra od technologicky kreativní agentury XLAB

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Zjistěte si, kdo je ve vedení vaší obce, i když ještě nemůžete jít volit.

  1
 • Sledujte politickou situaci.

  2
 • Zajímejte se o názory druhých.

  3
 • Dívejte se, co se děje ve světě.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Využijte svého práva zvolit si představitele země a místní komunity.

  1
 • Vystupujte veřejně, zapojujte se do iniciativ, zajímejte se o veřejné dění, podporujte petice a dohody.

  2
 • Buďte informovaní, sledujte místní zpravodajství.

  3
 • Naučte se znát a vyžadovat dodržování lidských práv.

  4
 • Buďte tolerantní k ostatním.

  5
 • Odmítejte korupci a zneužívání moci.

  6
 • Respektujte jiné národy a náboženství.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Podnikejte eticky a společensky odpovědně.

  1
 • Zařaďte do svého podnikání aktivity, politiky a přístupy, které jsou v duchu mezinárodního práva.

  2
 • Zajímejte se o dynamiku trhu a o jeho možná ohrožení (netransparentnost, oslabující instituce).

  3
 • Zajistěte zaměstnancům pravomoc vyjadřovat nespokojenost s neetickým chováním, nerovným zacházením nebo porušováním práv.

  4
 • Umožněte zákazníkům, aby měli pravomoc se vyjadřovat k potenciálně škodlivým aspektům produktů, a řešte tyto obavy dostatečně.

  5
 • Plaťte ve správný čas daně a poplatky. Podáváním zpráv o svých financích společnost podporuje snahy o rozvoj zodpovědných a transparentních institucí.

  6
 • Podávejte pravidelně zprávy o činnosti vaší firmy a zveřejňujte informace, které lidé potřebují k životu.

  7

Podcíle

Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světě

Skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi a všemi formami násilí na dětech a jejich mučení

Podporovat svrchovanost práva na národní i mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny

Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, usilovat o navrácení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu

Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách

Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

Zajistit odpovědné, inkluzivní, participační a zastupitelské rozhodování na všech úrovních

Rozšířit a posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v mezinárodních institucích

Do roku 2030 poskytnout všem právní subjektivitu, včetně registrace při narození

Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami

Posílit příslušné instituce státu, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, pro budování kapacit na všech úrovních pro boj proti násilí, terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových státech

Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiku udržitelného rozvoje

zpět na SDGs