Společensky odpovědný networking na téma Partnerství | 10. 11. 2017

15. 11. 2017

Globální společenské problémy nevyřeší jedna organizace, jen spolupráce napříč sektory dokáže pozitivně proměnit náš svět.

Důležitost partnerství v udržitelném rozvoji čím dál častěji zdůrazňují i světoví lídři, ať už je to generální tajemník OSN Antonio Guterres, filantrop Bill Gates nebo herečka a ambasadorka UNICEF Whoopi Goldberg. Jak jsme na tom s mezisektorovou spoluprací v Česku? Co si můžeme vzít od organizací, které mají s partnerstvím v českém prostředí zkušenosti? Tím se zabýval Společensky odpovědný networking Asociace společenské odpovědnosti, který proběhl v pátek 10. listopadu 2017 v prostorách společnosti Avast. Hlavním tématem setkání členů byl poslední z Cílů udržitelného rozvoje – Partnerství ke splnění cílů (SDG 17).

Po lehké snídani všechny účastníky přivítala Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Členům zároveň představila společensky odpovědný dárek – tematický diář „Global Goals“ z dílny Deafmessanger, který si účastnici odnesli z akce s sebou. Recyklované diáře jsou vytvořené z vyhozených a starých věcí, kterým tvůrci dávají nový život. Diáře mají také sociální rozměr, vyrobeny byly v chráněné dílně pro lidi s duševním onemocněním, kteří jen těžko hledají uplatnění na běžném trhu práce.

V prostorách společnosti Avast účastníky přivítala také Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast. Kateřina Fialková, ředitelka Odboru mnohostranných ekonomických vztahů z Ministerstva zahraničních věcí ČR, komplexně představila téma partnerství z pohledu státní správy, globální spolupráce a mezinárodních organizací: Agendu 2030 sice přijaly státy OSN a nesou také hlavní odpovědnost za její naplňování, vlády samy ale nikdy nemohou dosáhnout naplnění Cílů udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj se dotýká všech oblastí společnosti a chování nás všech má dopady na to, jak se naše společnost a planeta vyvíjejí. Implementace SDGs je tak možná pouze prostřednictvím partnerství aktérů napříč státním, nevládním a podnikatelským sektorem.“

Taťána Gregor Brzobohatá, předsedkyně správní rady Krása pomoci, ve svém následném vystoupení poznamenala, že smysluplná partnerství musejí být především dlouhodobá. „Díky Nadaci Krása Pomoci jsem měla v červenci tohoto roku možnost reprezentovat Česko v naplňování Cílů udržitelného rozvoje na summitu OSN v New Yorku. Nejen, že si této příležitosti velmi vážím, ale pokaždé si znovu a znovu uvědomím, jak důležitému tématu se já a moje nadace věnuje už řadu let. Také si uvědomuji, že právě díky participaci v OSN na naplňování SDGs a díky spolupráci s vládou a byznys sektorem máme možnost spoustu věcí měnit. Naše lokální práce tak díky této spolupráci dostává další rozměr.“

Markéta Šetinová, koordinátorka UN Global Compact v ČR se zaměřila na spolupráci z globálního pohledu. Představila mimo jiné tzv. Global Opportunity Explorer, který propojuje byznys a SDGs. Martin Náprstek z České rozvojové agentury představil spolupráci z pohledu české pomoci ve světě a také aktivity agentury, které spolupráci a partnerství podporují. Česká rozvojová agentura (ČRA) je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. Martin Náprstek poté více představil dotační titul B2B – Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor. „Smyslem programu je zejména propojování soukromého sektoru z České republiky v naplňování SDGs, ale také rozvoj soukromého sektoru partnerských zemí.“

Poté prezentovali své zkušenosti a konkrétní příběhy mezisektorové spolupráce další členové Asociace společenské odpovědnosti. Zaměřili se zejména na to, co partnerství přináší a na co je třeba si ve smysluplném partnerství dávat pozor.

Martina Břeňová, ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, ve svém úvodu zmínila: „Pro nás je důležité, že v neziskových organizacích, ve státní správě a dalších institucích, které spolupracují s Nadačním fondem, stojí skuteční lidé. Tito konkrétní lidé jsou klíčoví hlavně z toho důvodu, že přijímají naše myšlenky a mohou tak dále pozitivně ovlivňovat své okolí. Poté všichni společně můžeme dosáhnout systémových změn.“ Martina Břeňová také více představila grantový program Spolu až do konce, který je zaměřený na péči o umírající v České republice a přístup společnosti k umírání jako takovému. Základní vizí programu je, aby měl každý člověk k dispozici kvalitní informace a mohl se na konci svého života svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chce mít nablízku. Na její prezentaci navázal Matěj Lejsal, ředitel partnerské organizace, Domova Sue Ryder. „Naše nezisková organizace pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Základem naší péče o seniory je znalost životního příběhu každého našeho klienta. Díky osobní asistenci jim pomáháme zvládat běžné denní úkony a aktivity, ale také podporujeme pečující rodiny v načerpání nové síly, vyřízení si potřebných pochůzek či návštěvě lékaře.“

Další z vystupujících, společnost JRK klade důraz na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů a podporu domácího kompostování. Díky němu mohou občané zpracovávat bioodpad přímo na zahradě a ten již nemusí putovat na daleké skládky. Robin Dufek, obchodní ředitel společnosti JRK, k partnerství z jejich pohledu dodal: „Myšlenku pro méně odpadu šíříme především spoluprací se samosprávami, kde jsme komplexním dodavatelem produktů, technologií a informačních kampaní. Našimi řešeními pro méně odpadu jsme ovlivnili více než 450 000 obyvatel a jsme partnerem pro více než 500 obcí a měst v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.“ Spolu s ním prezentovala příklad úspěšné spolupráce obce s JRK Iveta Glocová, starostka obce Jaroměřice, která dodala: „Naši prvotní obavou byl celkový přístup lidí k tříděným složkám a vůbec to, jak máme měřit zaplněnost popelnic. Uvědomili jsme si, že nejprve musíme lidi v obci naučit odpad třídit. Ve chvíli, kdy se naučí třídit, tak už jim do té jejich popelnice v podstatě nic moc nezbyde. Já sama jsem šla v tomto příkladem.“

UNICEF (Dětský fond OSN) se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. V České republice se od roku 2014 snaží navazovat partnerství s privátním sektorem. Eva Langerová z UNICEF představila konkrétní partnerství se společností TextilEco a.s., kteří mají za cíl sběr použitých oděvů, obuvi, hraček i bytového textilu. Ve spolupráci s městy, obcemi a soukromými společnostmi tak věci vracejí různou formou zpět lidem k opětovnému použití. Veronika Nevrlá z TextilEco a.s. následně popsala jejich poslední spolupráci: „Kampaň Týden pro UNICEF probíhala od 16. do 21. října 2017 ve třech pražských prodejnách Genesis. Naše společnost darovala jednu čtvrtinu z každého prodaného kusu na vzdělávací programy od UNICEF pro děti v nejchudších zemích světa. Během kampaně jsme UNICEF darovali celkem 141 361 Kč. Dále podporujeme také Lékaře bez hranic, Středisko volného času Letokruh Letovice, Nadaci SOVA, Jedličkův ústav a školy a další organizace.“

Kateřina Eliášová, Public Affairs and Communications Manager ve společnosti Coca Cola Company, mluvila o tom, proč spolupracují s organizací Moudré podnikání žen na projektu ArtBees. ArtBees je motivačně vzdělávací program pro ženy, ve kterém si účastnice osvojí své podnikatelské, marketingové a ekonomické dovednosti. Mohou se naučit, jak budovat vlastní firmu a zapojit se do skupiny podobně podnikavých žen, se kterými mohou sdílet své zkušenosti a vzájemně se podporovat. „Chceme kultivovat a rozvíjet podnikání žen v Česku. A to se v projektu ArtBees podařilo. Většina absolventek zvýšila svůj obrat, získala nové zakázky, některé vytvořily nová pracovní místa. Proto jsme se rozhodli pro další pokračování a rozšíření projektu,“ dodává Kateřina Eliášová. Milena Chalupská z organizace Moudré podnikání žen, mentorka a spolutvůrkyně programu, ke spolupráci dodává: „Mám radost, že je díky tomuto projektu na světě 40 firem s potenciálem zdravého růstu. Vedou je ženy, podnikatelky, které pochopily samy sebe, hodnotu svých produktů a nápadů, hodnotu spolupráce a spolutvoření s dalšími. Zcela samozřejmě používají finanční nástroje řízení, marketingové principy, rozvíjejí svoji schopnost vést druhé, vytvářejí spolupracující sítě a pomáhají si navzájem.“

Během oběda se více než 60 účastníků networkingu mohla zabavit u tvorby společného obrazu na téma Partnerství pod vedením týmu Malování kreslení. Po obědě se rozdělili do tří odpoledních workshopů. První z nich, který vedl Tomáš Rákos z D21, byl zaměřen na Partnerství s městem a jak být dobrým sousedem. Další workshop s názvem Hořet, ale nevyhořet – partnerství, které udrží oheň smysluplné práce, vedly lektorky Gabriela Böhmová a Michaela Skalníková z MyRefresh. Poslední workshop od Venduly Menšíkové z Glopolis byl na téma Migrace v Evropě a Česku. Účastníci hledali odpověď na otázku, zda může partnerství pomoci řešit aktuální společenské problémy.

Moc děkujeme Nadačnímu fondu Avast za příležitost uspořádat Společensky odpovědný networking v jejich prostorech a těšíme se na další setkání členů Asociace společenské odpovědnosti, která se během čtyř let svého působení stala nejsilnější iniciativou společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v Česku.

Všechny fotografie od Petra Klappera si můžete stáhnout na tomto odkazu.