5 Rovnost
mužů a žen

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Inspirace ze zahraničí

Afghánské ženy se učí IT technologiím

Fereshteh Forough, afghánská průkopnice v oblasti technologií, provozuje institut vzdělávání Code to Inspire. Pomáhá tak mladým dívkám naučit se kódovat a zároveň je připravuje na světový trh práce v oblasti IT.

více

Udržitelná energie pro všechny

Projekt akcelerátoru pro všechny spouští společnost Sustainability Energy for All. Cílem projektu je prosazovat rovnost žen a mužů, sociální začlenění a posílení postavení žen v oblasti udržitelné energie.

více

Global Goals World Cup

Global Goals World Cup je první světový fotbalový turnaj na podporu globálních cílů stanovených OSN, který inspiruje a angažuje ženy a dívky z celého světa. Každý tým totiž bojuje za jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje. Více než sportovní talent se v této hře, kde se sport protíná s aktivismem, počítá schopnost a kreativita aktivně „kopat“ za konkrétní společenské téma, např. zlepšení vzdělávání, snížení chudoby, odstranění nerovností nebo třeba boj za snížení množství odpadu.

více

Inspirace z Česka

Nadace Vodafone

Uvedením a postupným rozšiřováním mobilní aplikace Bright Sky CZ pro včasné odhalení domácího násilí chce Nadace Vodafone pomoci eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře. Aplikace poskytne komplexní a aktuální informace nejen obětem domácího násilí, ale komukoliv, kdo má obavy o někoho blízkého. Nadace Vodafone díky spolupráci s organizací ROSA, policií, ministerstvem vnitra a dalšími neziskovými organizacemi, které pomáhají obětem násilí, rozšiřuje tento unikátní moderní nástroj, který nabízí třeba dotazník pro posouzení nebezpečí ve vztahu, deník pro uchování důkazů či adresář center pomoci. Nadace Vodafone chce pomoci odstranit škodlivé a násilné praktiky, které v žádném zdravém vztahu nemají místo.

více

wo-men – nakladatelství prosazující nemainstreamové hlasy

Nakladatelství wo-men se snaží svými aktivitami prosazovat v české společnosti hlas žen, zvyšovat jejich participaci ve veřejném prostoru a umožňovat jim nastolovat důležitá společenská témata, která byla dosud přehlížena. Tematickým zaměřením knih na single ženy, ženy s fyzickými, mentálními a sociálními handicapy, seniorky, ženy týrané, ženy-umělkyně nebo třeba lidi bez domova se nakladatelství pokouší bourat stereotypy v české společnosti a nabízet čtenářům rozmanité perspektivy a alternativní pohledy na svět přispívající k jejich větší toleranci. Nakladatelství wo-men vychází z principu bibliodiverzity kladoucí si za cíl reprezentovat ohleduplně vydávanými knihami názorovou, kulturní, genderovou i hodnotovou rozmanitost světa.

více

Mavimi

Ženy s malými i odrostlejšími dětmi jsou na pracovním trhu oproti mužům často opomíjeny a diskriminovány. Zároveň však zaměstnavatelé potřebují kvalifikované pracovníky, kterých je na trhu práce nedostatek. Mavimi proto pomocí své webové aplikace propojuje ženy, které chtějí skloubit mateřství a práci, se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni vyjít vstříc potřebám matek a nabídnout jim flexibilitu. Mavimi zaregistrovaným ženám poskytuje absolutní anonymitu a ochranu jejich údajů. Ženy se samy rozhodují, jestli danému zaměstnavateli zpřístupní své kontaktní údaje a kompletní profil. Dále Mavimi nabízí také kurzy v oblasti digitálních dovedností a cizích jazyků zdarma, aby byly matky na návrat do práce dobře připravené. Do Mavimi se zapojilo již přes 20 000 žen a více než 900 zaměstnavatelů.

více

5 neocenitelných věcí, které byste měli vědět o rovnosti mužů a žen

Hnutí #MeToo kladlo důraz na rovnost pohlaví, ale fakta ukazují, že před sebou máme stále dlouhou cestu, než budou ženy brány na stejné úrovni jako muži.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG5

Kamala Harris, kandidátka na viceprezidentku Spojených států, je aktivní v oblasti klimatu

Přejít na článek

Fotbalový turnaj Global Goals World Cup Prague se přesouvá na rok 2021

Přejít na článek

Kurýři a doručovatelky mohou v době omezeného pohybu pomoci obětem násilí

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Braňte se proti sexismu, ozvěte se proti sexuálnímu obtěžování.

  1
 • Vychovávejte děti k dodržování rovnosti.

  2
 • Postavte se proti diskriminaci žen a dívek.

  3
 • Chraňte právo žen na plánování rodiny.

  4
 • Podporujte povědomí o kampaních za podporu rovnoprávnosti (aktivity typu HeForShe a podobné).

  5
 • V každodenním životě se vyvarujte genderových stereotypů.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Zajistěte, aby měli všichni zájemci o zaměstnání rovnocenné podmínky v přijímacím procesu.

  1
 • Zaměstnancům a zaměstnankyním nabízejte na stejné pozici stejné platové ohodnocení.

  2
 • Aktivně prosazujte, nestranně posuzujte a řešte transparentně gender témata na pracovišti.

  3
 • Vymezte se nulovou tolerancí proti sexuálnímu násilí a obtěžování.

  4

Podcíle

Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek

Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování

Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka

Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země

Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí

Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou

Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen

Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách

zpět na SDGs