ESG žebříček

Nezávislý žebříček udržitelnosti podle ESG

Asociace společenské odpovědnosti přináší ve spolupráci s magazínem Forbes Česko třetí ročník ESG žebříčku.

Společně představí firmy, které úspěšně implementovaly udržitelné principy do svého fungování a svoje zkušenosti, osvědčené postupy a výsledky transparentně komunikují. Cílem ESG žebříčku je pozitivně motivovat ostatní k podobným krokům.

ESG žebříček bude exkluzivně zveřejněn v listopadovém vydání magazínu Forbes Česko.

Generálním partnerem ESG žebříčku 2024 je společnost Visa.

Chci se přihlásit

Kategorie

Velký podnik Malý a střední podnik

Termíny 2024

 • 1. června
  až 31. července
  Přihlašování
  a vyplňování ESG dotazníku
 • srpen–září Hodnocení
 • září Zasedání odborné poroty
 • 7. listopadu Zveřejnění ESG žebříčku ve Forbes Česko
 • listopad Vyhlášení ESG žebříčku a networking

Co je to ESG?

Koncept ESG, který zná 60 % členských organizací Asociace společenské odpovědnosti, se stal v posledních několika letech fenoménem a pevnou součástí byznysu milionů organizací po celém světě. Pojem zastřešující odpovědnost k dopadu na životní prostředí, sociální aspekty i řízení organizace se propisuje do rozhodování o investicích a zvažování nejen finančních, ale i ESG kritérií, do obchodních a komunikačních strategií, i do dodavatelsko-odběratelských řetězců, inovací a technologií. Pro dvě třetiny členů je zároveň udržitelnost jeden z klíčových aspektů, které berou v potaz při rozhodování o směřování organizace.

Kritéria ESG se skládají ze standardů ve třech oblastech.

Životní prostředí (environmental)

Přístup společnosti ke snížení negativního dopadu jejích činností na přírodu a životní prostředí, ke spotřebě energie, efektivnímu využití zdrojů nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. Přesněji se v této sekci sleduje uhlíková stopa, efektivní využívání energií a složení energetického mixu. Nechybí ani nakládání a likvidace obalových materiálů, recyklace a praktikované principy cirkulární ekonomiky, kvalita vody a vodních zdrojů. Zároveň tento pilíř obsahuje také téma biodiverzity.

Společnost (social)

Odpovědný přístup firmy ke společnosti, komunitě, v níž firma operuje, a jednotlivým stakeholderům, ale i k diverzitě či právům zaměstnanců. Do lidských zdrojů spadá sledování péče o zaměstnance a náborová politika, zdraví a bezpečnost na pracovišti, rovné příležitosti a well-being a work-life balance nebo vztahy s komunitami, charita a filantropie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, zacházení se zaměstnanci skrze celý hodnotový řetězec, osvěta veřejnosti, ochrana spotřebitelů a bezpečnost výrobků.

Správa společnosti (governance)

Způsob odpovědného řízení společnosti, transparentní komunikace daného byznys modelu nebo vlastnické struktury či efektivní monitoring rizik spojených s udržitelností, klimatickou změnou a podobně. Sleduje se také nezávislost a odměňování vedení, práva akcionářů, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing a další.

ROZDĚLENÍ SDGs PODLE ESG

Životní prostředí

Správa společnosti

Co je to ESG žebříček?

ESG žebříček vznikl v roce 2022 pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti s názvem ESG Rating jako nástroj edukace o příkladech dobré praxe v oblasti udržitelnosti ve velkých i malých firmách a objektivní srovnání jejich prokazatelných a reportovatelných aktivit v udržitelnosti. Na jeho úspěšné dva ročníky v roce 2024 navazuje ESG žebříček. Jeho cílem je inspirace a motivace ostatních firem.

Pro společnosti se zkušeností s ESG reportováním i komunikací vlastní udržitelnosti je to ocenění jejich kvalitní práce, která poslouží jako příklad dobré praxe. Pro společnosti bez zkušenosti funguje zapojení se do ESG žebříčku jako prostor pro seznámení s problematikou ESG.

Metodika hodnocení je založená na ESRS standardech vycházejících ze směrnice CSRD. Ty jsou v ESG žebříčku propojeny na Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs). ESG žebříček tak zhodnotí udržitelné strategie, cíle i akční kroky jednotlivých firem.

Výsledky 2023

61 % velkých firem vydává zprávu zaměřenou na udržitelnost, 22 % menších podniků se v nějakých dokumentech udržitelnosti věnuje

71 % velkých firem využívá SDGs jako základ strategií udržitelnosti, malé firmy nejsou pozadu

1/3 velkých firem má agendu ESG přímo pod dohledem CEO

Velký podnik

Malý a střední podnik

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ si stanovila konkrétní ambiciózní cíle ve všech třech oblastech ESG a transparentně komunikuje svůj postup k jejich naplnění. Zásadním cílem s mezinárodním přesahem je přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Klíčovými kroky pro dosažení těchto cílů je posílení role jaderných zdrojů, výstavby OZE a nových technologií v bezemisní výrobě. Do roku 2030 chce mít 30 % žen v managementu, dále uvádí a vyčísluje začleňování a podporu minorit, zaměstnávání osob starších 50 let či osob s handicapem. ESG nároky má ČEZ také na své dodavatele a svá ESG data za posledních pět let, která jsou externě auditovaná, zveřejňuje v přehledné podobě pro veřejnost na svém webu. Za oblast ESG je zodpovědné představenstvo Skupiny ČEZ. Důležité jsou ale i cíle sociální a transparentního řízení firmy

Proč se zapojit?

Zařadíte se po bok firem, které jsou v implementaci i komunikaci udržitelnosti nejdále
ESG žebříček má za cíl inspirovat a ukazovat příklady dobré praxe. Firmám v ESG žebříčku se tak dostane vysoké pozice mezi ostatními, a zároveň ocenění za jejich úsilí.

Získáte zpětnou vazbu na udržitelné principy a jejich komunikaci
Správně nastavená komunikace udržitelnosti bude pořád důležitější. Nejasné proklamace nezaujmou spotřebitele a evropská legislativa dokonce chystá tvrdé postihy za zavádějící komunikaci nebo značení.

Poznáte konkurenční výhodu oproti ostatním společnostem
Dostanete možnost porovnat se s ostatními firmami operujícími na českém trhu a najdete místa nebo odvětví vaší práce, ve kterých můžete zlepšit svoji konkurenceschopnost. Výsledky mohou sloužit jako validní argument při vyjednávání spolupráce nebo financování s českými i mezinárodními firmami.

Ti nejlepší se zviditelní v jednom z nejčtenějších médií i mezi širokou a odbornou veřejností
Účast v ESG žebříčku zvyšuje firemní image a reputaci. Nejlépe hodnocené firmy v obou kategoriích budou oceněny za svůj přístup a zveřejněny v časopisu Forbes Česko. Zároveň bude výsledky žebříčku doprovázet komunikace napříč českými médii i na webu a sociálních sítích Asociace společenské odpovědnosti.

Získáte report o tom, jak veřejnost vnímá vaše udržitelné aktivity
ESG žebříček navíc přináší unikátní pohled na udržitelné aktivity očima veřejnosti. Pro velké podniky umístěné v žebříčku TOP 10 připravujeme ve spolupráci s agenturou Ipsos průzkum o vnímání vaší značky u veřejnosti co se udržitelnosti týká. Ukáže, do jaké míry si lidé všímají aktivit velkých firem, jak je vnímají, co konkrétně oceňují a kde jsou příležitosti pro komunikaci navenek.

Přihlašování do ESG Ratingu 2023 bylo ukončeno
Přihlášení do ESG žebříčku bude možné od 1. června 2024

Přihlášky do ESG Ratingu 2023 spouštíme 1. května 2023

Nejčastější dotazy k ESG žebříčku 2024

Jak se mohu přihlásit?

Pro zapojení do ESG žebříčku je potřeba podat přihlášku a řádně vyplnit ESG dotazník nejpozději do 31. července. Dotazník je součástí přihlašovacího formuláře.

K vyplňování je možné se opakovaně vracet. Formulář vyplněná data ukládá do mezipaměti.

Přihlášku a dotazník naleznete výše pod tlačítkem Chci se přihlásit.

Zavřít

Jak probíhá hodnocení?

Hodnocení přihlášených firem probíhá na základě metodiky sestavené organizátory projektu ve spolupráci s CIRA Advisory, odborným partnerem ESG žebříčku. Metodika je vytvořena výlučně pro účely sestavování ESG žebříčku s cílem poskytnout důkladné a konzistentní hodnocení ESG praktik firem v České republice. Výsledkem je hodnocení, které odráží schopnost firem ukázat fundovanou a kontrolovanou reakci na environmentální výzvy, správu sociálních aspektů a transparentnosti řízení firmy.

Metodika hodnocení vychází z tzv. ESRS standardů dle EU legislavity. Standardy jsou v metodice hodnocení ESG žebříčku propojeny také na Cíle udržitelného rozvoje.

Metodika klade důraz na vyhodnocení komplexnosti strategií, cílů, politik, konkrétních akčních kroků. Zkoumá ale také naplňování měřitelných ukazatelů výkonnosti i přímou implementaci efektivních projektů a procesů, které umožní stanovených cílů dosáhnout. Souhrnně poskytuje metodika možnost vyplnění dotazníku a získání zpětné vazby k naplnění evropské regulace a pomoc při nastavení funkčního implementačního plánu.

V rámci hodnocení je připraven 3kolový hodnoticí proces.

1. kolo – dotazník
V prvním kole vyplní firma online dotazník. Dotazník je připraven odborným partnerem ve spolupráci s organizátory soutěže dle vlastní metodiky ESG žebříčku.

2. kolo – interní hodnocení organizátory a odborným partnerem
V této fázi dojde k formální a odborné kontrole podaných přihlášek.

Ve formální kontrole budeme hodnotit: vyplněnost dotazníku; úroveň doložených dat, podkladů a informací a jejich korelace s veřejnými prohlášeními firmy.

V odborné kontrole bude připravena hodnotící škála hlavních hodnotících kritériích, tak aby se do semifinále dostaly jen nejlepší firmy.

3. kolo – validace výsledků odbornou porotou
V každé kategorii bude vyhlášeno TOP 10* nejlepších firem v rámci žebříčku. Výsledky hodnocení validuje odborná porota. Žebříček nejlepších bude exkluzivně zveřejněn v listopadovém čísle magazínu Forbes Česko.

* Organizátor si vyhrazuje právo upravit počet oceněných firem podle kvality a úrovně daného ročníku.

Zavřít

Kdo se může přihlásit?

Do ESG žebříčku se mohou přihlásit podnikatelské subjekty se sídlem v České republice. Žebříček je vyhlašován ve dvou kategoriích, rozsah dotazníku se liší podle relevance materiality.

 • Malý a střední podnik (počet zaměstnanců méně než 250 nebo roční obrat nepřesahuje 40 milionů EUR nebo bilanční suma rozvahy nepřesahuje 20 milionů EUR)
 • Velký podnik (počet zaměstnanců nad 250 osob nebo bilanční suma rozvahy přesahuje 20 milionů EUR nebo roční obrat přesahuje 40 milionů EUR)

Podmínkou účasti je vyplnění zaslaného dotazníku, který se týká dat a informací za působení v České republice. Pro ESG žebříček nejsou relevantní podílem stanovená globální data.

Zavřít

Kdo je v odborné porotě?

Odborná porota ESG žebříčku je složena z nezávislých odborníků, zástupců státní správy, výzkumných organizací, médií a významných osobností, které se podílejí na rozvoji udržitelnosti v Česku.

 • Horáková Tereza, Associate Director Ipsos
 • Mádlová Lucie, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti
 • Málek Jakub, řídící partner PEYTON legal
 • Mitroliosová Laura, CEO CIRA Advisory
 • zástupce za Forbes Česko
 • zástupce za Ministerstvo financí ČR

Zavřít

Je účast bezplatná?

Ano, účast v ESG žebříčku je zcela zdarma.

V případě zájmu po skončení ročníku rádi poskytneme detailní analýzu výsledků a individuální doporučení. Tato služba už bude zpoplatněna dle domluvy a individuálních potřeb.

Velké firmy zařazené do žebříčku TOP 10 navíc obdrží zdarma report s výsledky průzkumu o povědomí veřejnosti o vnímání značky ve vazbě na udržitelnost od agentury Ipsos.

Zavřít

Mohu se přihlásit, když vydávám nefinanční report?

Publikace nefinanční zprávy není podmínkou účasti v ESG žebříčku, ale může být výhodou pro další upřesnění vyplněných dat. Jedinou podmínkou je vyplnění zaslaného dotazníku do 31. července 2024.

Zavřít

Budou mé odpovědi veřejné?

Ne, odpovědi z dotazníku nikde zveřejněny nebudou, slouží pouze pro evaluaci. Přístup k datům má výhradně hodnotící tým organizátorů a odborného partnera.

Zavřít

Jaké výsledky budou zveřejněny?

Poskytnutá data prostřednictvím dotazníku nebudou nikde zveřejněna a přístup k informacím mají pouze organizátoři pro účely hodnocení ESG žebříčku ve spolupráci s odborným partnerem CIRAA. Výsledky žebříčku budou validovány odbornou porotou, která získává přístup k vyplněným dotazníkům pro finalisty pod řádně uzavřenou Dohodou o mlčenlivosti.

V každé kategorii bude vyhlášeno TOP 10 nejlepších firem. Ty budou zveřejněny v žebříčku na webu a v rámci listopadového vydání magazínu Forbes řazením podle abecedy. Každý oceněný bude taktéž zveřejněn s uvedením pozitivních příkladů dobré praxe.

Žebříček nejlepších bude publikován v listopadovém vydání magazínu Forbes Česko, které vychází 7. listopadu 2024.

Ostatní zúčastněné firmy nebudou veřejně prezentovány. Každý účastník obdrží certifikát o účasti a badge ESG žebříčku ke komunikaci. Velké firmy navíc obdrží report s výsledky průzkumu o povědomí veřejnosti o značce ve vazbě na udržitelnost od agentury Ipsos.

Předání certifikátů proběhne na ESG akci pro oceněné firmy v listopadu 2024. Více informací bude uveřejněno na stránkách Asociace společenské odpovědnosti www.a-csr.cz.

Zavřít

Aktuality ze světa ESG

Jen 3 z 10 Čechů si vybaví udržitelnou firmu, pomoci ke změně může ESG žebříček

Přejít na článek

Kdo za tím vším stojí?

Vyhlašuje

Generální partner

Odborný garant

Partner výzkumu