Zapojte se do našeho výzkumu a pomozte zjistit, jak české organizace naplňují SDGs

20. 6. 2018

Které Cíle udržitelného rozvoje jsou prioritou pro Českou republiku? A které Cíle udržitelného rozvoje jsou stěžejní z celosvětového pohledu?

Do jaké míry české firmy a organizace spolupracují s ostatními organizacemi, vládou a státní správou či regionální správou s cílem naplnění SDGs? Zapojte se do průzkumu a přispějte tak Vaším názorem a zkušeností. Pomozte nám zjistit, jakým způsobem české organizace rozvíjí udržitelnost a SDGs. Dotazník by neměl trvat déle než 10 minut a je zcela anonymní. Předem děkujeme za Váš čas.

ZAPOJTE SE DO PRŮZKUMU


Pokroky v naplňování SDGs

Cíle udržitelného rozvoje byly přijaty v září 2015 všemi členskými státy OSN a navázaly tak na Rozvojové cíle tisíciletí. Pojďme podívat na jejich konkrétní pokroky a vývoj.

Podařilo se snížit chudobu (SDG 1) tak, že ještě v roce 1999 žilo pod hranicí chudoby 28 % lidí a v roce 2016 už jen 10 % lidí. Ani boj proti hladu (SDG 2) nezůstává pozadu. Pokud bude vývoj nadále pokračovat podobným tempem, do roku 2030 se podaří první dva SDGs požadující úplné vymýcení chudoby a hladu naplnit, nebo se jim alespoň velmi přiblížit. Lidé také méně umírají na infekční i nepřenosné choroby. Úspěšně se daří bojovat s infekčními nemocemi jako je tuberkulóza, malárie či hepatitida, což je předmětem SDG 3.

Následující globální cíle bojují za kvalitní vzdělávání (SDG 4) a rovnost mužů a žen (SDG 5). Míra zakončení primárního i nižšího sekundárního vzdělávání od přelomu tisíciletí trvale stoupá. Míra dokončení primárního vzdělávání činila již v roce 2013 přes 90 % a bylo zde dosaženo vyrovnané pozice dívek a chlapců.

SDG 6 požaduje přístupnou pitnou vodu a kanalizace a SDG 7 se zasazuje o čisté energie. V roce 2015 využilo více než 90 % světové populace zlepšené zdroje pitné vody. To je značný pokrok od roku 2000, kdy tuto možnost mělo jen 82 % lidí. Podíl světové populace s přístupem k elektřině se zvýšil ze 79 % obyvatel v roce 2000 na 85,3 % v roce 2014.

SDG 8 zabývající se důstojnou prací a ekonomickým růstem a SDG 9, jehož předměty jsou průmysl, inovace, infrastruktura, také zaznamenávají pokroky. Průměrná roční míra růstu reálného HDP na obyvatele byla celosvětově v letech 2010 až 2015 na úrovni 1,6 % oproti pouhým 0,9 % v letech 2005 až 2009. Především v rozvojových zemích roste produktivita práce a výrazně poklesla míra dětské práce.

Méně nerovnosti (SDG 10), úkol dalšího z globálních cílů, se také pomalu stává realitou. Bojuje se proti ní například preferenčním zacházením s nejméně rozvinutými a rozvojovými zeměmi, rozšiřováním bezcelních styků a příznivých podmínek pro vývoz z nejméně rozvinutých a rozvojových zemí.

I města se mění k lepšímu. Za prvních 15 let tohoto tisíciletí se podíl obyvatel žijících v chudinských čtvrtích v rozvojových zemích snížil o 9 procentních bodů. Pokrokem z jiné oblasti je to, že téměř všechny členské státy OSN jsou stranami alespoň jedné z dohod o životním prostředí řešících problémy související se znečišťováním ovzduší, půdy a vody a s vystavením toxickým chemickým látkám. To jsou příklady pokroků SDG 11 a SDG 12 požadujících udržitelná města a obce a odpovědnou výrobu a spotřebu.

Dále následují Cíle o klimatických opatřeních (SDG 13), životě ve vodě (SDG 14) a na souši (SDG 15). Státy mezi sebou v boji proti klimatickým změnám spolupracují a mnoho zemí, včetně těch rozvojových, představují a uskutečňují různé strategie a adaptační plány proti změně klimatu. Rozšiřují se chráněné oblasti na souši i na oceánských územích.

SDG 16 požaduje mír, spravedlnost a silné instituce. Zde můžeme jako příklady pokroků uvést například stále se zvyšující počet států s institucemi zabývajícími se lidskými právy nebo úspěšnější odhalování nelegálního obchodování s lidmi.

Závěrečný SDG 17 mluví o partnerství ke splnění cílů. V roce 2016 se oficiální rozvojová pomoc od členských zemí Výboru pro rozvojovou pomoc OECD zvýšila o 8,9 % a dosáhla 142,6 miliardy amerických dolarů. Také se například zvýšil podíl rozvojových zemí na mezinárodním obchodu.

Cíle se daří z velké části plnit a má smysl se jimi zabývat. Na výše uvedených příkladech můžeme vidět, že s trochou vůle lze věci opravdu měnit k lepšímu. Veškeré pokroky v naplňování naleznete na webu www.globalnicile.cz v sekci „Inspirace“. Děkujeme, že vyplněním dotazníku výše nám pomůžete zjistit, jakým způsobem české organizace rozvíjí udržitelnost, konkrétné Cíle udržitelného rozvoje. Děkujeme za Váš čas. Kdybyste měli k výzkumu jakékoliv otázky, prosím kontaktujte nás na info@a-csr.cz.