Masarykova univerzita

Masarykova univerzita, založená v roce 1919, dlouhodobě zaujímá co do počtu studentů pozici druhé největší vysokoškolské instituce v České republice – 10 fakult, 2 vysokoškolské ústavy a přes 200 kateder, to je v číslech Masarykova univerzita. Již řadu let se jí daří zastávat roli průkopníka udávajícího směr v mnoha oblastech vysokoškolského vzdělávání a díky širokému záběru svých aktivit se stala strategickým partnerem pro řadu reformních témat na národní úrovni.

Hlavním posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke kvalitnímu a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti. Toto poslání vychází ze třech základních hodnot – úcta, svoboda a zodpovědnost, které jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity a tvoří základ vnitřní kultury.

V souladu se svým posláním a hodnotami zakotvila Masarykova univerzita principy udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti do své nově schválené strategie pro období 2021- 2028, přičemž na poli společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje působí již dlouhodobě. Příkladem jsou projekty dobrovolnictví a humanitární pomoci (pomoc při zvládání pandemie, dárcovství krve, pomoc v postižených oblastech, sbírky pro hospice), zakomponování problematiky společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje do studijních programů nebo využívání pokročilého energetického managementu budov včetně využití zelených prvků a obnovitelných zdrojů energie. Masarykova univerzita rovněž usiluje o odpovědné zadávání veřejných zakázek. V roce 2018 obdržela od MPSV ocenění za zavádění principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v ČR. Veřejná zakázka na nákup reklamního textilu byla uvedena Evropskou komisí jako „best practice“ v oblasti Green Public Procurement.