Zapojte se do tvorby strategie udržitelného rozvoje České republiky

11. 5. 2021

K udržitelnému rozvoji můžete přispět i Vy! Ministerstvo životního prostředí ČR vyzývá jedince i organizace k zapojení do aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030 a konzultace Dobrovolného národního přezkumu Agendy 2030 v roce 2021.

1. Aktualizace Implementačního plánu ČR 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 z roku 2017 představuje vizi, jaká byla měla naše země být na konci tohoto desetiletí. Cíle ČR 2030 rozvíjejí Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) přijaté OSN. Našich 27 cílů a 97 specifických cílů je rozděleno do 6 klíčových oblastí, které pokrývají důležité výzvy, jimž čelíme a budeme čelit. Z České republiky 2030 proto vycházejí další strategie, které dále upřesňují, jak dosáhnout daných cílů.

Implementační plán rozpracovává dlouhodobé cíle do podoby řady konkrétních opatření a doporučení (více zde). Tváří v tvář dopadům pandemie Covidu-19 bude Ministerstvo životního prostředí ČR v letošním roce aktualizovat Implementační plán ČR 2030, který bude platit pro léta 2022-2023. Proto, aby nalezli nejvhodnější a nejvýznamnější opatření, potřebují znát i Váš názor. Aby byla vybrána správná opatření, je třeba zjistit, co brání naplnění cílů a proč současná opatření nestačí. Jen tak je možné naplnit vizi České republiky 2030 a přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Zapojit se můžete prostřednictvím dotazníkové šetření a/nebo účastí na online kulatých stolech k jednotlivým klíčovým oblastem ČR 2030.

  1. Lidé a společnost
  2. Hospodářský model
  3. Odolné ekosystémy
  4. Obce a regiony
  5. Globální rozvoj
  6. Dobré vládnutí

Výstupy z dotazníkového šetření a kulatých stolů pomohou při určení relevantních a smysluplných opatření pro další roky a naplňování ČR 2030.

Dotazník k aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030 je možné vyplnit od 13. května do 6. června 2021. Jelikož dotazník obsahuje všech 6 oblastí s celkovým počtem 270 opatření, je jeho vyplnění časově náročné. Nicméně není nutné vyjádřit se ke všem opatřením, můžete si vybrat pouze ty oblasti, které jsou Vám blízké. K dotazníku se také lze opakovaně vracet, nemusíte ho vyplnit najednou.

Kulaté stoly k jednotlivým oblastem budou probíhat v červnu a v září 2021.

2. Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030

Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat o plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. OSN každoročně v červenci pořádá setkání představitelů států na Politickém fóru na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), kde se tyto národní reporty prezentují. Sdílejí zde zkušenosti z realizace a naplňování SDGs v jednotlivých zemích. Česká republika se přezkumu poprvé zúčastnila v roce 2017, národní zprávu si můžete přečíst zde. V roce 2021 bude Česká republika prezentovat tedy svůj druhý dobrovolný přezkum, který zhodnotí vývoj v uplynulých čtyřech letech.

Do konzultací k VNR se můžete zapojit prostřednictvím dotazníkového šetření týkající se relevance jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje pro Českou republiku. Výstupy dotazníkového šetření k Cílům udržitelného rozvoje doplní národní přezkum o pohled veřejnosti a poskytnou cenné informace pro plánování národní politiky udržitelného rozvoje.

Dotazník k Cílům udržitelného rozvoje bude možné vyplnit od 13. května do 21. května 2021. Dotazník vychází z Agendy 2030, týká se 17 Cílů udržitelného rozvoje, přičemž je opět možné vybrat si preferovanou oblast a k vyplnění dotazníku se opětovně vrátit.

K vybraným aktivitám se můžete registrovat prostřednictvím formuláře na www.cesko-udrzitelne.cz.

Registrace na kulaté stoly bude probíhat v závislosti na jejich obsazenosti a datech jejich konání v červnu a září 2021. Jelikož je kapacita účastníků dotazníkového šetření i kulatých stolů omezená, budou účastníci jednotlivých projektových aktivit vybráni podle předem stanoveného klíče, a to v závislosti na údajích poskytnutých v rámci registrační fáze. V případě účasti na dotazníkovém šetření Vám bude zaslán email s unikátním přihlašovacím odkazem na konkrétní dotazník. V případě online kulatých stolů budou vybraní účastníci informováni elektronicky s předstihem o tematickém zaměření, datu a formě příslušného jednání.

Více informací na www.cesko-udrzitelne.cz