15 Život
na souši

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Inspirace z Česka

Lokální biocentrum Dobrochov

Lokální biocentrum v obci Dobrochov má hned několik výhod pro místní krajinu. Započala výstavba nových mokřadů a tůní spolu s následnou výsadbou stromů a keřů, které zachycující vodu v krajině a umožňují život zvěře. Současně se tímto opatřením sníží eroze půdy a dojde ke zvlhčení klimatu v údolí obce. Celá stavba navazuje na komplexní pozemkovou úpravu. Lokální biocentrum se rozkládá na ploše 36 000 m2.

více

Zoopark Zájezd

V rodinné zoo Zoopark Zájezd všem záleží na každém zvířeti i každém návštěvníkovi. Zajišťují odchovy vysoce ohrožených druhů zvířat. Zoopark Zájezd je nejen krásným cílem výletu, ale také místem, kde si každý může užít a odpočinout uprostřed přírody. Kde se dospělí a děti přirozeně učí o významu ochrany životního prostředí, podpory biodiverzity i udržitelnosti. Kde si i ty nejmenší děti budují vztah ke svému okolí a ke světu.

více

Péče o mokřady

Ekocentrum Koniklec svým správným dlouhodobým managementem dosahuje navrácení mokřadů do původní podoby – otevřeného biotopu. Na svých lokalitách chce podpořit růst dvouděložných rostlin a potlačit tak výskyt nežádoucích travních společenstev. Mozaikovitým kosením a prořezávkou náletových dřevin chce podpořit mokřadní a luční společenstva. Mokřady jsou nalezištěm zvláště chráněných druhů rostlin vázaných na podmáčené louky.

více

Inspirace ze zahraničí

Restor

Neziskový startup Restor je jako Google Maps pro přírodu. Podporuje obnovu a ochranu ekosystémů po celém světě tím, že spojuje lidi a projekty na jediné digitální platformě, aby se propojili s vědeckými údaji a financováním. Obnova má neuvěřitelný potenciál v boji proti změně klimatu, předcházení kolapsu biologické rozmanitosti a zmírnění chudoby. Spojení aktivit ze všech koutů světa může hrát zásadní roli při změně trajektorie lidských vztahů s přírodou.

více

Ochrana lesních živočichů

Detekcí lesních požárů, dokud jsou ještě malé, máme mnohem větší šanci je zastavit dříve, než způsobí příliš velké škody – šetří se tak životní prostředí i životy v něm. Klimatická krize spolu s rychlými změnami ve využívání půdy způsobují, že lesní požáry jsou častější a intenzivnější. Dryad Networks vyvinul alternativní a efektivní způsob, jak zajistit ultra-včasnou detekci lesních požárů, a to pomocí solárně napájených plynových senzorů připojených k rozsáhlé síti IoT.

více

The Rainforest Connection

Iniciativa Rainforest Connection je prvním projektem, který zaznamenává zvuky v brazilském pralese v reálném čase. Systém upozorňuje místní autority a uživatele globálních sociálních sítí na zvuky v pralese vydávané ilegálními činnostmi, výstřely ze zbraní či zvířaty v ohrožení. Iniciativa pomáhá chránit deštný prales a zároveň vyzývá lidi, aby se stali aktivními ochranáři.

více

Aktuality na téma SDG 15

5+1 tip na bezplastové léto aneb kalíšek a mýdlenka kam se podíváš

Přejít na článek

Poznejte Svět pod zemí: nový dokumentární film pro děti i dospělé

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Recyklujte a kompostujte. Rozdělováním odpadů do příslušných kontejnerů snížíte množství skládek.

  1
 • Sníh shrabujte ručně. Vyhněte se hlučným a neekologickým zařízením, které vypouští do ovzduší toxické látky.

  2
 • Ploggujte. Při běhání nebo procházkách v přírodě i ve městě sbírejte odpadky, které pak vytřiďte do příslušných kontejnerů.

  3
 • Kupujte organické produkty a odmítejte ovoce a zeleninu ošetřené pesticidy, které ničí půdu.

  4
 • Choďte častěji do přírody.

  5
 • Nekupujte produkty vytvořené nebo ušité z ohrožených druhů zvířat.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Eliminujte jakékoli operace, které by mohly poškodit či ublížit lidem nebo přírodě.

  1
 • Nevypouštějte toxiny do ovzduší, do země (poškozují půdu) ani do vody.

  2
 • Vodní zdroje využívejte tak, abyste chránili ekosystémy a zabránili deforestaci a dezertifikaci.

  3
 • Zajímejte se, odkud pochází vaše přírodní zdroje – např. dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

  4
 • Ujistěte se, že do odpadů nevypouštíte jakékoliv látky, které by mohly narušit ekosystémy.

  5
 • Svou činností nenarušujte zdraví kritických ekosystémů jako jsou primární lesy nebo mokřady.

  6

Podcíle

Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky z mezinárodních dohod

Do roku 2020 podpořit zavádění udržitelného hospodaření se všemi typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě

Do roku 2030 bojovat proti rozšiřování pouští, obnovovat znehodnocenou půdu, včetně pozemků postižených rozšiřováním pouští, suchem či záplavami, usilovat o dosažení světa, ve kterém již nedochází k degradaci půdy

Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj

Přijmout neodkladná a výrazná opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavit ztrátu biodiverzity a do roku 2020 chránit a zabraňovat vyhynutí ohrožených druhů

Zajistit spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů a podporovat odpovídající přístup k těmto zdrojům

Přijmout neodkladná opatření ke skoncování s pytlačením a pašováním chráněných druhů rostlin a živočichů a řešit nabídku i poptávku po nelegálních přírodních produktech

Do roku 2020 zavést opatření proti zavlečení invazivních druhů do suchozemských a vodních ekosystémů a výrazně snížit jejich dopad na tyto ekosystémy, kontrolovat nebo vymýtit prioritní invazivní druhy

Do roku 2020 začlenit hodnoty ekosystému a biodiverzity do národního i regionálního plánování, rozvojových procesů a strategií na snižování chudoby

Mobilizovat a významně zvýšit finanční prostředky ze všech zdrojů na zachování a udržitelné využívání biodiverzity a ekosystémů

Mobilizovat značné prostředky ze všech zdrojů na všech úrovních na financování udržitelného hospodaření s lesy a poskytnout odpovídající pobídky rozvojovým zemím na zlepšení tohoto hospodaření, včetně ochrany a obnovy lesů

Zvýšit mezinárodní podporu boji proti pytlačení a pašování chráněných druhů, mimo jiné zvyšováním schopností místních komunit věnovat se udržitelným příležitostem k obživě

zpět na SDGs