ESG Rating

Nezávislé srovnání společností podle ESG

Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s magazínem Forbes Česko přináší třetí ročník komplexního a nezávislého srovnání ESG aktivit, strategií a nefinančního reportingu společností v Česku - ESG žebříček.

Projděte nezávislým hodnocením, které kombinuje analýzu kvantitativních a kvalitativních aspektů, a získejte srovnání s ostatními společnostmi v oblasti udržitelnosti a naplňování principů ESG. Ty nejlepší zveřejníme v ESG žebříčku v magazínu Forbes Česko.

Generálním partnerem ESG žebříčku 2024 je společnost Visa.

Výsledky žebříčku 2023

Kategorie ESG Ratingu

 • Velký podnik
 • Malý a střední podnik

Termíny 2024

 • 13. květen
  až 30. červen
  Přihlašování
 • 31. červenec Deadline pro vyplnění dotazníků
 • srpen - září Hodnocení
 • září Zasedání odborné poroty
 • listopad Zveřejnění ESG žebříčku ve Forbes Česko a ESG akce

Co je to ESG?

Koncept ESG byl poprvé představen v roce 2005 a postupně se stal celosvětovým fenoménem.
ESG je chápáno jako jeden z hlavních pilířů udržitelnosti. Správa společnosti včetně environmentálních a sociálních aspektů (ESG) je přístupem k hodnocení celkové výkonnosti společnosti, který přesahuje finanční hledisko. Kritéria ESG se skládají ze standardů ve třech oblastech.

Životní prostředí (environmental)

Přístup společnosti ke snížení negativního dopadu jejích činností na přírodu a životní prostředí, ke spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. Přesněji se v této sekci sleduje uhlíková stopa, efektivní využívání energií a složení energetického mixu. Nechybí ani nakládání a likvidace obalových materiálů, recyklace a praktikované principy cirkulární ekonomiky, kvalita vody a vodních zdrojů.

Společnost (social)

Odpovědný přístup firmy ke společnosti, komunitě, v níž firma operuje, a jednotlivým stakeholderům, ale i k diverzitě či právům zaměstnanců. Do lidských zdrojů spadá sledování péče o zaměstnance a náborová politika, zdraví a bezpečnost na pracovišti, rovné příležitosti a well-being a work-life balance nebo vztahy s komunitami, charita a filantropie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, osvěta veřejnosti, ochrana spotřebitelů a bezpečnost výrobků.

Správa společnosti (governance)

Způsob odpovědného řízení společnosti, transparentní komunikace daného byznys modelu nebo vlastnické struktury či efektivní monitoring rizik spojených s udržitelností, klimatickou změnou a podobně. Sleduje se také nezávislost a odměňování vedení, práva akcionářů, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing a další.

ROZDĚLENÍ SDGs PODLE ESG

Životní prostředí

Správa společnosti

Co je to ESG Rating?

ESG žebříček vznikl v roce 2022 pod Asociací společenské odpovědnosti jako nástroj edukace k ESG. Jeho cílem je zároveň přinášet české veřejnosti nezávislé srovnání ESG aktivit firem a organizací. ESG žebříček měří vybrané ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG a porovnává, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy.

Výsledky ESG ratingu 2023

61 % velkých firem vydává zprávu zaměřenou na udržitelnost, 22 % menších podniků se v nějakých dokumentech udržitelnosti věnuje

71 % velkých firem využívá SDGs jako základ strategií udržitelnosti, malé firmy nejsou pozadu

1/3 velkých firem má agendu ESG přímo pod dohledem CEO

Velká firma

Malá a střední firma

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ si stanovila konkrétní ambiciózní cíle ve všech třech oblastech ESG a transparentně komunikuje svůj postup k jejich naplnění. Zásadním cílem s mezinárodním přesahem je přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Klíčovými kroky pro dosažení těchto cílů je posílení role jaderných zdrojů, výstavby OZE a nových technologií v bezemisní výrobě. Do roku 2030 chce mít 30 % žen v managementu, dále uvádí a vyčísluje začleňování a podporu minorit, zaměstnávání osob starších 50 let či osob s handicapem. ESG nároky má ČEZ také na své dodavatele a svá ESG data za posledních pět let, která jsou externě auditovaná, zveřejňuje v přehledné podobě pro veřejnost na svém webu. Za oblast ESG je zodpovědné představenstvo Skupiny ČEZ. Důležité jsou ale i cíle sociální a transparentního řízení firmy

Proč se zapojit?

Zdarma získáte interní audit strategického přístupu k ESG
Díky zapojení do ESG žebříčku budete mít k dispozici návod na implementaci jednotlivých principů ESG do celkové i dílčích strategií ve vaší firmě. Připravíte se tak na budoucí legislativní požadavky a reportování, budete držet krok s globálními trendy a získáte výrazný náskok před mnoha jinými společnostmi, které udržitelnost do své strategie zatím neintegrovaly. Zdarma tak získáte individuální report srovnávající vaše ESG skóre v rámci oborového porovnání.

Poznáte konkurenční výhodu oproti ostatním společnostem
Dostanete možnost porovnat se s ostatními firmami operujícími na českém trhu a najdete místa nebo odvětví vaší práce, ve kterých můžete zlepšit svoji konkurenceschopnost. Výsledky mohou sloužit jako validní argument při vyjednávání spolupráce nebo financování s českými i mezinárodními firmami.

Ti nejlepší se zviditelní v jednom z nejčtenějších médií i mezi širokou a odbornou veřejností
Účast v ESG žebříčku podporuje firemní image a reputaci. Nejlépe hodnocené firmy budou oceněny za svůj přístup a zveřejněny v žebříčku časopisu Forbes Česko. Zároveň bude výsledky žebříčku doprovázet komunikace napříč českými médii i na webu a sociálních sítích Asociace společenské odpovědnosti, tedy na nejvyhledávanějších platformách o udržitelnosti a ESG.

Výsledky žebříčku 2023

Přihlašování do ESG Ratingu 2023 bylo ukončeno

Přihlášky do ESG Ratingu 2023 spouštíme 1. května 2023

Aktuality ze světa ESG

Právě teď jsme v přerodu využívání technologií, který nastane jednou za 100 let. Kolik času a prostředků mu věnujeme?

Přejít na článek

Kdo za tím vším stojí?

Organizátoři

Generální partner

Mediální partner

Odborný garant

Partner výzkumu