Green balloon

Blue red balloon

Colorful balloon

Main balloon

Colorful balloon

Colorful balloon

Měníte svět k lepšímu?

Oceňujeme projekty, které míří k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN a nechávají Česko stoupat k lepšímu.

Hledáme inovativní projekty, které se nenechají unášet větrem, a posouvají pozitivní dopad na společnost i planetu do výšin.

Držte s námi krok s udržitelností. Zapojte se také do bezplatného vzdělávacího programu k SDGs.

VÝSLEDKY CEN SDGs 2021 Yellow balloon

Oceňujeme
v kategoriích

Byznys

Velké globální firmy, ale i střední a malé podniky z regionu mají potenciál měnit svět k lepšímu. Přesně takové hledáme – firmy, které svým kreativním a inovativním přístupem pomáhají v řešení problémů udržitelného rozvoje.

Veřejná sféra

Neziskové organizace, veřejná správa, školy i další instituce jsou častým hnacím motorem, díky kterému naplňování cílů SDGs nedoutná, ale doslova hoří. Vyzýváme všechny takové instituce, které mají prostřednictvím svých udržitelných projektů co říct, aby tak učinily.

Mladí lídři

Mladá generace mířící do výšin, která nevidí hranice. V jejích rukách je budoucnost, ve které se bude lépe dýchat planetě i společnosti. Chceme dát prostor těm, kterým ještě nebylo ani 30 let a už vytvářejí lepší svět pomocí inovativních a udržitelných projektů. Garantem ceny je Forbes Česko.

Vzdělání

Kvalitní vzdělávání jako proces učení a získávání znalostí, dovedností, ale i hodnot, přesvědčení a návyků je základním stavebním kamenem vyspělé společnosti. Takové, která na problémy nahlíží s nadhledem a z výšky. Oceníme nejlepší vzdělávací projekty, které přispívají k získávání komplexních dovedností, nezbytných pro budování odpovědného a udržitelného světa.

Reporting

Změnili jste ve vaší organizaci strategii tak, že odpovídá společenským potřebám a začlenili jste SDGs nejen do strategie, ale i do svých nefinančních reportů a zpráv o udržitelnosti? Pak určitě přihlaste svůj report udržitelnosti. Třeba právě vy držíte v rukách ten nejlepší.

Získat
navíc můžete

Cenu České rozvojové agentury

Věnujete své úsilí inovativnímu řešení problémů v oblasti globálního udržitelného rozvoje ve spolupráci se zahraničním subjektem v rozvojové zemi? Pak máte šanci vystoupat až na nejvyšší příčky cen, které udělujeme společně s Českou rozvojovou agenturou.

Nominaci Moonshot

Pro včasné dosažení cílů SDGs je také zapotřebí projektů s Moonshot ambicí, které najdou uplatnění nejen doma, ale i za hranicemi. Vítěz této nominace postoupí do světového finále Moonshot Awards a získá tak šanci předvést svůj potenciál mezi globálními lídry udržitelného rozvoje.

Termíny 2021

Colorful balloon

  • 1. – 31. březen Registrace
  • duben až říjen Akademie SDGs
  • 16. září Vyhlášení

O cenách SDGs

Ceny SDGs dávají příležitost velkým globálním firmám, ale i malým a středním podnikům včetně neziskových organizací, škol i měst, ukázat, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. Nejen to. Svými činy motivují další letět stejným směrem – k začlenění Cílů udržitelného rozvoje do svých každodenních aktivit.

Cenami SDGs tak oceňujeme jejich úsilí, díky kterému pomáhají nejen Česku, ale doslova celému světu, k udržitelnější budoucnosti.

Inspirujte se výsledky
předchozích ročníků

Pink balloon

SDGs

Na globálních cílech se v roce 2015 shodly všechny členské státy OSN. Představily tak společný plán pro lepší svět. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě. Aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Vymýcení chudoby není úkolem charity, nýbrž je aktem spravedlnosti a klíčem k uvolnění obrovského lidského potenciálu. Téměř polovina světové populace stále žije v chudobě, nedostatek potravin a pitné vody zabíjí tisíce lidí každý den. Společně můžeme nakrmit hladovějící, vymýtit nemoci a dát každému člověku na Zemi šanci žít produktivní a plnohodnotný život.

Hlad je hlavní příčinou úmrtí na světě. Naše planeta nám poskytla obrovské zdroje, ale nerovný přístup a neefektivní zacházení s nimi způsobují, že miliony lidí bojují s podvýživou. Budeme-li podporovat udržitelné zemědělství moderními technologiemi a spravedlivými distribučními systémy, můžeme uspokojit lidi na celé planetě a zajistit, aby už nikdo nemusel trpět hladem.

Za posledních 15 let se počet dětských úmrtí snížil o polovinu. To je důkazem, že je možné vyhrát boj s téměř každým onemocněním. Stále vkládáme obrovské množství peněz a zdrojů do léčby nemocí, kterým jde překvapivě jednoduše předejít. Cíl pro dobré zdraví po celém světě podporuje zdravý životní styl, preventivní opatření a moderní a efektivní zdravotní péči pro všechny.

Vzdělávání posiluje intelekt, otevírá fantazii a je základem pro důstojnost člověka. Je klíčem k prosperitě a otevírá svět příležitostí, což umožňuje každému z nás přispívat k progresivní a zdravé společnosti. Učení má výhody pro každou lidskou bytost a mělo by být dostupné všem.

Genderová zaujatost podkopává sociální strukturu a devalvuje nás všechny. Nejde jen o otázky lidských práv, jedná se o obrovskou ztrátu potenciálu lidské populace. Nepřiznáním rovných práv ženám odepřeme polovině populace šanci žít život naplno. Politická, ekonomická i sociální rovnost žen bude přínosem pro všechny obyvatele světa. Společně můžeme odstranit předsudky a pracovat na rovných právech a úctě ke všem.

Jeden ze tří lidí na světě žije bez základního hygienického vybavení. To způsobuje zbytečná onemocnění a úmrtí. Ačkoliv bylo dosaženo úžasného pokroku v přístupu k pitné vodě, nedostatek hygieny tyto pokroky oslabuje. Pokud poskytneme dostupné vybavení a vzdělání v oblasti hygienických postupů, můžeme zastavit toto nesmyslné utrpení a ztráty na životech.

Naše současná závislost na fosilních palivech je pro planetu neudržitelná a škodlivá. Proto musíme změnit způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme energii. Řešení založená na obnovitelných zdrojích energie jsou čím dál levnější, spolehlivější a efektivnější. Rychlé zavádění těchto ekologických řešení do praxe je nezbytné pro boj proti změně klimatu, která představuje jednu z největších hrozeb pro naše vlastní přežití.

Ekonomický růst by měl být pozitivní silou pro celou planetu. Proto se musíme ujistit, že finanční pokrok vytváří slušná a naplňující pracovní místa a přitom nepoškozuje životní prostředí. Musíme chránit pracovní práva a jednou provždy zastavit moderní otroctví a dětskou práci. Pokud podporujeme vytváření pracovních míst s rozšířeným přístupem k bankovním a finančním službám, můžeme zajistit, aby každý získal výhody z podnikání a inovací.

Fungující a odolná infrastruktura je základem každé úspěšné komunity. Abychom mohli čelit budoucím výzvám, je třeba upgradovat naše průmyslová odvětví a infrastrukturu. Proto musíme podporovat inovativní a udržitelné technologie a zajistit rovný a univerzální přístup k informacím a finančním trhům. To přinese prosperitu a pracovní místa a zajistí, že budeme stabilní a prosperující společnost.

Příliš mnoho bohatství světa je v rukou pouze malé hrstky osob. To často vede k finančním i sociálním nerovnostem ve společnosti. Aby mohly národy vzkvétat, rovnost a prosperita musí být dostupná všem – bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání či ekonomický status. Když bude každý člověk soběstačný, bude prosperovat celý svět.

Světová populace neustále roste. K zajištění dostupného bydlení pro všechny je zapotřebí vytvářet moderní a udržitelná města. Abychom mohli všichni přežít a prosperovat, potřebujeme nové, inteligentní městské plánování, které vytvoří bezpečná, dostupná a odolná města se zelenými a kulturně inspirativními podmínkami pro život.

Naše planeta nám poskytuje obrovské množství přírodních zdrojů. My je ovšem spotřebováváme nezodpovědným způsobem a naše současná spotřeba je daleko za hranicemi toho, co je planeta schopna obnovit. Musíme se naučit, jak vše produkovat a užívat udržitelným způsobem, abychom redukovali poškození, která planetě způsobujeme.

Klimatická změna je reálná a nezpochybnitelná hrozba, ohrožující celou naši civilizaci. Její projevy jsou již dnes viditelné a budou katastrofické, pokud hned nezasáhneme. Skrze vzdělání, inovace a naplňování našich klimatických závazků jsme schopni udělat nezbytné změny k ochraně planety. Tyto výzvy poskytují velké možnosti k modernizaci naší infrastruktury, která vytvoří nová pracovní místa a podpoří prosperitu po celém světě.

Zdravé oceány a moře jsou pro naši existenci nezbytné. Pokrývají celkem 70 % povrchu Země a jsme na nich závislí kvůli potravě, energii i vodě. Dosud jsme tyto vzácné zdroje často poškozovali. Musíme je chránit omezováním znečištění a nadměrného rybolovu. Musíme začít s okamžitým zodpovědným řízením a ochranou veškerého mořského života na planetě.

Vzkvétající život na zemi je základ našeho žití na planetě. Všichni jsme součástí ekosystému a již jsme planetu mnohokrát poškodili v podobě odlesňování, ztráty přirozeného prostředí a degradací půdy. Podpora udržitelného využívání našich ekosystémů a ochrana biodiverzity jsou klíčové k našemu přežití na Zemi.

Soucítění a silný morální kompas jsou základem každé demokratické společnosti. Perzekuce, nespravedlnost a zneužívání jsou však ve společnosti stále přítomné a narušují soužití lidí. Musíme zajistit, abychom měli silné instituce a globální standardy pro spravedlnost a naplňovali závazek k prosazování míru.

Cílů udržitelného rozvoje může být dosaženo pouze v případě, že budeme všichni spolupracovat. Mezinárodní investice a podpora jsou zapotřebí k inovativnímu technologickému rozvoji, spravedlivému obchodování a rovnému přístupu na trhy, především pro rozvojové země. K vybudování lepšího světa potřebujeme být podporující, empatičtí, inovativní, vášniví a především musíme spolupracovat.

Buďte součástí

Nastupte na palubu s těmi, kteří míří za udržitelnou planetou. Přihlaste svůj projekt, produkt nebo službu do Cen SDGs a inspirujte další organizace, aby se na udržitelnost dívali z nového úhlu pohledu.

Přihlašování v Cenách SDGs probíhalo do 31. března 2021.

Ceny SDGs 2021 byly předány na Ministerstvu zahraničních věcí ve čtvrtek 16. září 2021. Záznam ze slavnostního galavečera můžete shlédnout na youtube kanále DVTV.

ZÁZNAM PŘEDÁVÁNÍ CEN SDGs 2021 Plane

Akademie SDGs

Záleží nám na tom, abyste ve svém šíření udržitelnosti dolétli co nejdále. Díky bezplatnému vzdělávacímu programu Akademii SDGs nehrozí, že by vám v nápadech došel plyn.

Na další cesty vás vybavíme vzdělávacími eventy se špičkovými odborníky na poli udržitelnosti, konzultacemi s mentory a odborníky a vzdělávání interaktivní online knihovnou s dalšími materiály.

Akademie SDGs je dobrovolným programem pro účastníky všech ročníků Cen SDGs a členy Asociace společenské odpovědnosti.

Více informací o Akademii SDGs zde

Podle jakých pravidel lítáme?

Přečtěte si podrobně pravidla ocenění. Dozvíte se, jak hodnotíme, a jak efektivně podat přihlášku.

Nejčastější dotazy k Cenám a podání přihlášky

Kdo se může přihlásit?

Organizace a jednotlivci, kteří svými projekty aktivně naplňují Cíle udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Ceny SDGs oceňují pouze české subjekty, které mají buď sídlo v ČR, nebo působí v zahraničí, ale mají přímou spojitost s ČR (např. české zakladatele).

V Cenách SDGs nehodnotíme strategie udržitelnosti, ale konkrétní projekty, které řeší různá témata a mají konkrétní společenský dopad.

Zavřít

Do kdy se hlásit

Přihlášky do Cen SDGs 2021 startují 1. března 2021. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2021 ve 23.59 hod. Organizace, které se hlásí do kategorie Reporting mají povinnost podat svou přihlášku do stejného termínu. Reporty a nefinanční zprávy, které reflektují SDGs je však možné dodat ještě po uzávěrce, a to nejpozději do 15. července 2021. Přihlášky v kategorii Reporting, které nedodrží podmínku doložení zprávy v termínu, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

Zavřít

Kdo je v porotě?

Odborná porota Cen SDGs je složena ze zástupců spoluvyhlašovatelů ocenění a nezavislých odborníků. Kategorii Mladí lídři hodnotí speciální porota složená z řad zástupců Forbes Česko a vítězů předchozích ročníků této kategorie. Speciální porota také zasedá pro Cenu České rozvojové spolupráce, která se skládá ze zástupců České rozvojové agentury. Nominaci Moonshot posuzují nezávislí odborníci z iniciativy Moonshot Platform.

Prohlédněte si kdo letos zasedl v odborné porotě Cen SDGs 2021 zde.

Zavřít

Mohu přihlásit více projektů?

Oceňujeme konkrétní projekty. Do Cen SDGs je tedy možné přihlásit více projektů, které řeší různé společenské výzvy. Jeden projekt je však možné přihlásit pouze do jedné kategorie.

Zavřít

Jak získat speciální ocenění?

Pro Cenu České rozvojové agentury a do Nominace Moonshot se nepodává samostatná přihláška. Projekty jsou do těchto průřezových kategorií automaticky zařazeny na základě odpovědí v přihláškách v kategoriích Byznys, Veřejná sféra, Vzdělání a Mladí lídři.

Zavřít

Kdo jsou Mladí lídři?

Kategorie je určena pro mladé inovátory do 30 let, kteří jsou aktivní v oblasti udržitelného rozvoje a mění Česko a svět k lepšímu. Vítězové této kategorie budou v následujícím roce zařazení do žebříčku Forbes 30 pod 30. Podmínkou této kategorie je tedy nedosažení věkové hranice 30 let a to až do února 2022.

Do této kategorie se mnou přihlásit maximálně dva zakladatelé projektu. Minimálně jeden z nich musí splňovat věkovou hranici do 30 let.

Zavřít

Kdy se dozvím výsledky?

Po uzávěrce přihlášek jsou všechny projekty předány k hodnocení odborné porotě. Hodnocení probíhá od dubna do června 2021. Kategorie Byznys, Veřejná sféra a Vzdělání prochází dvoufázovým hodnocením. Do finále postoupí nejlepších 10 projektů z kategorií Byznys a Veřejná sféra a max. 10 projektů z kategorie Vzdělání (celkový počet finálových projektů bude upřesněn na základě celkového počtu přihlášek v této kategorii). Ti budou prezentovat své projekty před porotou. O postupu do finále budou projekty informovány minimálně 2 týdny před setkáním s porotci, které proběhne do poloviny června 2021.

Výsledky ocenění ve všech kategoriích jsou zveřejněny až na samotném galavečeru Cen SDGs dne 16. září 2021. Pozvání na slavnostní předávání obdrží pouze oceněné projekty. Pro ostatní účastníky ročníku je zpřístupněn živý stream ve spolupráci s DVTV.cz na kanálech DVTV.cz a Asociace společenské odpovědnosti.

Zavřít

Na koho se obrátit?

Nejste si jistí, do jaké kategorie patří váš projekt? Potřebujete poradit s přihláškou? Máte další dotazy k Cenám SDGs? Neváhejte se na nás obrátit.

Julie Borovcová, borovcova@acsr.cz, +420 607 279 323
Ivana Kolářová, kolarova@acsr.cz, +420 732 574 125

Zavřít

Mountains

Kdo za tím vším stojí?

Za nápadem unikátního ocenění za naplňování globálních cílů OSN, které inspiruje celý svět, stojí už od roku 2017 Asociace společenské odpovědnosti.

Ceny SDGs samo o sobě ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership) a významně naplňují poslední ze 17 Cílů – Partnerství ke splnění cílů.

organizátor

ve spolupráci s

partneři

výzkum

nominace

design

mediální partneři

Slavnostní vyhlášení cen SDGs