Ceny SDGs 2024

Měníte svět
k lepšímu?

Již od roku 2017 v Asociaci společenské odpovědnosti oceňujeme udržitelné projekty a strategie, které mění Česko a svět k lepšímu.

Hledáme inovativní projekty s pozitivním dopadem na společnost i planetu.

Přihlaste svůj projekt do prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku a získejte pro svůj projekt mediální podporu a finanční odměnu na rozvoj projektu.

Přihlaste se

Termíny 2024

 • 21. březen–30. duben Přihlašování
 • květen-červen Hodnocení
 • červen Prezentace finalistů před porotou
 • 3. říjen Galavečer předání Cen SDGs

O cenách SDGs

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN.

Za vznikem ocenění, které inspiruje celý svět, stojí už od roku 2017 Asociace společenské odpovědnosti.

Ceny SDGs jsou skvělou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu, neziskové organizace, školy i města, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje.

Diverzita, Rovnost a Inkluze

Všichni žijeme na jedné planetě a můžeme se vzájemně obohacovat. Proto oceňujeme projekty, které přispívají k tomu, aby se ve společnosti všichni – i lidé ze zranitelných skupin – cítili dobře, mohli uplatnit svůj talent a byli respektováni. Je pro vás přirozené, že pracujete s rozmanitými lidmi a nesoudíte je dle genderu, hendikepu, sexuální orientace, sociálního znevýhodnění či jinak? Pomáháte ženám zlepšit postavení ve společnosti tak, aby bylo fér? Snažíte se zmírňovat nerovnosti ve společnosti?

Vzdělání, zdraví a kvalitní život

Vzdělání a zdraví jsou důležitými předpoklady, abychom mohli žít kvalitní život v udržitelném světě. Chceme proto vyzdvihnout organizace a projekty, které si tyto souvislosti uvědomují. Pomáhá váš projekt zpřístupnit vzdělání všem lidem bez rozdílu? Dbáte na zdraví svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo lidí z ohrožených skupin? Přispívají vaše aktivity k tomu, aby lidé mohli žít kvalitní život?

Inovace, technologie a energie

Nová řešení a přístupy nás posouvají směrem k udržitelnější budoucnosti. Fandíme těm, kteří už dnes myslí na zítřek – s respektem k planetě a s myšlenkou zajistit důstojnou práci pro všechny. Objevujete nebo vytváříte nové zdroje energie? Vymýšlíte infrastrukturu, která je šetrná k přírodě a pomáhá lidem? Vyvíjíte inovace, které mění svět k lepšímu?

Cirkulární ekonomika

Planetu máme jen jednu, a proto musíme udržitelně hospodařit s jejími zdroji. Naše ocenění si proto zaslouží projekty, které se zdroji nakládají šetrně a inovativně a přispívají k rozvoji cirkulární ekonomiky. Zaměřujete se na dosažení udržitelné výroby a odpovědné spotřeby? Bojujete proti plýtvání, třeba minimalizací obalů či jinak? Vymýšlíte procesy a technologie, které chytře recyklují materiál nebo prodlužují životnost výrobků?

Rozvojová spolupráce, mír a partnerství

Klíčem k rozvoji je spolupráce – mezi národy, mezi sektory, mezi lidmi. Proto chceme oslavit projekty, které jsou na takové spolupráci založeny a nebo naplňují principy globálního udržitelného rozvoje. Věnujete se aktivitám, které v rozvojových zemích napomáhají dosahovat Cílů udržitelného rozvoje? Stojí váš projekt na partnerství mezi státní správou, soukromým sektorem či nevládní organizací (tzv. Public Private Partnership)? Podporujete instituce, které přispívají k udržení míru jako nezbytného předpokladu spolupráce?

Mladý lídr

Naši budoucnost utváří i současná mladá generace – svými nápady, energií a novým pohledem na svět. Proto dáváme prostor mladým lídrům, kteří pomocí inovativních a udržitelných projektů přispívají k dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Ještě vám nebylo 30 let a máte za sebou výsledky v oblasti udržitelného rozvoje? Přihlaste se a buďte inspirací pro ostatní.

Partnerem kategorie Mladý lídr je Forbes Česko. Vítěz bude zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30.

Změna klimatu a biodiverzita

Změna klimatu má své příčiny a dopady. Experti už dlouho upozorňují, že se jako lidské společenství musíme snažit tuto hrozbu řešit, abychom na planetě vůbec mohli dlouhodobě žít. Hledáme proto projekty, které v tom jdou příkladem. Podporují vaše aktivity ochranu přírody, biodiverzity nebo obnovu ekosystémů? Zavádíte účinná opatření ke snižování vaší uhlíkové stopy? Přicházíte s inovativními řešeními v boji se změnou klimatu?

SDGs

Na globálních cílech se v roce 2015 shodly všechny členské státy OSN. Představily tak společný plán pro lepší svět. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě. Aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Vymýcení chudoby není úkolem charity, nýbrž je aktem spravedlnosti a klíčem k uvolnění obrovského lidského potenciálu. Téměř polovina světové populace stále žije v chudobě, nedostatek potravin a pitné vody zabíjí tisíce lidí každý den. Společně můžeme nakrmit hladovějící, vymýtit nemoci a dát každému člověku na Zemi šanci žít produktivní a plnohodnotný život.

Hlad je hlavní příčinou úmrtí na světě. Naše planeta nám poskytla obrovské zdroje, ale nerovný přístup a neefektivní zacházení s nimi způsobují, že miliony lidí bojují s podvýživou. Budeme-li podporovat udržitelné zemědělství moderními technologiemi a spravedlivými distribučními systémy, můžeme uspokojit lidi na celé planetě a zajistit, aby už nikdo nemusel trpět hladem.

Za posledních 15 let se počet dětských úmrtí snížil o polovinu. To je důkazem, že je možné vyhrát boj s téměř každým onemocněním. Stále vkládáme obrovské množství peněz a zdrojů do léčby nemocí, kterým jde překvapivě jednoduše předejít. Cíl pro dobré zdraví po celém světě podporuje zdravý životní styl, preventivní opatření a moderní a efektivní zdravotní péči pro všechny.

Vzdělávání posiluje intelekt, otevírá fantazii a je základem pro důstojnost člověka. Je klíčem k prosperitě a otevírá svět příležitostí, což umožňuje každému z nás přispívat k progresivní a zdravé společnosti. Učení má výhody pro každou lidskou bytost a mělo by být dostupné všem.

Genderová zaujatost podkopává sociální strukturu a devalvuje nás všechny. Nejde jen o otázky lidských práv, jedná se o obrovskou ztrátu potenciálu lidské populace. Nepřiznáním rovných práv ženám odepřeme polovině populace šanci žít život naplno. Politická, ekonomická i sociální rovnost žen bude přínosem pro všechny obyvatele světa. Společně můžeme odstranit předsudky a pracovat na rovných právech a úctě ke všem.

Jeden ze tří lidí na světě žije bez základního hygienického vybavení. To způsobuje zbytečná onemocnění a úmrtí. Ačkoliv bylo dosaženo úžasného pokroku v přístupu k pitné vodě, nedostatek hygieny tyto pokroky oslabuje. Pokud poskytneme dostupné vybavení a vzdělání v oblasti hygienických postupů, můžeme zastavit toto nesmyslné utrpení a ztráty na životech.

Naše současná závislost na fosilních palivech je pro planetu neudržitelná a škodlivá. Proto musíme změnit způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme energii. Řešení založená na obnovitelných zdrojích energie jsou čím dál levnější, spolehlivější a efektivnější. Rychlé zavádění těchto ekologických řešení do praxe je nezbytné pro boj proti změně klimatu, která představuje jednu z největších hrozeb pro naše vlastní přežití.

Ekonomický růst by měl být pozitivní silou pro celou planetu. Proto se musíme ujistit, že finanční pokrok vytváří slušná a naplňující pracovní místa a přitom nepoškozuje životní prostředí. Musíme chránit pracovní práva a jednou provždy zastavit moderní otroctví a dětskou práci. Pokud podporujeme vytváření pracovních míst s rozšířeným přístupem k bankovním a finančním službám, můžeme zajistit, aby každý získal výhody z podnikání a inovací.

Fungující a odolná infrastruktura je základem každé úspěšné komunity. Abychom mohli čelit budoucím výzvám, je třeba upgradovat naše průmyslová odvětví a infrastrukturu. Proto musíme podporovat inovativní a udržitelné technologie a zajistit rovný a univerzální přístup k informacím a finančním trhům. To přinese prosperitu a pracovní místa a zajistí, že budeme stabilní a prosperující společnost.

Příliš mnoho bohatství světa je v rukou pouze malé hrstky osob. To často vede k finančním i sociálním nerovnostem ve společnosti. Aby mohly národy vzkvétat, rovnost a prosperita musí být dostupná všem – bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání či ekonomický status. Když bude každý člověk soběstačný, bude prosperovat celý svět.

Světová populace neustále roste. K zajištění dostupného bydlení pro všechny je zapotřebí vytvářet moderní a udržitelná města. Abychom mohli všichni přežít a prosperovat, potřebujeme nové, inteligentní městské plánování, které vytvoří bezpečná, dostupná a odolná města se zelenými a kulturně inspirativními podmínkami pro život.

Naše planeta nám poskytuje obrovské množství přírodních zdrojů. My je ovšem spotřebováváme nezodpovědným způsobem a naše současná spotřeba je daleko za hranicemi toho, co je planeta schopna obnovit. Musíme se naučit, jak vše produkovat a užívat udržitelným způsobem, abychom redukovali poškození, která planetě způsobujeme.

Klimatická změna je reálná a nezpochybnitelná hrozba, ohrožující celou naši civilizaci. Její projevy jsou již dnes viditelné a budou katastrofické, pokud hned nezasáhneme. Skrze vzdělání, inovace a naplňování našich klimatických závazků jsme schopni udělat nezbytné změny k ochraně planety. Tyto výzvy poskytují velké možnosti k modernizaci naší infrastruktury, která vytvoří nová pracovní místa a podpoří prosperitu po celém světě.

Zdravé oceány a moře jsou pro naši existenci nezbytné. Pokrývají celkem 70 % povrchu Země a jsme na nich závislí kvůli potravě, energii i vodě. Dosud jsme tyto vzácné zdroje často poškozovali. Musíme je chránit omezováním znečištění a nadměrného rybolovu. Musíme začít s okamžitým zodpovědným řízením a ochranou veškerého mořského života na planetě.

Vzkvétající život na zemi je základ našeho žití na planetě. Všichni jsme součástí ekosystému a již jsme planetu mnohokrát poškodili v podobě odlesňování, ztráty přirozeného prostředí a degradací půdy. Podpora udržitelného využívání našich ekosystémů a ochrana biodiverzity jsou klíčové k našemu přežití na Zemi.

Soucítění a silný morální kompas jsou základem každé demokratické společnosti. Perzekuce, nespravedlnost a zneužívání jsou však ve společnosti stále přítomné a narušují soužití lidí. Musíme zajistit, abychom měli silné instituce a globální standardy pro spravedlnost a naplňovali závazek k prosazování míru.

Cílů udržitelného rozvoje může být dosaženo pouze v případě, že budeme všichni spolupracovat. Mezinárodní investice a podpora jsou zapotřebí k inovativnímu technologickému rozvoji, spravedlivému obchodování a rovnému přístupu na trhy, především pro rozvojové země. K vybudování lepšího světa potřebujeme být podporující, empatičtí, inovativní, vášniví a především musíme spolupracovat.

CENY SDGs POŘÁDÁ

Ceny SDGs samy o sobě ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership) a významně naplňují poslední ze 17 Cílů – Partnerství ke splnění cílů.

organizátor

ve spolupráci s

Buďte součástí

Máte projekt nebo strategii, které pomáhají naplňovat Cíle udržitelného rozvoje v Česku nebo v zahraničí?

Přihlaste se do Cen SDGs a inspirujte další organizace k udržitelnosti.

Přihlaste se Space Shuttle

Ceny SDGs pro rok 2024

Inspirujte se výsledky
předchozích ročníků.

Podle jakých pravidel hrajeme?

Přečtěte si podrobně pravidla ocenění, dozvíte se podle jakých kritérií hodnotíme, a jak efektivně podat přihlášku.

Nejčastější dotazy k Cenám SDGs 2022

Proč se zapojit?

Už jen samotná účast v Cenách SDGs vám může přinést mnoho benefitů:

 • Zviditelníte váš projekt – pro klienty, nové spolupracovníky, partnery, dodavatele, investory či dárce.
 • Budete v dobré společnosti dalších inovativních a udržitelných projektů.
 • Ukážete světu, že vám záleží na lidech, planetě a budoucnosti.
 • Zvýšíte důvěryhodnost a posílíte dobré jméno vašeho projektu.
 • Můžete se stát lídry v oblasti udržitelnosti.
 • Inspirujete ostatní k pozitivním změnám.
 • Získáte možnost finanční podpory projektu z programu Hello Země.

A když toto mezinárodně uznávané ocenění získáte, otevřou se vám další možnosti…

Zavřít

Kdo se může přihlásit?

Organizace, které svými projekty aktivně naplňují Cíle udržitelného rozvoje od OSN. Mohou to být velké firmy, malé firmy, neziskovky, sociální podniky, školy, města…

Ceny SDGs oceňují pouze české organizace, které mají buď sídlo v České republice, nebo působí v zahraničí, ale mají přímou spojitost s ČR (např. české zakladatele). V Cenách SDGs hodnotíme projekty, které řeší různá témata z oblasti Cílů udržitelného rozvoje a mají konkrétní společenský dopad.

Zavřít

Do kdy se hlásit?

Přihlášky do Cen SDGs 2022 startují 22. dubna 2022. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2022 ve 23.59 hod.

Zavřít

Kdo je v porotě?

Odborná porota Cen SDGs je složena z nezávislých odborníků, zástupců státní správy, výzkumných organizací, akademické sféry, médií a významných osobností, které se podílejí na rozvoji udržitelnosti v Česku.

Pro každou z kategorií je sestavena samostatná odborná porota relevantní pro dané téma.

Kdo letos zasedl do porotcovského panelu se dozvíte zde.

Zavřít

Mohu přihlásit více projektů?

Ano, do Cen SDGs je možné přihlásit více projektů, které řeší různé společenské výzvy. Jeden projekt je však možné přihlásit pouze do jedné z kategorií.

Zavřít

Kdo je Mladý lídr?

Kategorie Mladý lídr je určena pro mladé inovátory do 30 let, kteří jsou aktivní v oblasti udržitelného rozvoje a mění Česko a svět k lepšímu. Oceňujeme osobní přínos lídra v kontextu společenského dopadu projektu.

Odborným garantem kategorie je Forbes Česko. Vítěz kategorie Mladý lídr bude v následujícím roce zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30. (Podmínkou pro zařazení do žebříčku je nedosažení věkové hranice 30 let, a to až do února 2023.)

Do této kategorie se mnou přihlásit maximálně dva zakladatelé projektu. Minimálně jeden z nich musí splňovat věkovou hranici do 30 let.

Zavřít

Jaký je průběh hodnocení?

Po uzávěrce přihlášek jsou všechny projekty předány k hodnocení odborné porotě. Hodnocení probíhá od července do září 2022.

Postup hodnocení se liší podle kategorií. Odborná porota vybere 5 finálovýchprojektů, jejichž zástupce pozveme k osobnímu představení projektu před porotou. O vítězích v kategorii Ocenění Evropské komise rozhodne široká veřejnost v hlasování, které proběhne od 20. do 26. září 2022 ve spolupráci s mediálním partnerem Cen SDGs – TV Nova.

Výsledky ocenění ve všech kategoriích jsou zveřejněny až na samotném galavečeru Cen SDGs dne 13. října 2022. Pozvání na slavnostní předávání obdrží pouze oceněné projekty.

Více o tom, jak probíhá hodnocení se dočtete zde.

Zavřít

Je přihláška bezplatná?

Účast v Cenách SDGs a v ESG Ratingu je bezplatná.

Přihlášené projekty navíc získají možnost ucházet se o účast v grantovém programu Hello Země společnosti Hello bank! na podporu udržitelnosti. V loňském roce Hello bank! podpořila 15 projektů z Cen SDGs v hodnotě přes 2 mil. Kč.

Více o Hello Země se dočtete zde.

Zavřít

Na koho se obrátit?

Nejste si jistí, do které kategorie patří váš projekt? Potřebujete poradit s přihláškou? Máte další dotazy k Cenám SDGs? Neváhejte se na nás obrátit.

Julie Borovcová, borovcova@a-csr.cz, +420 607 279 323
Ivana Kolářová, kolarova@a-csr.cz, +420 732 574 125

Zavřít