Ceny SDGs 2024

Měníte svět
k lepšímu?

Už od roku 2017 oceňujeme v Asociaci společenské odpovědnosti udržitelné iniciativy a projekty, které posouvají Česko i svět směrem k udržitelné budoucnosti.

Máte i vy inovativní projekt s pozitivním dopadem na společnost a planetu?

Přihlaste ho do prestižního ocenění a získejte pro něj mediální podporu i pozici mezi nejlepšími projekty, které pomáhají naplňovat Cíle udržitelného rozvoje od OSN.

Přihlásit se

Termíny 2024

 • 21. březen – 30. duben Přihlašování
 • 31. květen Uzávěrka nominací pro Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové
 • květen-červen Hodnocení
 • 11.–⁠13. červen Prezentace finalistů před porotou
 • 3. říjen Galavečer předání Cen SDGs v Černínském paláci

O cenách SDGs

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN.

Za vznikem ocenění, které inspiruje celý svět, stojí už od roku 2017 Asociace společenské odpovědnosti.

Během uplynulých ročníků využilo 1500+ projektů příležitosti ukázat, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje a závazky České republiky k nim. Mezi nimi byly velké globální firmy, malé a střední podniky z regionu, neziskové organizace, školy i města.

Ceny SDGs nejsou jen o ocenění úspěchů v oblasti udržitelnosti, ale také o mobilizaci veřejné podpory pro řešení urgentních globálních výzev. Přitahují široké spektrum účastníků z různých sektorů a vyzdvihují reputaci organizací a projektů.

Od roku 2022 se Ceny SDGs udílí jednou za dva roky. Další ročník tak bude vyhlášen v roce 2026.

Diverzita, rovnost a inkluze

Všichni žijeme na jedné planetě a máme možnost přinášet příležitosti mnoha lidem kolem sebe. V době rostoucí sociální a ekonomické nerovnosti proto oceňujeme projekty, které se zasazují o to, aby ve společnosti dostali lidé možnost uplatnit svůj talent bez rozdílu. Podporujete i vy lokální či globální komunity, nesoudíte ostatní dle genderu, hendikepu, sexuální orientace či sociálního znevýhodnění, naopak na neprávo upozorňujete? Pomáháte ženám zlepšit férové postavení nejen na pracovním trhu? Snažíte se zmírňovat nerovnosti ve společnosti?

Vzdělání

Překonávat technologické hrozby a nástrahy, ale zároveň je umět smysluplně využívat. Překračovat tradiční rámce a vylepšovat slabá místa, na která desítky let všichni zapomínali. Otevírat školní třídy všem bez rozdílu. Vzdělání je předpokladem kvalitního života a v moderním rychle se rozvíjejícím světě se bez nových přístupů a tematik už neobejdeme. Pomáhá váš projekt zpřístupnit vzdělání? Vedete interaktivní vzdělávací zážitky, programy zaměřené na rozvoj kritického myšlení nebo jednoduše projekty, které otevírají dveře k poznání?

Inovace, technologie a cirkulární ekonomika

Inovace jsou klíčem k řešení současných výzev. Fandíme těm, kteří už dnes myslí na zítřek – s respektem k planetě a s myšlenkou zajistit důstojnou práci pro všechny, i v dobách ekonomické nejistoty. Objevujete nebo vytváříte nové zdroje energie? Vymýšlíte infrastrukturu, která je šetrná k přírodě a pomáhá lidem? Vyvíjíte inovace, které mění svět k lepšímu? Vymýšlíte procesy a technologie, které chytře recyklují materiál nebo prodlužují životnost výrobků?

Rozvojová spolupráce, mír a partnerství

Klíčem k rozvoji je spolupráce – mezi národy, mezi sektory, mezi lidmi. A právě udržitelný rozvoj a smysluplnou pomoc teď potřebují miliony lidí daleko i blízko nás. Věnujete se aktivitám, které v rozvojových zemích napomáhají dosahovat SDGs? Stojí váš projekt na partnerství mezi státní správou, soukromým sektorem či nevládní organizací (tzv. Public Private Partnership)? Podporujete instituce, které přispívají k udržení míru jako nezbytného předpokladu spolupráce?

Mladý lídr

Nejen na dlouholetých zkušenostech rozvoj stojí, bez inovativního myšlení, energie a čerstvého pohledu na svět se také neobejde. A to je devíza současné mladé generace. Proto dáváme prostor mladým lídrům, kteří pomocí inovativních udržitelných projektů přispívají k dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Ještě vám nebylo 30 let a máte za sebou výsledky v oblasti udržitelného rozvoje? Rádi inspirujete a někdy možná nedostanete tolik prostoru, kolik byste potřebovali?

Partnerem kategorie Mladý lídr je Forbes Česko. Vítěz bude zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30.

Změna klimatu a biodiverzita

Adaptace, zmírňování dopadů, záchrana. Synonyma současného boje za zpomalení klimatické změny. Hledáme projekty, které ukazují, že pozitivní změna je možná. Podporují vaše aktivity ochranu přírody, biodiverzity nebo obnovu ekosystémů? Zavádíte účinná opatření ke snižování vaší uhlíkové stopy? Přicházíte s inovativními řešeními v oblasti ekologie, urbanistiky, environmentalistiky a dalších oborů?

Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové

Zaměstnanci státní a veřejné správy stojí u rozhodnutí, která každému z nás více či méně ovlivní život. Hledáme ty z nich, kdo se v mohutném systému nebojí inovovat práci svoji i svých kolegů, zjednodušují podmínky pro život české veřejnosti, odhodlaně spolupracují a neztrácejí motivaci. Proto letos nově vyhlašujeme speciální cenu primárně pro státní a regionální úředníky za naplňování SDGs.

Ocenění je inspirované zásluhami Kateřiny Fialkové – významné osobnosti české diplomacie, která náhle zemřela v roce 2022.

Nominovat osobnosti do Zvláštního ocenění Kateřiny Fialkové můžete až do konce května.

SDGs

Na globálních cílech se v roce 2015 shodly všechny členské státy OSN. Představily tak společný plán pro lepší svět. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě. Aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Vymýcení chudoby není úkolem charity, nýbrž je aktem spravedlnosti a klíčem k uvolnění obrovského lidského potenciálu. Téměř polovina světové populace stále žije v chudobě, nedostatek potravin a pitné vody zabíjí tisíce lidí každý den. Společně můžeme nakrmit hladovějící, vymýtit nemoci a dát každému člověku na Zemi šanci žít produktivní a plnohodnotný život.

Hlad je hlavní příčinou úmrtí na světě. Naše planeta nám poskytla obrovské zdroje, ale nerovný přístup a neefektivní zacházení s nimi způsobují, že miliony lidí bojují s podvýživou. Budeme-li podporovat udržitelné zemědělství moderními technologiemi a spravedlivými distribučními systémy, můžeme uspokojit lidi na celé planetě a zajistit, aby už nikdo nemusel trpět hladem.

Za posledních 15 let se počet dětských úmrtí snížil o polovinu. To je důkazem, že je možné vyhrát boj s téměř každým onemocněním. Stále vkládáme obrovské množství peněz a zdrojů do léčby nemocí, kterým jde překvapivě jednoduše předejít. Cíl pro dobré zdraví po celém světě podporuje zdravý životní styl, preventivní opatření a moderní a efektivní zdravotní péči pro všechny.

Vzdělávání posiluje intelekt, otevírá fantazii a je základem pro důstojnost člověka. Je klíčem k prosperitě a otevírá svět příležitostí, což umožňuje každému z nás přispívat k progresivní a zdravé společnosti. Učení má výhody pro každou lidskou bytost a mělo by být dostupné všem.

Genderová zaujatost podkopává sociální strukturu a devalvuje nás všechny. Nejde jen o otázky lidských práv, jedná se o obrovskou ztrátu potenciálu lidské populace. Nepřiznáním rovných práv ženám odepřeme polovině populace šanci žít život naplno. Politická, ekonomická i sociální rovnost žen bude přínosem pro všechny obyvatele světa. Společně můžeme odstranit předsudky a pracovat na rovných právech a úctě ke všem.

Jeden ze tří lidí na světě žije bez základního hygienického vybavení. To způsobuje zbytečná onemocnění a úmrtí. Ačkoliv bylo dosaženo úžasného pokroku v přístupu k pitné vodě, nedostatek hygieny tyto pokroky oslabuje. Pokud poskytneme dostupné vybavení a vzdělání v oblasti hygienických postupů, můžeme zastavit toto nesmyslné utrpení a ztráty na životech.

Naše současná závislost na fosilních palivech je pro planetu neudržitelná a škodlivá. Proto musíme změnit způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme energii. Řešení založená na obnovitelných zdrojích energie jsou čím dál levnější, spolehlivější a efektivnější. Rychlé zavádění těchto ekologických řešení do praxe je nezbytné pro boj proti změně klimatu, která představuje jednu z největších hrozeb pro naše vlastní přežití.

Ekonomický růst by měl být pozitivní silou pro celou planetu. Proto se musíme ujistit, že finanční pokrok vytváří slušná a naplňující pracovní místa a přitom nepoškozuje životní prostředí. Musíme chránit pracovní práva a jednou provždy zastavit moderní otroctví a dětskou práci. Pokud podporujeme vytváření pracovních míst s rozšířeným přístupem k bankovním a finančním službám, můžeme zajistit, aby každý získal výhody z podnikání a inovací.

Fungující a odolná infrastruktura je základem každé úspěšné komunity. Abychom mohli čelit budoucím výzvám, je třeba upgradovat naše průmyslová odvětví a infrastrukturu. Proto musíme podporovat inovativní a udržitelné technologie a zajistit rovný a univerzální přístup k informacím a finančním trhům. To přinese prosperitu a pracovní místa a zajistí, že budeme stabilní a prosperující společnost.

Příliš mnoho bohatství světa je v rukou pouze malé hrstky osob. To často vede k finančním i sociálním nerovnostem ve společnosti. Aby mohly národy vzkvétat, rovnost a prosperita musí být dostupná všem – bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání či ekonomický status. Když bude každý člověk soběstačný, bude prosperovat celý svět.

Světová populace neustále roste. K zajištění dostupného bydlení pro všechny je zapotřebí vytvářet moderní a udržitelná města. Abychom mohli všichni přežít a prosperovat, potřebujeme nové, inteligentní městské plánování, které vytvoří bezpečná, dostupná a odolná města se zelenými a kulturně inspirativními podmínkami pro život.

Naše planeta nám poskytuje obrovské množství přírodních zdrojů. My je ovšem spotřebováváme nezodpovědným způsobem a naše současná spotřeba je daleko za hranicemi toho, co je planeta schopna obnovit. Musíme se naučit, jak vše produkovat a užívat udržitelným způsobem, abychom redukovali poškození, která planetě způsobujeme.

Klimatická změna je reálná a nezpochybnitelná hrozba, ohrožující celou naši civilizaci. Její projevy jsou již dnes viditelné a budou katastrofické, pokud hned nezasáhneme. Skrze vzdělání, inovace a naplňování našich klimatických závazků jsme schopni udělat nezbytné změny k ochraně planety. Tyto výzvy poskytují velké možnosti k modernizaci naší infrastruktury, která vytvoří nová pracovní místa a podpoří prosperitu po celém světě.

Zdravé oceány a moře jsou pro naši existenci nezbytné. Pokrývají celkem 70 % povrchu Země a jsme na nich závislí kvůli potravě, energii i vodě. Dosud jsme tyto vzácné zdroje často poškozovali. Musíme je chránit omezováním znečištění a nadměrného rybolovu. Musíme začít s okamžitým zodpovědným řízením a ochranou veškerého mořského života na planetě.

Vzkvétající život na zemi je základ našeho žití na planetě. Všichni jsme součástí ekosystému a již jsme planetu mnohokrát poškodili v podobě odlesňování, ztráty přirozeného prostředí a degradací půdy. Podpora udržitelného využívání našich ekosystémů a ochrana biodiverzity jsou klíčové k našemu přežití na Zemi.

Soucítění a silný morální kompas jsou základem každé demokratické společnosti. Perzekuce, nespravedlnost a zneužívání jsou však ve společnosti stále přítomné a narušují soužití lidí. Musíme zajistit, abychom měli silné instituce a globální standardy pro spravedlnost a naplňovali závazek k prosazování míru.

Cílů udržitelného rozvoje může být dosaženo pouze v případě, že budeme všichni spolupracovat. Mezinárodní investice a podpora jsou zapotřebí k inovativnímu technologickému rozvoji, spravedlivému obchodování a rovnému přístupu na trhy, především pro rozvojové země. K vybudování lepšího světa potřebujeme být podporující, empatičtí, inovativní, vášniví a především musíme spolupracovat.

CENY SDGs POŘÁDÁ

Ceny SDGs samy o sobě ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership) a významně naplňují poslední ze 17 Cílů – Partnerství ke splnění cílů.

organizátor

ve spolupráci s

generální partner

partneři pro trofej

mediální partneři

podporovatelé

Buďte součástí

Máte projekt nebo strategii, které pomáhají naplňovat Cíle udržitelného rozvoje v Česku nebo v zahraničí?

Přihlaste se do Cen SDGs a inspirujte další organizace k udržitelnosti.

Přihlaste se Space Shuttle

Ceny SDGs pro rok 2024

Inspirujte se výsledky
předchozích ročníků.

Podle jakých pravidel hrajeme?

Přečtěte si podrobně pravidla ocenění, dozvíte se, podle jakých kritérií hodnotíme, a jak efektivně podat přihlášku.

Nejčastější dotazy k Cenám SDGs 2024

Proč se zapojit?

Mezinárodně uznávané Ceny SDGs jsou vystavěny tak, aby již samotný proces vyplňování přihlášky přinesl projektům přidanou hodnotu. Otázky vás krok po kroku provedou objektivním zhodnocením přínosu vaší iniciativy, jejího fungování, hodnot a principů, o které se opírá a přináší své cílové skupině. Mnoho projektů tak ve své zpětné vazbě oceňuje to, že jim přihlašování pomohlo s formulací cílů a dalších reálných kroků při rozvoji projektu.

Oceňování projektů pak nekončí předáním trofeje, ale přináší mnoho dalších benefitů:

 • Vyzkoušíte si, jak váš projekt obstojí před skutečnými kapacitami v oboru.
 • Zviditelníte váš projekt – pro klienty, nové spolupracovníky, partnery, dodavatele, investory či dárce.
 • Navážete nové kontakty nejen z oboru, ve kterém se pohybujete.
 • Zařadíte se po bok respektovaných inovativních a prokazatelně udržitelných projektů.
 • Ukážete světu, že vám záleží na lidech, planetě a budoucnosti.
 • Zvýšíte svoji důvěryhodnost, reputaci a posílíte dobré jméno vašeho projektu.
 • Můžete se stát lídry v oblasti udržitelnosti.
 • Inspirujete ostatní k pozitivním změnám.

A další možnosti na sebe nenechají dlouho čekat…

Zavřít

Kdo se může přihlásit?

Organizace, které svými projekty aktivně naplňují Cíle udržitelného rozvoje od OSN. Mohou to být velké firmy, malé firmy, neziskovky, sociální podniky, školy, města…

Ceny SDGs oceňují pouze české organizace, které mají buď sídlo v České republice, nebo působí v zahraničí, ale mají přímou spojitost s Českou republikou (například české zakladatele).

V Cenách SDGs hodnotíme projekty, které řeší různá témata z oblasti Cílů udržitelného rozvoje a mají konkrétní společenský dopad.

Oceněny budou projekty zvlášť v podnikatelské a zvlášť v nepodnikatelské činnosti.

Kategorie Mladý lídr je určena jednotlivcům do 30 let, kteří jsou aktivní v oblasti udržitelného rozvoje a mění Česko a svět k lepšímu.

Do Zvláštního ocenění Kateřiny Fialkové mohou být nominováni jednotlivci z řad zaměstnanců veřejné správy, primárně státní a regionální úředníci.

Zavřít

Do kdy se hlásit?

Přihlašování do Cen SDGs 2024 startuje 21. března 2024. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2024 ve 23.59 hod.

Zavřít

Kdo je v porotě?

Odborná porota Cen SDGs je složena z nezávislých odborníků, zástupců státní správy, výzkumných organizací, akademické sféry, médií a významných osobností, které se podílejí na rozvoji udržitelnosti v Česku.

Pro každou z kategorií je sestavena samostatná odborná porota relevantní pro dané téma.

Odborná porota bude představena brzy.

Zavřít

Mohu přihlásit více projektů?

Ano, do Cen SDGs je možné přihlásit více projektů, které řeší různé společenské výzvy. Jeden projekt je však možné přihlásit pouze do jedné z kategorií.

Zavřít

Kdo je Mladý lídr?

Kategorie Mladý lídr je určena pro mladé inovátory do 30 let, kteří jsou aktivní v oblasti udržitelného rozvoje a mění Česko a svět k lepšímu. Oceňujeme osobní přínos lídra v kontextu společenského dopadu projektu.

Odborným garantem kategorie je Forbes Česko. Vítěz bude v následujícím roce zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30. (Podmínkou pro zařazení do žebříčku je nedosažení věkové hranice 30 let, a to až do února 2025).

Do této kategorie se mnou přihlásit maximálně dva zakladatelé projektu. Minimálně jeden z nich musí splňovat věkovou hranici pod 30 let.

Zavřít

Jaký je průběh hodnocení?

Po uzávěrce přihlášek jsou všechny projekty předány k hodnocení odborné porotě. Hodnocení probíhá během května a června 2024.

Postup hodnocení se liší podle kategorií. Odborná porota vybírá finálové projekty za podnikatelskou a nepodnikatelskou činnost, které následně pozve k osobnímu představení. Setkání projektů s porotci proběhne v červnu 2024.

 • Diverzita, rovnost a inkluze, Vzdělání (úterý 11. června 2024)
 • Inovace, technologie a cirkulární ekonomika, Rozvojová spolupráce, mír a partnerství (středa 12. června 2024)
 • Změna klimatu a biodiverzita (čtvrtek 13. června 2024)

Výsledky ocenění ve všech kategoriích jsou zveřejněny až na slavnostním galavečeru Cen SDGs v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí dne 3. října 2024. Pozvání na slavnostní předávání obdrží pouze oceněné projekty.

Zavřít

Je přihláška bezplatná?

Účast v Cenách SDGs je bezplatná.

Primárním cílem ocenění je inspirace široké veřejnosti a edukace o SDGs. Kampaň Cen SDGs a následné oceňování také buduje komunitu příkladů dobré praxe, která je volně dostupná na webu www.a-csr.cz.

Zavřít

Na koho se obrátit?

Nejste si jistí, do které kategorie patří váš projekt? Potřebujete poradit s přihláškou? Máte další dotazy k Cenám SDGs? Neváhejte se na nás obrátit.

Julie Borovcová, borovcova@a-csr.cz, +420 607 279 323
Ivana Kolářová, kolarova@a-csr.cz, +420 732 574 125

Zavřít