4 Kvalitní
vzdělání

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Inspirace z Česka

Začni učit

Spolek Výluka věří, že jen motivovaní a spokojení učitelé mohou mít motivované a spokojené žáky. Proto pomáhají dostat se do školství lidem, kteří skutečně chtějí učit, přestože nestudovali na pedagogické fakultě – a zároveň pečují o spokojenost a rozvoj začínajících pedagogů a pedagožek. Budují komunitu začínajících učitelů – připravují pro ně celoroční program, workshopy nebo supervize.

více

ŠKODA Auto EDU.LAB

Projekt EDU.LAB představuje zábavnou formou nejmodernější technologie starším žákům ZŠ a SŠ. Edukativní koncept mobilní laboratoře zahrnuje jak ukázky pokročilých technologií, tak interaktivní expozice, na nichž si mohou účastníci špičkové prvky sami vyzkoušet. Cílem je představit studentům moderní technologie, přiblížit jim možnosti technického vzdělávání a motivovat je k volbě vhodného navazujícího technického studia.

více

Školní les

Školní les je projekt organizace Chaloupky, který propojuje vzdělávání praxí a učením v reálném prostředí, péči o přírodu a podporu biodiverzity a boj s klimatickou změnou, podnikavost a propagaci lesnictví a v neposlední řadě participaci žáků a dětí obecně na ochraně přírody a krajiny. Otevírá dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody a posiluje znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání a udržitelnému způsobu života.

více

Inspirace ze zahraničí

Hodina udržitelnosti

Dobrovolnictví inspiruje mladé generace k vytvoření jasnější budoucnosti. Ať už jde o boj proti změně klimatu, prosazování rovnosti žen a mužů nebo ukončení chudoby – mladá generace musí čelit světovým výzvám. Hodina udržitelnosti, dobrovolnická iniciativa, umožňuje společnostem vést dobrovolnické příležitosti ve svých komunitách. Zaměstnanci jsou pozváni k návštěvě místních škol a hodinové lekci o udržitelnosti – inspirují mladé lidi k objevování, inovacím a změnám.

více

Irská škola na měsíc vyměnila domácí úkoly za dobré skutky

Irská škola Gaelscoil Mhíchíl Uí Choileáin se odhodlala k radikálnímu kroku. Na konci roku 2019 upustila od tradičních domácích úkolů a namísto toho motivuje žáky každý den vykonat nějaký dobrý skutek. V pondělí mají oslovit starší osobu. V úterý pomáhají doma a ujímají se nějaké domácí práce. Ve středu mají možnost udělat jakýkoliv dobrý skutek, který se jim zamane. Čtvrtky jsou věnovány aktivitám, které posílí jejich mentální zdraví a podobně.

více

Unilever

Společnost Unilever vzdělává své zákazníky, zejména v rozvojových zemích, kde lidem chybí informace o hygienických návycích. Prostřednictvím řady hygienických prostředků s názvem Lifebuoy propaguje společnost jednoduché návody na zvýšení hygieny. Příkladem je obyčejné mytí rukou, ústní hygiena či pití nezávadné pitné vody. Cílem této řady těchto produktů je zlepšit zdraví a spokojenost lidí v rozvojových zemích.

více

Aktuality na téma SDG 4

Češi a umělá inteligence: roste využívání, obezřetný postoj přetrvává

Přejít na článek

MiNiGRANTY VEOLIA 2024: Pomoc pro regionální projekty

Přejít na článek

Radnice na Kutnohorsku nově schválily financování Týmů duševního zdraví, které ve školách pomáhají dětem

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Vzdělávejte se po celý život, učte se nové věci.

  1
 • Učte děti vlídnosti a laskavosti.

  2
 • Zapojte se do individuálního doučování dětí ze znevýhodněného prostředí.

  3
 • Pomáhejte dětem s učením.

  4
 • Chraňte právo na vzdělání pro všechny.

  5
 • Naučte se rozeznávat fake news a oznamujte kyberšikanu.

  6
 • Zůstávejte informovaní.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Zajistěte zaměstnancům takové podmínky, aby si mohli pro své děti dovolit minimálně základní vzdělání.

  1
 • Zařiďte možnost rodičovské dovolené. Dostatek času rodičů podporuje rozvoj dětí od raného dětství.

  2
 • Zajistěte zaměstnancům školení a jiné aktivity pro jejich rozvoj.

  3

Podcíle

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní vzdělávání

Do roku 2030 zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně univerzitního

Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání

Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání o udržitelném rozvoji a trvale udržitelném způsobu života, o lidských právech, genderové rovnosti, dále pomocí podpory kultury míru a nenásilí, globálního občanství i docenění kulturní rozmanitosti a příspěvku kultury k udržitelnému rozvoji

Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny

Do roku 2020 výrazně na celém světě rozšířit počet stipendií pro studenty z rozvojových zemí – zejména těch nejméně rozvinutých, malých ostrovních rozvojových a afrických států – pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, učňovské přípravy a vzdělávacích programů v informačních a komunikačních technologiích, technologických, stavebních a vědeckých oborech v rozvinutých i rozvojových státech

Do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a malých ostrovních rozvojových státech

zpět na SDGs