Úřad vlády je členem Asociace společenské odpovědnosti

5. 1. 2017

Úřad vlády se hlásí ke společenské odpovědnosti a chce hrát také klíčovou roli v prosazování společenské odpovědnosti státní správy.

Proto se stal členem Asociace společenské odpovědnosti, která prosazuje v České republice myšlenky udržitelného podnikání a odpovědnosti.

Společenská odpovědnost se zaměřuje na tři pilíře moderního světa: na ekonomický rozvoj, sociální ochranu a péči o životní prostředí. Základním předpokladem je dobrovolné plnění požadavků a také zapojení co největšího množství partnerů.

Úřad vlády zaštiťuje formování společenské odpovědnosti jako garant řady jednotlivých politik, zaměřených zejména na podporu lidských práv, ochranu menšin a rovnost žen a mužů.

Úřad vlády ale také dělá zcela konkrétní kroky na ochranu životního prostředí. Podařilo se zateplit fasádu a vyměnit okna u provozní budovy vedle Strakovy akademie. Úřad se zapojil do programu Sledujeme/Snižujeme CO2 a nechal si spočítat uhlíkovou stopu, tedy kolik emisí skleníkových plynů produkuje. Vedle toho nakupuje výrobky s nízkou spotřebou energií, zaměstnanci třídí odpad a také se díky úspoře papíru a tonerů vznik odpadů omezuje. To jde ruku v ruce s digitalizací administrativy, například díky využívání datových schránek. Úřad také podporuje čistou mobilitu, od roku 2016 využívá služební elektromobil a řada zaměstnanců jezdí do práce na kole.

Zásadním tématem je boj proti korupci. Úřad využívá sérii protikorupčních opatření, mezi která patří Etický kodex zaměstnanců Úřadu vlády, Interní protikorupční program Úřadu vlády a interní oznamovací systém pro přijímání oznámení podezření na protiprávní jednání.

Co se týče vnějších aktivit, aktuálně vzniká Národní akční plán pro byznys a lidská práva. Ten by měl zlepšit prostředí pro neziskový sektor a přinést systémovou podporu dárcovství. Vznikají nová pravidla dotací pro síťové nevládní organizace, které pomohou dlouhodobějšímu financování neziskové sféry. Dalšími tématy jsou znevýhodněné či zranitelné skupiny obyvatel. Úřad chce pozitivně ovlivnit podnikatele, aby tyto skupiny zaměstnávali. To se týká například Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Strategie romské integrace do roku 2020 anebo Strategie rovnosti žen a mužů.

Hlavním úkolem Úřadu vlády v oblasti společenské odpovědnosti i udržitelného rozvoje je příprava na výzvy budoucnosti, proto vznikl strategický rámec Česká republika 2030, který shrnuje témata a priority pro rozvoj v příštích třinácti letech. Dokument popisuje klíčová témata od ekonomiky přes zaměstnanost, zdraví, vzdělání či kulturu, až po témata spojená s ochranou krajiny, rozvojem regionů a působením ČR v zahraničí. Dokument by měl pomoci vytvořit prostředí, které posune Českou republiku směrem k chytré a udržitelné ekonomice spokojených lidí.

Zdroj: Úřad vlády ČR, publikováno na vlada.cz dne 3. ledna 2017