Work-life balance je in

21. 7. 2013

Work-life balance (WLB) neboli také slaďování osobního a pracovního života je v poslední době často skloňovaný pojem.

Firmy uplatňující principy CSR zařazují tento koncept mezi své společensky odpovědné aktivity. Jiné organizace vsázejí na moderní personální politiku, umožňující svým zaměstnancům hladce skloubit pracovní a osobní záležitosti.

Po dlouhá léta fungující, konzervativní model tuzemských společností aplikující pracovní model a tempo „od – do“ již postupně přestává být zažitým stereotypem. Moderním fenoménem a trendem jsou tzv. klouzavé pracovní úvazky. Ty, jako jedny z mnoha, patří k principům WLB a snáz umožňují zaměstnancům firem skloubit své osobní a pracovní povinnosti. V poslední době se lze čím dál více setkat s tzv. nepsaným WLB, spočívajícím ve slaďování dle ústní domluvy jednotlivců. V takovém případě se jedná o ryze individuální přístup odpovídající požadavkům obou stran – zaměstnance a zaměstnávající firmě. V této rovině však firmy často narážejí na problém týkající se firemní kultury, dotýkající se otázky „co je a není fér“ a která opatření jsou založena pouze na osobních vazbách. Z tohoto důvodu je vhodným řešením mít právě WLB zakotvený ve stanovách, principech a hodnotách společnosti tak, aby možnosti byly jasné každému zaměstnanci firmy a nedalo se hovořit o vyhraněných výhodách jednotlivců.

Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života

Opatření, která může firma využívat, je celá řada a jsou ryze individuální, lišící se typem podniku, jeho velikostí, výrobním programem, druhem činnosti, ale také demografickou strukturou zaměstnaných. Současně mohou být aplikovány právě takové nástroje, které zaměstnanci ocení nejvíc. Není tedy od věci nechat si zpracovat genderový audit, který pomůže zmapovat pracovní prostředí, firemní kulturu a potřeby zaměstnanců, zasadit je do kontextu a prostředí firmy, a ve finále najít ideální řešení šité na míru, vyhovující všem stranám. Inspirací mohou být nejčastěji užívaná opatření:

  • flexibilní formy úvazků a pracovní místa (poloviční úvazky, sdílená pracovní místa, home-office)
  • podpora péče o děti, nemocné a starší osoby (firemní školky, prázdninový program pro děti, zprostředkování služeb a informací)
  • podpora žen/mužů na mateřské dovolené
  • sociální poradenství v krizových situacích (SOS linky)
  • prorodinná personální politika

Kdo by měl uplatňovat WLB?

Slaďovat by ale v podstatě měli všichni zaměstnavatelé, bez rozdílu velikosti a sféry působení. Mohou to být státní podniky, stejně jako soukromé subjekty či neziskové organizace. Opravdu se může stát, že v jistých situacích je nabídnutí flexibility téměř nereálné uplatnit (nepřetržitý provoz ve výrobě, otevírací hodiny atd.), avšak často se dá najít náhradní řešení problému či jiný benefit. Ti, kteří politiku WLB ocení nejvíce, jsou především matky s dětmi, zaměstnanci pečující o osobu blízkou, či zaměstnanci, kteří při práci studují. V každém případě se jedná o opatření, ze kterých profitují všichni.

Proč uplatňovat WLB?

Organizace, které respektují potřeby svých zaměstnanců a uplatňují politiky work-life-balance, jsou v očích široké veřejnosti vnímány velmi pozitivně. Takové firmy jsou na trhu práce žádoucí, nosí nálepku vstřícného zaměstnavatele a i v očích zákazníků mají dobré jméno. Firmy si díky WLB budují nejen svou image, ale viditelně se pyšní lepšími pracovními výsledky. Loajálnost a méně absencí tak podporuje rychlejší dosahování podnikových cílů a získání konkurenční výhody. Sladění zaměstnanci pak rádi pracují pro svého zaměstnavatele, jsou loajální, motivovaní, pracují efektivněji a snižují náklady firmy na fluktuaci. Firma se na oplátku nemusí bát, že přijde o schopné a zkušené pracovníky.

Předpoklady a doporučení pro zaměstnance a zaměstnané v rámci WLB

Doporučení pro zaměstnance Doporučení pro zaměstnavatele
Otevřenost a proaktivita Získání důvěry v zaměstnance
Respektování prostředí zaměstnavatele Poskytnutí příjemného pracovního prostředí
Ochota se rozvíjet Neustálý rozvoj firmy
Udržování kontaktu se svým přímým nadřízeným a kolegy Komunikace směrem dovnitř firmy
Dobrá sebeprezentace Vstřícnost, otevřenost
Přehled o vývoji v oboru Vnímání potřeb zaměstnanců
Pozitivní přístup ke změnám Proaktivní přístup ke změnám
Ochota se přizpůsobit a komunikovat potřeby Přizpůsobovat se požadavkům zaměstnanců

Zdroj: Adéla Lustyková, www.svetbyznysu.cz, 2013