14 Život
ve vodě

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Inspirace z Česka

Zachraňte mořské želvy

Česká koalice pro ochranu biodiverzity pomáhá neziskovkám chránit faunu a flóru. Sdružuje 18 mezinárodních projektů po celém světě i v České republice. V rámci projektu Chráníme mořské želvy chrání pláže v Indonésii a na Srí Lance před pytláky, na které kladou želvy vejce. Tyto pláže jsou důležitým líhništěm kriticky ohrožených karet pravých, ale také ohrožených karet zelenavých, obrovských a obecných. CCBC vede a financuje činnost ochranářů.

více

Inspirace ze zahraničí

Obnova korálů

Mohutný projekt obnovy korálů se uskutečnil v souostroví Spermonde v Indonésii – v biologicky nejsložitějším mořském ekosystému na světě. Uskutečnila se zde jedna z největších akcí na obnovu korálů v historii, „The Big Build“, která vysadila 30 000 korálů na ploše 2 500 metrů čtverečních. Projekt svedl dohromady 44 účastníků ze 17 ochranářských a vědeckých partnerů napříč vládou, nevládními organizacemi, podnikatelským sektorem a místními komunitami, aby demonstrovali důležitost meziodvětvových partnerství.

více

Sea Shepherd

Posláním Sea Shepherd je chránit světové oceány a mořské živočichy. Pracuje na obraně všech mořských živočichů, od velryb a delfínů, přes žraloky a rejnoky až po ryby a kril, bez výjimky. Slouží jako jediná flotila na světě, jejímž jediným účelem je chránit veškerou mořskou zvěř, a zavázali se k ochraně a prosazování zákonů o ochraně přírody. Primárním cílem Sea Shepherd je výrazně posílit vlastní schopnost vlády hlídat, monitorovat a prosazovat své vlastní zákony.

více

#Togetherband

Náramky Togetherband jsou vyrobeny z plastového odpadu vyloveného z oceánů. Za každý prodaný náramek je z oceánu vyloveno 1 kilo mořského odpadu. Svorka náramku je vyrobena z recyklovaného kovu pocházejícího ze zabavených ilegálních zbraní ze Střední Ameriky a100 % výtěžku z prodeje náramků jde na osvětu o Cílech udržitelného rozvoje a financování projektů, které mění svět k lepšímu.

více

Aktuality na téma SDG 14

5+1 tip na bezplastové léto aneb kalíšek a mýdlenka kam se podíváš

Přejít na článek

FlixBus podpořil společnost Refugium, která obnovuje přírodu nedaleko Karlových Varů

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Vzdělávejte se o důležitosti oceánů a mořském životě.

  1
 • Zřekněte se zbytečných plastů – sáčků, brček, tašek a dalších.

  2
 • Kupujte udržitelně chované a lovené ryby a mořské plody.

  3
 • Neznečišťujte vody toxickými látkami.

  4

Co můžete udělat jako firma

 • Snižte na minimum množství mikroplastů ve vašich výrobcích.

  1
 • Produkty vymýšlejte tak, aby se daly použít opakovaně.

  2
 • Nevypouštějte do kanalizace nebezpečné látky.

  3
 • Ujistěte se, že všechny zdroje, které využíváte, byly získány s ohledem na životní prostředí a ekosystémy.

  4
 • Vyvíjejte odpovědné produkty, při jejichž používání nevznikají skleníkové plyny, které vedou k acidifikaci oceánů.

  5

Podcíle

Do roku 2025 předcházet a výrazně snižovat znečištění moří, zejména znečištění, které je způsobováno činností na pevnině, včetně odpadků a znečištění z živin

Do roku 2020 udržitelně spravovat a chránit mořské a pobřežní ekosystémy, aby se zabránilo výrazným negativním dopadům, mimo jiné posilováním jejich odolnosti a opatřeními na jejich obnovu s cílem zajistit zdravé a produktivní oceány

Minimalizovat a řešit dopady okyselování oceánů, mimo jiné prohlubováním vědecké spolupráce na všech úrovních

Do roku 2020 dosáhnout účinné regulace rybolovu a skoncovat s nadměrným rybolovem, nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem a nešetrnými metodami rybolovu, zavést vědecky podložené plány hospodaření s cílem obnovit populace ryb v co nejkratším možném čase přinejmenším na úroveň, která dokáže produkovat maximální udržitelný výnos podle biologických vlastností jednotlivých druhů

Do roku 2020 zakonzervovat alespoň 10 procent pobřežních a mořských oblastí v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem a na základě nejlepších dostupných vědeckých informací

Do roku 2020 zakázat některé formy dotací na rybolov, které přispívají k nadměrnému rybolovu, odstranit dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a upustit od zavádění obdobných nových dotací s vědomím, že odpovídající a efektivní zvláštní a diferencovaný přístup k rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím by se měl stát nedílnou součástí vyjednávání Světové obchodní organizace o dotacích na rybolov*

Do roku 2030 zvýšit ekonomický přínos z udržitelného využívání mořských zdrojů, mimo jiné prostřednictvím řízeného rybolovu, akvakultury a cestovního ruchu pro malé ostrovní rozvojové a nejméně rozvinuté státy

Rozšířit vědecké poznání, rozvíjet výzkumné kapacity a transfer námořních technologií s ohledem na kritéria a pokyny Mezivládní oceánografické komise o transferu námořních technologií a s cílem zlepšit zdraví oceánů a zvýšit přínos biologické rozmanitosti moří na rozvoj rozvojových zemí, zejména malých ostrovních rozvojových a nejméně rozvinutých států

Zajistit malým rybářům přístup k mořským zdrojům a trhům

Posílit ochranu a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů prostřednictvím mezinárodního práva, jak je zapsáno v Úmluvě o mořském právu, která stanovuje právní rámec pro zachování a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů, s odvoláním na článek 158 dokumentu Budoucnost, jakou chceme (The Future We Want)

* S ohledem na probíhající vyjednávání Světové obchodní organizace, Rozvojovou agendu a Dauhá a Hongkongským ministerským mandátem.

zpět na SDGs