Zrovnoprávnění žen v ekonomické oblasti klíčem k dosažení SDGs

13. 3. 2017

,,Posílení postavení žen v ekonomické oblasti je nezbytným krokem pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje.''

To je vzkaz, který při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, který se každoročně slaví po celém světě 8. března, vyslala výkonná ředitelka UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Právě ekonomické posílení postavení žen v měnícím se světe trhu práce je jedním z hlavních témat, které si pro tento rok vytyčilo OSN. Téma je připomínkou toho, že kontext práce, především v oblasti digitální a komunikační technologie, a dále pak jeho neformálnost a mobilita se neustále mění. S tím jde v ruku v ruce uvědomění si faktu, že posílení postavení žen po ekonomické stránce vyžaduje jak transformativní, tak strukturální změny, politickou vůli a inovační partnerství.

Dle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) roste ekonomický růst současně s tím, jak se zvyšuje podíl žen na trhu práce a zároveň dochází ke snižování propasti mezi vnímáním ženské a mužské pracovní síly. Navzdory tomu ženy po celém světě nadále čelí genderové diskriminaci. Příklady takové diskriminace se projevují v podobě omezených pracovních příležitostí, nedostatečného zastoupení ve vedoucích pozicích, slabé zaměstnanosti a nedostatečného mechanismu sociální ochrany a sexuálního obtěžování na pracovišti.

Příkladem, kde může k diskriminaci žen na trhu práce docházet, je oblast Tichomoří. ,,V mnoha tichomořských ostrovních státech žijí ženy na venkově či ve vnitrozemí, tudíž je jejich přístup ke vzdělávání nebo odbornější průpravě značně omezen,“ uvádí Aleta Miller, představitelka UN Women Fiji Multi-Country Office. ,,Mnoho žen musí navíc dostát svým sociálním a rodinným závazkům, což může v otázce jejich vzdělávání představovat problém.“ dodává.

Ženy v Tichomoří jsou zaměstnány převážně v neformálním sektoru, tedy v domácnostech nebo obvykle jako prodejkyně na trhu, kde tvoří jejich podíl 75 až 90 %. Právě neformální zaměstnanost zanechává ženy obzvláště zranitelné, protože neposkytuje dostatečnou sociální ochranu a silná pracovní práva. Proto je potřeba důrazné legislativy a politiky, která bude podporovat zajištění důstojného zaměstnání pro ženy, jakož i systém rovného finančního ohodnocení. Svůj podíl na cestě za posílením pozice žen v ekonomické oblasti mají bezpochyby i státní a soukromé podniky, které mohou přispět jednak tím, že budou pro ženy rozšiřovat nabídku pracovních příležitostí a zároveň je podporovat na jejich cestě k vedoucím pozicím.

Zdroj: Women’s economic empowerment key to achieving SDGs. Scoop Independetn News, 8. března 2017, volně přeloženo z aj, celý článek dostupný zde