Udržitelnost MSP se stává běžným standardem

20. 1. 2014

Evropská komise zveřejnila rozsáhlý průzkum Eurobarometr 2013, jehož cílem je snaha pochopit názory a postoje malých a středních podniků (MSP) na udržitelný rozvoj a environmentální politiku firmy.

Výsledky již druhého výzkumu v pořadí ukazují, že v roce 2013 se malé a středně velké podniky staly ještě více udržitelnějšími. Průzkum Eurobarometr 2013 též ukázal, že 9 z 10 MSP využívá alespoň jeden z nástrojů podporující udržitelné podnikání. „Pro řadu MSP je společenská odpovědnost přirozená věc. Jde o jakousi vyšší formu „slušného chování“, slušného k zaměstnancům, k zákazníkům, k přírodě, k okolí. Pokud se mi jako firmě daří, pomohu nezištně tam, kde je to potřeba. Naprostá většina menších firem se takto chová, aniž by vůbec tušily, že se vlastně jedná o CSR… Za nešťastné považujeme však některé snahy znormovat tyto činnosti. Jsme přesvědčeni, že kdo CSR v rámci společnosti uplatňuje, činí tak (a musí tak činit) zcela dobrovolně s upřímně míněnou snahou. Kdo necítí potřebu CSR implementovat, norma mu nepomůže. Je zjevné, že společensky odpovědně se organizace buď chová nebo nechová. A pokud chce organizace jednat společensky odpovědně, není třeba jí diktovat, jak to má dělat. Nejlepší „normou“ je přeci to, že někdo potřebuje pomoci a někdo pomáhat chce. Proto se naše asociace připojila k iniciativě Asociace společenské odpovědnosti, jejíž upřímnou snahou je pomoci malým a středním podnikům zorientovat se v CSR např. vydáním praktické příručky nebo organizováním společných akcí,“ komentuje Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Mezi nejčastější příklady z praxe, kterými MSP reflektují svou udržitelnost, patří minimalizace odpadů (67 %), snižování spotřeby energií (67 %) nebo úspora materiálů (59 %). Alespoň polovina všech malých a středních firem podporuje recyklaci, hlásí se k opakovanému používání materiálů a odpadu a šetrně nakládá s vodou (51 %). Stejné procento (51 %) evropských MSP nabízí ekologicky šetrné výrobky nebo služby založené na eko-designu, třetina nabízí výrobky a služby využívající recyklovatelný materiál, což je o 6 % více než v roce 2012. Mezi nejzelenější odvětví patří stavebnictví, trh s potravinami a nápoji či elektronikou.

Osm z deseti MSP avizuje, že v příštích dvou letech plánuje další kroky podporující jejich udržitelnost. Ředitelka Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) Lucie Mádlová jejich úsilí podporuje a vybízí další drobné podnikatele k přechodu na udržitelnější výrobu a provoz. „Udržitelnost a společenská odpovědnost jdou ruku v ruce. A-CSR je tu, aby firmám pomohla jejich úsilí znásobit.“

Mezi hlavní motivační stimuly k přechodu na udržitelnější podnikání MSP uvádějí úsporu nákladů (63 %), ochranu životního prostředí (28 %), poptávku spotřebitelů (23 %), uplatnění konkurenční výhody (18 %) aj. Přesto většina subjektů potvrzuje, že silnější politická podpora je na místě a jednoznačně by napomohla jejich snažení a dosahování lepších výsledků. Jako žádoucí formy podpory tak MSP vidí přímé finanční podpory, granty, dotace, ale také poradenství, které by jim napomohlo se v dané problematice lépe orientovat.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani potvrzuje data, která výzkum přinesl a dodává: „Jsem velice rád, že malé a střední podniky přijaly naši výzvu být ekologičtější, přesto je zapotřebí neotálet a pokračovat v komplexní podpoře malých a středních podniků v cestě být ještě více zelenější.“ Je pravdou, že změna, která probíhá, je částečně zapříčiněna zvýšeným tlakem Evropské unie šetřit materiály a použité energie, přesto 28 % MSP tvrdí, že životní prostředí je jednou z hlavních priorit jejich podnikání.

Odhaduje se, že v Evropské unii bylo v roce 2012 na 20,3 milionu malých a středních podniků, což představuje na 98 % všech podniků poskytující více než 90 milionů pracovních míst. MSP jsou páteří evropské ekonomiky a jejich přínos je nezbytný pro dosažení cílů „Evropa 2020“ zahrnující inteligentní a udržitelná řešení.

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti na základě výsledků The European Commision, Eurobarometer survey: How green are European SMEs, 2014