Společně a odpovědně v novém roce 2014

1. 1. 2014

Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí potenciál společenské odpovědnosti (CSR) nejen v podnikatelském prostředí.

Přestože se stále jedná o aktivity jdoucí nad rámec zákonných očekávání, odpovědné chování firem je v dnešní společnosti více než nutné. Převážně velké nadnárodní firmy integrují CSR do strategického řízení, řada firem plní alespoň některá kritéria CSR (z větší části environmentální politiku či firemní filantropii). Setkat se lze s propracovanou strategií, kterou lze firmě věřit a má skutečný dopad na společnost, ale i s čistě marketingovou strategií bez reálného základu a přesvědčení, která CSR převrací v mnohdy těžko uvěřitelné PR.

Mám radost, že se v poslední době ke společensky odpovědnému chování hlásí i menší firmy z regionu. Právě jejich silné příběhy mohou inspirovat a motivovat další a ukázat, že společenská odpovědnost dává smysl. Je třeba si uvědomit, že malé a střední podniky (MSP) představují 1 milion ekonomických subjektů, tj. 99,84 % všech podnikatelů. Zaměstnávají 1,8 milionu zaměstnancům. Hrají tedy klíčovou roli v české ekonomice a jsou významně podnikatelsky i společensky spjaty s daným regionem. Většina zaměstnanců a také zákazníků pochází z jejich blízkého okolí. Zohledňování principů CSR je tedy pro ně výhodné a žádoucí. Přestože nejsou s pojmem CSR seznámeni, denně věnují pozornost a energii tomu, aby udržovaly kontakt a dobré vztahy s místní komunitou a pěstovaly dobré jméno firmy. Snaží se chovat tak, jak si sousedé a zákazníci přejí. Takové chování považují za samozřejmou podmínku své prosperity. Většina z nich tedy automaticky naplňuje některé principy společensky odpovědného podnikání, aniž by tuto koncepci znala.

Málokdo si také uvědomuje, že za odpovědné se bezpochyby dají považovat i tzv. sociální či společensky prospěšné podniky. Jsou odpovědné ze své podstaty, navíc je pro ně samozřejmostí do svého podnikání vtáhnout komunitu nebo jednotlivce, kteří mají z nějakého důvodu ztížený přístup k uplatnění, nebo se jen chtějí podílet na něčem společensky prospěšném. Takové firmy přispívají ke snížení nezaměstnanosti a pomáhají osobám dlouhodobě nezaměstnaným (např. zdravotně postiženým, etnickým menšinám, lidem pečujících o osoby blízké, ale i po výkonu trestu) nalézt uplatnění na trhu práce.

Pojďte společenskou odpovědnost v roce 2014 vnímat jako my. Nezužovat ji jen na společenskou odpovědnost těch velkých. Pomozte nám rozvíjet společenskou odpovědnost převážně menších a středních firem, které svým odpovědným chováním a úzkou vazbou na lokální prostředí mohou řadu věcí skutečně změnit.

Asociace společenské odpovědnosti je připravena neustále pracovat na svých cílech, pro které byla založena, a to propojením odpovědných firem, veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol, ale i jednotlivců. Vždyť ty správné morální hodnoty nás všech, integrita a odpovědnost spolu s úctou k tradicím může výrazně přispět k rozvoji společenské odpovědnosti v rámci celé společnosti.

Přeji vám všem úspěšný rok 2014!

Lucie Mádlová (výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti)