UN Global Compact a GRI posilují spolupráci v nové éře SDGs

23. 5. 2016

UN Global Compact a GRI opětovně podepsaly Memorandum o porozumění a stvrdily tak svou spolupráci na další 3 roky, především v otázce podpory Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

UN Global Compact, jakožto největší světová iniciativa udržitelného podnikání a hlavní iniciativa OSN spolupracující se soukromým sektorem, a Global Reporting Initiative (GRI), jakožto tvůrce globálních standardů reportingu udržitelného rozvoje a autor nejpoužívanějších standardů reportování ve světě, hrají zásadní roli ve formování přínosu aktivit soukromého sektoru k realizaci nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

„Těší nás, že budeme pokračovat v naší dlouhotrvající spolupráci s GRI v oblasti udržitelného reportingu“, sdělila Lise Kingo, výkonná ředitelka UN Global Compact. Dále dodala: „Společně můžeme pomoci firmám měřit a reportovat jejich snahy ve vztahu k naplňování Cílů udržitelného rozvoje tak, aby ukazovaly jasné výsledky a byly v souladu s nejlepšími současnými trendy reportingu.“

„Skrze naše partnerství s UN Global Compact můžeme pokračovat v rozšiřování našich společných snah a mít tak větší vliv na záležitosti týkající se udržitelného rozvoje, včetně mobilizace středních a malých podniků po celém světě. Tyto podniky totiž hrají klíčovou roli v globální ekonomice“, řekl Michael Meehan, výkonný ředitel GRI. Ten se zároveň domnívá, že: „Zvyšující se transparentnost informací je nezbytná pro budování důvěry jak v rozvojových, tak v rozvinutých ekonomikách“.

S cílem pokročit v realizaci SDG 17: Partnerství ke splnění cílů, a to v otázce globálního partnerství v oblasti udržitelného rozvoje, se UN Global Compact a GRI zavázaly zprostředkovat propojení mezi odpovědným podnikáním a SDGs. Obě organizace budou poskytovat svým podnikatelským sítím odborné rady a rámce, jako je například SDG Compass, s cílem zlepšit, reportovat a komunikovat přínos soukromého sektoru k SDGs. Současně se budou také aktivně účastnit Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji v OSN.

V rámci své spolupráce, UN Global Compact a GRI zdůraznily několik společných hodnot:

  • Závazek k posílení udržitelného podnikání
  • Závazek k propagování a umožňování pozitivních příspěvků soukromého sektoru k udržitelnému rozvoji, a současně ke snižování a adresování negativních dopadů
  • Porozumění, že odpovědnost a transparentnost jsou klíčovými prostředky, jak zlepšovat odpovědné podnikatelské aktivity
  • Snaha učinit smysluplné reportování informací o udržitelnosti běžnou praxí byznysu.

Organizace budou také pokračovat ve spolupráci na lokální úrovni s cílem zvýšit množství a kvalitu reportingu, se zaměřením na méně rozvinuté trhy a malé a střední podniky.

Zdroj: Global Reporting Initiative, UN Global Compact and GRI Strengthen Collaboration for the New SDG Era, 20. 5. 2016, zde