V průběhu 40 let se významně změnily postoje žen k dobročinnosti

8. 1. 2017

Představujeme výsledky studie Women Give 2016 zabývající se sledováním trendů v dárcovství se zaměřením na genderové rozdíly a měnící se postoje napříč generacemi.

Výzkum Women Give 2016 pravidelně provádí The Women’s Philanthropy Institute v Indianě. Série studií se zaměřuje na zkoumání závislosti dárcovství na různých faktorech např. na genderových či mezigeneračních rozdílech, na materiálních statusech, náboženství či ovlivňování typem organizací, kterým jsou dary přiznávány.

V rámci Women Give 2016 bylo zjištěno, že v posledních 40 letech mezi muži a ženami dochází ke změnám postoje k dárcovství. Vliv žen na rozhodovací proces neustále narůstá.

Porozumění motivaci, která vede ať už jednotlivce, nebo organizace k dárcovství, otevírá cestu, jak lépe využít potenciál dárcovství a napomoci tak k řešení palčivých problémů napříč společností.

Studie vychází z poznatků o změnách v demografických modelech. Dlouhodobé trendy ukazují na rostoucí počet domácností bez partnera. Zvyšuje se také věk, ve kterém lidé vstupují do prvního manželství. Počet partnerství, která zůstávají bez uzavřeného sňatku, stoupá. A v neposlední řadě roste míra zapojení žen do získávání finančních prostředků pro domácnosti.

Women Give 2016 zkoumá, jak se tyto změny promítají do rozhodování o dobročinnosti a jejich závislost na mezigeneračních posunech.

Pod drobnohled se dostala skupina mladých dospělých ve věku 25 až 47 let ve dvou generacích. V generaci tzv. Silent generation/ Pre-Boomers (lidé narozeni mezi lety 1925-1945) a v současné generaci, která zahrnuje jak Generaci X, tak Generaci Milenia.

A jaké závěry výzkum přináší?

Ačkoli bylo prokázáno, že mladí dospělí ze současné generace přiznávají charitativním organizacím menší procento ze svého příjmu, než tomu bylo u mladých dospělých v generaci Pre-Boomers, přináší studie významné poznatky, které lze využít při tvorbě dobročinných strategií.

Svobodné ženy dnes darují v průměru více, než svobodné ženy v generaci Pre-Boomers. Zatímco částka věnována svobodnými muži mezi generacemi poklesla. Zaznamenáno bylo také snížení darovaných příspěvků u manželských párů a v partnerství.

Další oblast výzkumu byla věnována vlivu pohlaví na rozhodování o dobročinném investování v rámci partnerského soužití. Rozhodovací procesy lze charakterizovat na ryze mužské, ryze ženské, kooperativní, anebo separátní. V průběhu posledních 40 let došlo k změně modelu rozhodování ve prospěch zvýšení ryze ženského vlivu. Následkem tohoto vzrůstá objem dobrovolnických příspěvků v partnerství s převahu ženského vlivu.

Závěry dokazují, že se v průběhu 40 let významně změnily postoje k dobročinnosti. Výrazné rozdíly korespondují s demografickými změnami ve společnosti, stejně tak jako s genderovou problematikou. Při tvorbě dárcovských strategií je tedy nezbytně nutné tyto změny reflektovat, a přizpůsobit tak zacílení na svobodné jedince, a především na ženy. Takto se otevírají nové brány k utváření dlouhodobých partnerství a pevných vztahů s dárci.