5 Rovnost
mužů a žen

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Inspirace z Česka

Prevence domácího a sexuálního násilí

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR je autorem projektu zaměřujícího se na zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí. Projekt cílí na zlepšení prevence sexuálního násilí mezi mladými, šíření a využívání filmu Zuřivec při řešení případů domácího násilí, zvýšení expertízy státu v oblasti domácího násilí formou bilaterální a mezinárodní spolupráce a zvýšení schopnosti policie adekvátně reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru.

více

Ženy v technologických oborech

Ženy v technologických oborech jsou velkým přínosem. Jejich přítomnost přináší různorodost a nové perspektivy. Jde o celosvětový trend, který se ve větší míře objevuje už i u českých firem včetně Toyoty. V kolínském závodě Toyoty mají ve vedení ženy, protože je důležité, aby ženy měly stejné příležitosti jako muži k postupu a rozvoji své kariéry i celého oboru. V Toyotě věnují hodně energie zlepšování pracovních podmínek i pro ženy pracující ve výrobě.

více

MUMDOO

Rodičovství je doživotní změna, na kterou vás nikdo nepřipraví. Přesto chtějí maminky předškolkových dětí pracovat! Jen jinak než předtím. V MUMDOO věří, že si každá žena, která si to přeje, zaslouží možnost realizovat se nejen s dětmi, ale i profesně. MUMDOO spojuje zkušené profesionálky s malými a středními firmami. Současně mění podmínky ve velkých firmách s velkým počtem expertek na rodičovské a působí tak na plošná nastavení.

více

Inspirace ze zahraničí

Dívky a ženy ve vědě a technologiích

Přestože ženy tvoří polovinu světové populace, podle údajů UNESCO tvoří pouze 28 % pracovní síly v ve vědě, technologiích, inženýrství, umění, matematice, podnikání a designu. iamtheCODE je první africké globální hnutí, které mobilizuje vlády, soukromý sektor, filantropické nadace, investory a občanskou společnost k rozvoji těchto oborů. Jejím cílem je mobilizovat tyto skupiny k investicím do budoucích technologií, které mohou řídit udržitelný rozvoj pro ženy a dívky v marginalizovaných komunitách.

více

Global Goals World Cup

Global Goals World Cup je první světový fotbalový turnaj na podporu globálních cílů stanovených OSN, který inspiruje a angažuje ženy a dívky z celého světa. Každý tým totiž bojuje za jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje. Více než sportovní talent se v této hře, kde se sport protíná s aktivismem, počítá schopnost a kreativita aktivně „kopat“ za konkrétní společenské téma, například zlepšení vzdělávání, snížení chudoby, odstranění nerovností nebo boj za snížení množství odpadu.

více

Girls Not Brides

Girls Not Brides je globální síť více než 1 500 organizací občanské společnosti z více než 100 zemí, které se zavázaly ukončit dětské sňatky a zajistit, aby dívky mohly plně využít svůj potenciál ve všech aspektech svého života. Mobilizují veškerou nezbytnou politiku, finanční a jinou podporu k ukončení dětských sňatků. Vizí Girls Not Brides je svět, kde dívky a ženy mají stejné postavení jako chlapci a muži.

více

Aktuality na téma SDG 5

Czech women will again kick a ball for a better world. You can join too!

Go to article

Fantastic victory! Czech postwomen conquered New York and became champions of the Global Goals World Cup 2019.

Go to article

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Braňte se proti sexismu, ozvěte se proti sexuálnímu obtěžování.

  1
 • Vychovávejte děti k dodržování rovnosti.

  2
 • Postavte se proti diskriminaci žen a dívek.

  3
 • Chraňte právo žen na plánování rodiny.

  4
 • Podporujte povědomí o kampaních za podporu rovnoprávnosti (aktivity typu HeForShe a podobné).

  5
 • V každodenním životě se vyvarujte genderových stereotypů.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Zajistěte, aby měli všichni zájemci o zaměstnání rovnocenné podmínky v přijímacím procesu.

  1
 • Zaměstnancům a zaměstnankyním nabízejte na stejné pozici stejné platové ohodnocení.

  2
 • Aktivně prosazujte, nestranně posuzujte a řešte transparentně gender témata na pracovišti.

  3
 • Vymezte se nulovou tolerancí proti sexuálnímu násilí a obtěžování.

  4

Podcíle

Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek

Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování

Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka

Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země

Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí

Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou

Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen

Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách

zpět na SDGs