16 Mír
spravedlnost
a silné instituce

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Inspirace z Česka

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Náplní práce Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) je především provoz zařízení sloužících k realizaci části azylové, migrační a integrační politiky státu. V konkrétních lokalitách se snaží aktivně působit na tamní komunitu, udržovat dobré vztahy a aktivně spolupracovat s místními samosprávami. V rámci prointegračních aktivit se snaží působit i na své klienty z řad žadatelů o mezinárodní ochranu, držitelů mezinárodní ochrany i zajištěných cizinců.

více

Mezinárodní vězeňské společenství

Projekt Zapomenuté děti poskytuje pomoc a podporu dětem a rodinám vězněných rodičů. Důsledkem uvěznění rodiče je ekonomická a sociální chudoba, stigmatizace, duševní i fyzické strádání a poškození rodinných pout, především vztahu odsouzeného rodiče a dítěte. Projekt řeší snížení všech negativních dopadů uvěznění rodiče na děti a rodiny prostřednictvím několika aktivit, které se vzájemně doplňují a navazují na sebe.

více

Boj proti dezinformacím

Důmyslně a systematicky vyráběné dezinformace infikovaly českou společnost a oslabují její imunitu. Pro mnoho lidí je tak stále těžší rozlišovat mezi pravdou a lží. Snižuje se důvěra v tradiční média a nakonec nikdo neví, čemu má věřit. Pochybující lidé jsou snadno manipulovatelní. Ano, každý má nárok na svůj názor, ale nikdo nemá právo vydávat svůj názor za fakta. Cílem NELEŽ je zastavit šíření záměrně vytvářených polopravd, pokřivených informací a lží.

více

Inspirace ze zahraničí

Save the Children

Většinu palestinské populace žijící na okupovaném území tvoří děti a mládež. Ačkoli došlo k určitému pokroku směrem k dosažení práv dětí, 2,31 milionu dětí nadále trpí dopady okupace a vnitropalestinského rozdělení. Organizace Save the Children pracuje s palestinskými dětmi od roku 1953 a na palestinském území je trvale přítomna od roku 1973. Jejich hlavním cílem je zajistit, aby děti přežily, učily se a byly chráněny před všemi druhy zneužívání. Na dosažení tohoto cíle spolupracuje s více než 30 partnery.

více

Registrace novorozenců

V současné době žije na světě stále více než 1,5 miliardy lidí bez oficiální identifikace. Telekomunikační společnosti v různých zemích světa přispívají k řešení tohoto problému a pomáhají s vývojem mobilních aplikací, které odbourávají bariéry při registraci novorozenců. Například v Tanzánii zaznamenal operátor Tigo nárůst míry registrací z 8,9 % na 30,3 % během prvních šesti měsíců od spuštění programu.

více

Prevence násilí v El Salvadoru

Národní vláda a lokální autority státu El Salvador navázaly spolupráci s UNDP, UNICEF a dalšími organizacemi s cílem posílit státní instituce a snížit míru násilí v hlavním městě San Salvador. Jedním z výstupů programu byl Národní informační systém, který registruje i násilí na ženách. Po ukončení programu veřejný průzkum ukázal, že 20 % veřejnosti přestalo vnímat San Salvador jako nebezpečné město.

více

Aktuality na téma SDG 16

Tvůrci Ivety spolu s TV Nova dávají slovo obětem veřejného zájmu

Přejít na článek

Iniciativa Cesty pomůže mladým uprchlíkům na českém pracovním trhu

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Využijte svého práva zvolit si představitele země a místní komunity.

  1
 • Vystupujte veřejně, zapojujte se do iniciativ, zajímejte se o veřejné dění, podporujte petice a dohody.

  2
 • Buďte informovaní, sledujte místní zpravodajství.

  3
 • Naučte se znát a vyžadovat dodržování lidských práv.

  4
 • Buďte tolerantní k ostatním.

  5
 • Odmítejte korupci a zneužívání moci.

  6
 • Respektujte jiné národy a náboženství.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Podnikejte eticky a společensky odpovědně.

  1
 • Zařaďte do svého podnikání aktivity, politiky a přístupy, které jsou v duchu mezinárodního práva.

  2
 • Zajímejte se o dynamiku trhu a o jeho možná ohrožení (netransparentnost, oslabující instituce).

  3
 • Zajistěte zaměstnancům pravomoc vyjadřovat nespokojenost s neetickým chováním, nerovným zacházením nebo porušováním práv.

  4
 • Umožněte zákazníkům, aby měli pravomoc se vyjadřovat k potenciálně škodlivým aspektům produktů, a řešte tyto obavy dostatečně.

  5
 • Plaťte ve správný čas daně a poplatky. Podáváním zpráv o svých financích společnost podporuje snahy o rozvoj zodpovědných a transparentních institucí.

  6
 • Podávejte pravidelně zprávy o činnosti vaší firmy a zveřejňujte informace, které lidé potřebují k životu.

  7

Podcíle

Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světě

Skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi a všemi formami násilí na dětech a jejich mučení

Podporovat svrchovanost práva na národní i mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny

Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, usilovat o navrácení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu

Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách

Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

Zajistit odpovědné, inkluzivní, participační a zastupitelské rozhodování na všech úrovních

Rozšířit a posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v mezinárodních institucích

Do roku 2030 poskytnout všem právní subjektivitu, včetně registrace při narození

Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami

Posílit příslušné instituce státu, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, pro budování kapacit na všech úrovních pro boj proti násilí, terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových státech

Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiku udržitelného rozvoje

zpět na SDGs