15 Život
na souši

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Inspirace ze zahraničí

The Rainforest Connection

Iniciativa Rainforest Connection je prvním projektem, který zaznamenává zvuky v brazilském pralese v reálném čase. Systém upozorňuje místní autority a uživatele globálních sociálních sítí na zvuky v pralese vydávané ilegálními činnostmi, výstřely ze zbraní či zvířaty v ohrožení. Iniciativa pomáhá chránit deštný prales a zároveň vyzývá lidi, aby se stali aktivními ochranáři.

více

Mississippi Valley Reforestation

Projekt organizace Natural Capital Partners aktivně zapojuje drobné vlastníky půdy do obnovy jednoho z nejdůležitějších ekosystémů Severní Ameriky, kterým je oblast řeky Mississippi. Důsledkem odlesňování a zemědělské činnosti v této oblasti zbylo z původních 22 milionů akrů lesa pouhých 20 %. Cílem projektu je znovu zalesnit 1 milion akrů, zvýšit kvalitu místní vody a obnovit biodiverzitu v dané oblasti. Zalesnění současně zvýší kvalitu půdy a sníží důsledky záplavových dešťů a hurikánů.

více

Connected Mangroves

Ničení mangrovů na pobřeží Malajsie vystavuje tuto oblast větším environmentálním hrozbám. Z původního množství bylo přibližně již 50 % malajských mangrovů zničeno. Iniciativa Connected Mangrove, realizovaná firmou Ericsson, je prvním projektem na světě, který monitoruje růst mangrovů v reálném čase a pomáhá zlepšovat jejich obnovu. Projekt je založen na využívání moderních mobilních a cloudových technologií.

více

Inspirace z Česka

Skaramagkas Physic Garden

Haenke si klade za cíl zvýšit povědomí o roli rostlin a přírody ve společnosti. Projekt zkoumá konkrétní využití léčivých rostlin pro vylepšení kvality života v uprchlickém táboře Skaramagkas v Řecku. Na základě výzkumu byly identifikovány nejčastější zdravotní potíže, jimiž trpí místní rezidenti. Byly navrhnuty rostliny – s potenciálem alespoň částečně tyto potíže zmírnit – které by se mohly v táboře pěstovat a vybraní rezidenti byli vyškoleni, jak s rostlinami pracovat.

více

Společně proti suchu

Spolek Živá voda přišel s know-how, které řeší zásadní problémy české krajiny, jako je vodní a větrná eroze, sucho či bleskové povodně. Pod jeho vedením si toto know-how může osvojit kdokoli. V současnosti mají 50 proškolených lokálních koordinátorů, kteří jsou aktivní občané, ochránci přírody, zastupitelé, starostové, právníci i grafici. Spolek jim poskytuje odbornou a osobní podporu.

více

Darujme stromečky lesu

Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat využívání naší obnovitelné suroviny – dřeva – v našem každodenním životě. Projekt Darujme stromečky lesu propojuje ty, kteří chtějí pomoci české krajině, s lesníky, kteří se starají o 6 konkrétních lesů v ČR a potřebují pomoct. Každý dárce si může vybrat, kterému lesu kolik stromečků daruje. Po zaslání daru získá dárce darovací certifikát. Za půl roku se takto podařilo získat finance na výsadbu 23 000 stromečků.

více

5 skvělých dokumentů o přírodě

Pokud se chcete pokochat krásami přírody a zároveň se vzdělat o problémech, kterým naše planeta čelí, doporučujeme vám zhlédnout některý z těchto vybraných dokumentů.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG15

Zaměstnanci Ondrášovky vysadili v blízkosti Moravského Berouna les odolný vůči suchu i kůrovci

Přejít na článek

Ekologická inspirace na Den Země: I drobné krůčky mají velký dopad

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Recyklujte a kompostujte. Rozdělováním odpadů do příslušných kontejnerů snížíte množství skládek.

  1
 • Sníh shrabujte ručně. Vyhněte se hlučným a neekologickým zařízením, které vypouští do ovzduší toxické látky.

  2
 • Ploggujte. Při běhání nebo procházkách v přírodě i ve městě sbírejte odpadky, které pak vytřiďte do příslušných kontejnerů.

  3
 • Kupujte organické produkty a odmítejte ovoce a zeleninu ošetřené pesticidy, které ničí půdu.

  4
 • Choďte častěji do přírody.

  5
 • Nekupujte produkty vytvořené nebo ušité z ohrožených druhů zvířat.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Eliminujte jakékoli operace, které by mohly poškodit či ublížit lidem nebo přírodě.

  1
 • Nevypouštějte toxiny do ovzduší, do země (poškozují půdu) ani do vody.

  2
 • Vodní zdroje využívejte tak, abyste chránili ekosystémy a zabránili deforestaci a dezertifikaci.

  3
 • Zajímejte se, odkud pochází vaše přírodní zdroje – např. dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

  4
 • Ujistěte se, že do odpadů nevypouštíte jakékoliv látky, které by mohly narušit ekosystémy.

  5
 • Svou činností nenarušujte zdraví kritických ekosystémů jako jsou primární lesy nebo mokřady.

  6

Podcíle

Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky z mezinárodních dohod

Do roku 2020 podpořit zavádění udržitelného hospodaření se všemi typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě

Do roku 2030 bojovat proti rozšiřování pouští, obnovovat znehodnocenou půdu, včetně pozemků postižených rozšiřováním pouští, suchem či záplavami, usilovat o dosažení světa, ve kterém již nedochází k degradaci půdy

Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj

Přijmout neodkladná a výrazná opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavit ztrátu biodiverzity a do roku 2020 chránit a zabraňovat vyhynutí ohrožených druhů

Zajistit spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů a podporovat odpovídající přístup k těmto zdrojům

Přijmout neodkladná opatření ke skoncování s pytlačením a pašováním chráněných druhů rostlin a živočichů a řešit nabídku i poptávku po nelegálních přírodních produktech

Do roku 2020 zavést opatření proti zavlečení invazivních druhů do suchozemských a vodních ekosystémů a výrazně snížit jejich dopad na tyto ekosystémy, kontrolovat nebo vymýtit prioritní invazivní druhy

Do roku 2020 začlenit hodnoty ekosystému a biodiverzity do národního i regionálního plánování, rozvojových procesů a strategií na snižování chudoby

Mobilizovat a významně zvýšit finanční prostředky ze všech zdrojů na zachování a udržitelné využívání biodiverzity a ekosystémů

Mobilizovat značné prostředky ze všech zdrojů na všech úrovních na financování udržitelného hospodaření s lesy a poskytnout odpovídající pobídky rozvojovým zemím na zlepšení tohoto hospodaření, včetně ochrany a obnovy lesů

Zvýšit mezinárodní podporu boji proti pytlačení a pašování chráněných druhů, mimo jiné zvyšováním schopností místních komunit věnovat se udržitelným příležitostem k obživě

zpět na SDGs