8 Důstojná práce
a ekonomický růst

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Inspirace pro děti

Replug me

Prevence je nejlepší způsob, jak digitální závislosti u dětí předcházet. Webinářová úniková hra představuje vše, co by děti měly vědět o online světě. Zaměřuje se na méně diskutovaná témata digitálního prostoru, které jsou pro dnešní mládež stěžejní a směřují k jádru problému nadužívání sociálních sítí a nadměrnému hraní her. Na semináři se baví o dopaminové závislosti, narušení empatie a mezilidských vztahů kvůli komunikaci online.

více

Výstava na stromech

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening na podporu důstojné práce. Na akci spolupracují dvě nevládní neziskové organizace: Fairtrade ČS a NaZemi. Každý rok se zaměření happeningu mění. V roce 2015 byla hlavním tématem káva, následovaly koželužny a výroba obuvi, pěstování banánů, výroba bot v Indii, pěstování kakaa a práce v době automatizace. Letos je tématem pěstování bavlny. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce.

více

Desková hra Cesta životem

Deskovka Cesta životem se zaměřuje na problematiku trhu práce, konkrétně na srovnání podnikání a zaměstnání. Hráči prochází život od školní docházky až po vydělávání peněz. Během hry se musí stále rozhodovat (jakého vzdělání chtějí dosáhnout, jakou cestu na trhu práce zvolit, jak uzavřít nejlepší obchod atd.) a za svá rozhodnutí nést následky. Hra byla primárně vytvořena pro výuku na druhém stupni základních škol a středních školách, ale své fanoušky už si našla i v českých rodinách, které chtějí své děti zábavnou formou učit finanční gramotnosti.

více

Inspirace ze zahraničí

InvestEd

Filipínský projekt InvestEd poskytuje půjčky na vzdělání vysokoškolským studentům, kteří v běžném systému nemají šanci získat půjčku. Speciální algoritmus InvestEd pro hodnocení úvěrového rizika dělá to, co banky nemohou – předpovědět pravděpodobnost schopnosti studenta splácet půjčku na základě jeho dosavadních studijních úspěchů. Nadějní studenti tak dostanou možnost vystudovat a následně si najít důstojnou práci ve svém oboru, čímž podpoří i ekonomický růst státu. Projekt také umožnil veřejnosti investovat své peníze do programu studentských půjček. Do roku 2023 usiluje o to, aby se stal nejlepší světovou vzdělávací bankou pro chudé.

více

TREE Alliance

Marginalizovaná mládež a dospělí po celém světě mají problém si zajistit zaměstnání. To se poté přímo odráží v míře chudoby a nezaměstnanosti celé společnosti. Pro jednotlivce taková situace znamená narušení sebevědomí, sebeúcty a důstojnosti, vystavení fyzickým újmám, zdravotním potížím, ale často situace vede i k násilí, užívání drog či konfliktům se zákonem. Kambodžská TREE Alliance podporuje marginalizovanou mládež a mladé dospělé tím, že jim poskytuje přístup ke vzdělání a praxi. Prostřednictvím praxe v restauracích získají studenti odborné vzdělání, praktický výcvik v oblasti vaření a jsou připravováni na budoucí práci a rozvíjení svých dalších dovedností. Studenti jsou podporováni, aby si po dokončení studia byli schopni najít zaměstnání a aby dávali vlastním životům smysl.

více

Zmatky kolem zdraví australské ekonomiky?

Australané začínají pociťovat důsledky zpomalující se globální ekonomiky i následky sucha a ničivých lesních požárů. Devastující sucho už o čtvrt procentního bodu ubralo z růstu HDP a během posledních dvou let snížilo významnou část zemědělské produkce. Horší se prognózy míry nezaměstnanosti a 725 000 Australanů v současné době hledá práci. Podobně byl zasažen růst mezd, revidovaný na 2,5 % z předchozí predikce 2,75 %.

více

Inspirace z Česka

To dáš!

Projekt To dáš! od společnosti Coca-Cola HBC podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí formou poskytování programů, které zvyšují znalosti pro další (sebe)vzdělávání, hledání si pracovních příležitostí a startu samostatného života. Podporuje studenty středních a vysokých škol, mladé lidi a matky z dětských a azylových domů, kteří jsou znevýhodněni oproti ostatním. Buď tím, že jsou ze sociálně slabších rodin, oblastí, neúplných rodin, z dětských domovů a nebo se dostali do těžké životní situace.

více

.pepper..field

Cílem projektu .pepper..field od společnosti Cambodian je dlouhodobá podpora 400 malých farmářů s Kampotským pepřem v Kambodži, a to díky otevření trhů EU, nastavení fair trade cen a kontroly, logistiky, exportu až po nalezení koncových zákazníků v zemích EU, což vede k ekonomickému růstu země a zajištění důstojných podmínek pro život u nejmenších rodin farmářů, kterým se pomoci od vlády ani jinde nedostává.

více

Kariérko.cz

Platforma Kariérko.cz od Institutu kariéry a rozvoje si klade za cíl změnit situaci v oblasti volby budoucího povolání a kariérního a osobního rozvoje. Chce pomoci mladým lidem připravit se na měnící se trh práce, nabídnout jim motivační vzory v okolí (prostřednictvím videorozhovorů a podcastů) a prostor, kde mohou hledat profese, které je zajímají, na základě svých talentů, zájmů a bez tlaku okolí. Cílem je mladé lidi motivovat, aktivizovat je, aby se účastnili aktivit a projektů, získávali nové dovednosti a nastartovali svůj osobnostní rozvoj.

více

Soukromý: Proč je potřeba mluvit o důstojné práci?

Polovina obyvatel planety pracuje za méně než 2 dolary denně a zdaleka nemají spravedlivou a stejnou mzdu.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG8

Od problémů k řešení během 5 týdnu. Vzniknout může i firma

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Vybírejte si hračky od místních výrobců a podniků.

  1
 • Zbytečně nevyhazujte věci, co už nepoužíváte, raději je darujte někomu, komu ještě udělají radost.

  2
 • Přemýšlejte, jak a kde byste mohli pomoci tím, co umíte (nastavit babičce mobil, zorganizovat sběr odpadků podél potoka apod.).

  3
 • Běžte se někdy podívat, jak to vypadá u rodičů v práci.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Naučte se, jak správně hospodařit a starat se o rodinné finance.

  1
 • V práci požadujte bezpečné pracovní podmínky.

  2
 • Zjišťujte si původ zboží, které kupujete.

  3
 • Podporujte místní podniky doma i v zahraničí.

  4
 • Nakupujte v místě bydliště od lokálních producentů.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte zdroje s ohledem na jejich udržitelnost, používejte recyklované materiály.

  1
 • Buďte spravedliví při odměňování zaměstnanců.

  2
 • Odstraňte jakoukoli diskriminaci zaměstnanců.

  3
 • Nabízejte zaměstnancům spravedlivé podmínky a požadujte stejný postup i u vašich dodavatelů (placená dovolená, rodičovské příspěvky, smysluplná pracovní doba).

  4
 • Věnujte se podnětům a stížnostem zaměstnanců.

  5
 • Podnikejte eticky, zavádějte pravidla v souladu s mezinárodním právem.

  6

Podcíle

Udržovat ekonomický růst na hlavu v závislosti na podmínkách jednotlivých zemí, zejména minimálně 7procentní růst HDP ročně v nejméně rozvinutých zemích

Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s vysokým podílem lidské práce

Podporovat politiky orientované na rozvoj, které podporují produktivní činnosti, vytváření důstojných pracovních míst, podnikání, kreativitu a inovace, a podporují vznik a růst mikropodniků, malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím zpřístupňování finančních služeb

Postupně až do roku 2030 zlepšovat efektivní využívání globálních zdrojů ve spotřebě i výrobě a učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního prostředí, v souladu s desetiletým rámcovým programem trvale udržitelné spotřeby a výroby, v jehož čele stojí rozvinuté země

Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a zajistit důstojnou práci pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajistit stejnou odměnu za rovnocennou práci

Do roku 2020 podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří nepracují ani nestudují

Přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce, skoncovat s moderními formami otroctví a s obchodováním s lidmi a dosáhnout zákazu a odstranění nejhorších forem dětské práce, včetně náboru a využívání dětských vojáků, a do roku 2025 odstranit dětskou práci ve všech jejích formách

Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky pro všechny pracující, včetně pracujících migrantů – zejména žen, a lidí s nebezpečným povoláním

Do roku 2030 navrhnout a realizovat politiky podpory udržitelného cestovního ruchu, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Posílit kapacitu domácích finančních institucí na podporu a rozšíření přístupu k bankovnictví, pojišťovnictví a finančním službám pro všechny

Zvýšit podporu konceptu „Pomoc na podporu obchodu“ (Aid for Trade) pro rozvojové země, zejména těch nejméně rozvinutých, mimo jiné prostřednictvím programu „Prohloubený integrovaný rámec obchodní technické asistsence pro nejméně rozvinuté státy (Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries, EIF)

Do roku 2020 rozvinout a uvést v život globální strategii pro zaměstnávání mladých a realizovat Globální pakt pro pracovní místa Mezinárodní organizace práce

zpět na SDGs