8 Důstojná práce
a ekonomický růst

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Inspirace ze zahraničí

InvestEd

Filipínský projekt InvestEd poskytuje půjčky na vzdělání vysokoškolským studentům, kteří v běžném systému nemají šanci získat půjčku. Speciální algoritmus InvestEd pro hodnocení úvěrového rizika dělá to, co banky nemohou – předpovědět pravděpodobnost schopnosti studenta splácet půjčku na základě jeho dosavadních studijních úspěchů. Nadějní studenti tak dostanou možnost vystudovat a následně si najít důstojnou práci ve svém oboru, čímž podpoří i ekonomický růst státu. Projekt také umožnil veřejnosti investovat své peníze do programu studentských půjček. Do roku 2023 usiluje o to, aby se stal nejlepší světovou vzdělávací bankou pro chudé.

více

TREE Alliance

Marginalizovaná mládež a dospělí po celém světě mají problém si zajistit zaměstnání. To se poté přímo odráží v míře chudoby a nezaměstnanosti celé společnosti. Pro jednotlivce taková situace znamená narušení sebevědomí, sebeúcty a důstojnosti, vystavení fyzickým újmám, zdravotním potížím, ale často situace vede i k násilí, užívání drog či konfliktům se zákonem. Kambodžská TREE Alliance podporuje marginalizovanou mládež a mladé dospělé tím, že jim poskytuje přístup ke vzdělání a praxi. Prostřednictvím praxe v restauracích získají studenti odborné vzdělání, praktický výcvik v oblasti vaření a jsou připravováni na budoucí práci a rozvíjení svých dalších dovedností. Studenti jsou podporováni, aby si po dokončení studia byli schopni najít zaměstnání a aby dávali vlastním životům smysl.

více

Zmatky kolem zdraví australské ekonomiky?

Australané začínají pociťovat důsledky zpomalující se globální ekonomiky i následky sucha a ničivých lesních požárů. Devastující sucho už o čtvrt procentního bodu ubralo z růstu HDP a během posledních dvou let snížilo významnou část zemědělské produkce. Horší se prognózy míry nezaměstnanosti a 725 000 Australanů v současné době hledá práci. Podobně byl zasažen růst mezd, revidovaný na 2,5 % z předchozí predikce 2,75 %.

více

Inspirace z Česka

Comdata PRO

Společnost Comdata PRO zaměstnává osoby se zdravotním postižením, kterým nabízí uplatnění v oblasti služeb zákaznické péče. Hlavním cílem společnosti Comdata PRO je dát důstojné zaměstnání všem, kteří nemají rovné příležitosti na trhu práce. Podporuje osoby se zdravotním postižením v průběhu celého pracovního procesu a vychází z jejich individuálních potřeb. Své zaměstnance aktivně zapojuje do všech firemních procesů. Nyní chystá pobočky v Ostravě, Trutnově, Praze, Žďáru nad Sázavou nebo Liberci a brzy budou přibývat další.

více

Kolibřík CSR

Kolibřík CSR úspěšně rozšiřuje své aktivity, v rámci kterých zprostředkovává zdravotně znevýhodněným spoluobčanům získat práci v korporátních společnostech. Tím zároveň pomáhá firmám obsadit prázdná pracovní místa. Dnes zaměstnává přes 100 zaměstnanců na různých místech v Česku, a to v oblasti bankovnictví, klientské péče a back office. Organizace vytvořila fungující partnerský trojúhelník Kolibřík – osoby se znevýhodněním – korporátní společnosti. Celý model je postaven na modelu win-win-win: zdravotně znevýhodněný kolega má stejné pracovní podmínky jako zaměstnanci bez handicapu, firma nemá žádné zvýšené náklady, navíc uplatňuje náhradní plnění a organizace přispívá k dosažení SDG 8 – zajištění důstojné práce pro osoby se zdravotním postižením.

více

Nadace Albatros

Podpora společensky prospěšných aktivit zaměstnanců skrze financování projektů, do kterých se sami zapojují – i tak může vypadat implementace globálního cíle „Důstojná práce a hospodářský růst“ v prostředí největšího českého nakladatelského domu. Zaměstnanecké granty, které Albatros Media již čtvrtým rokem vyhlašuje, jsou navíc vhodným doplněním Nadace Albatros, která skrze podporu včasného nástupu do školky či stipendijní programy usiluje o to, aby děti a mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí v budoucnu dosáhli důstojné pracovní realizace a stali se respektovanými členy společnosti. Albatros Media každoročně na zaměstnanecké granty věnuje 1 milion korun a na činnost své nadace přes 10 milionů korun, za které pomůže ke vzdělání 500 dětí.

více

Proč je potřeba mluvit o důstojné práci?

Polovina obyvatel planety pracuje za méně než 2 dolary denně a zdaleka nemají spravedlivou a stejnou mzdu.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG8

Rytmus ocení zaměstnavatele dávající lidem s postižením stejnou šanci

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Naučte se, jak správně hospodařit a starat se o rodinné finance.

  1
 • V práci požadujte bezpečné pracovní podmínky.

  2
 • Zjišťujte si původ zboží, které kupujete.

  3
 • Podporujte místní podniky doma i v zahraničí.

  4
 • Nakupujte v místě bydliště od lokálních producentů.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte zdroje s ohledem na jejich udržitelnost, používejte recyklované materiály.

  1
 • Buďte spravedliví při odměňování zaměstnanců.

  2
 • Odstraňte jakoukoli diskriminaci zaměstnanců.

  3
 • Nabízejte zaměstnancům spravedlivé podmínky a požadujte stejný postup i u vašich dodavatelů (placená dovolená, rodičovské příspěvky, smysluplná pracovní doba).

  4
 • Věnujte se podnětům a stížnostem zaměstnanců.

  5
 • Podnikejte eticky, zavádějte pravidla v souladu s mezinárodním právem.

  6

Podcíle

Udržovat ekonomický růst na hlavu v závislosti na podmínkách jednotlivých zemí, zejména minimálně 7procentní růst HDP ročně v nejméně rozvinutých zemích

Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s vysokým podílem lidské práce

Podporovat politiky orientované na rozvoj, které podporují produktivní činnosti, vytváření důstojných pracovních míst, podnikání, kreativitu a inovace, a podporují vznik a růst mikropodniků, malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím zpřístupňování finančních služeb

Postupně až do roku 2030 zlepšovat efektivní využívání globálních zdrojů ve spotřebě i výrobě a učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního prostředí, v souladu s desetiletým rámcovým programem trvale udržitelné spotřeby a výroby, v jehož čele stojí rozvinuté země

Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a zajistit důstojnou práci pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajistit stejnou odměnu za rovnocennou práci

Do roku 2020 podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří nepracují ani nestudují

Přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce, skoncovat s moderními formami otroctví a s obchodováním s lidmi a dosáhnout zákazu a odstranění nejhorších forem dětské práce, včetně náboru a využívání dětských vojáků, a do roku 2025 odstranit dětskou práci ve všech jejích formách

Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky pro všechny pracující, včetně pracujících migrantů – zejména žen, a lidí s nebezpečným povoláním

Do roku 2030 navrhnout a realizovat politiky podpory udržitelného cestovního ruchu, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Posílit kapacitu domácích finančních institucí na podporu a rozšíření přístupu k bankovnictví, pojišťovnictví a finančním službám pro všechny

Zvýšit podporu konceptu „Pomoc na podporu obchodu“ (Aid for Trade) pro rozvojové země, zejména těch nejméně rozvinutých, mimo jiné prostřednictvím programu „Prohloubený integrovaný rámec obchodní technické asistsence pro nejméně rozvinuté státy (Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries, EIF)

Do roku 2020 rozvinout a uvést v život globální strategii pro zaměstnávání mladých a realizovat Globální pakt pro pracovní místa Mezinárodní organizace práce

zpět na SDGs