15 Život
na souši

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Inspirace ze zahraničí

The Rainforest Connection

Iniciativa Rainforest Connection je prvním projektem, který zaznamenává zvuky v brazilském pralese v reálném čase. Systém upozorňuje místní autority a uživatele globálních sociálních sítí na zvuky v pralese vydávané ilegálními činnostmi, výstřely ze zbraní či zvířaty v ohrožení. Iniciativa pomáhá chránit deštný prales a zároveň vyzývá lidi, aby se stali aktivními ochranáři.

více

Mississippi Valley Reforestation

Projekt organizace Natural Capital Partners aktivně zapojuje drobné vlastníky půdy do obnovy jednoho z nejdůležitějších ekosystémů Severní Ameriky, kterým je oblast řeky Mississippi. Důsledkem odlesňování a zemědělské činnosti v této oblasti zbylo z původních 22 milionů akrů lesa pouhých 20 %. Cílem projektu je znovu zalesnit 1 milion akrů, zvýšit kvalitu místní vody a obnovit biodiverzitu v dané oblasti. Zalesnění současně zvýší kvalitu půdy a sníží důsledky záplavových dešťů a hurikánů.

více

Connected Mangroves

Ničení mangrovů na pobřeží Malajsie vystavuje tuto oblast větším environmentálním hrozbám. Z původního množství bylo přibližně již 50 % malajských mangrovů zničeno. Iniciativa Connected Mangrove, realizovaná firmou Ericsson, je prvním projektem na světě, který monitoruje růst mangrovů v reálném čase a pomáhá zlepšovat jejich obnovu. Projekt je založen na využívání moderních mobilních a cloudových technologií.

více

Inspirace z Česka

Penny Market

Společnost PENNY Market se v roce 2019 stala hlavním partnerem akce Ukliďme Česko, která je součástí celosvětového dne World Cleanup Day. Podporuje tak globální úsilí o zlepšení životního prostředí na naší planetě. Letos se do akce zapojili po celém světě dobrovolníci ze 169 zemí. V rámci akce se na 504 místech Česka od pátku do neděle sešlo 11 600 dobrovolníků (z toho 6 200 dětí), kteří z přírody sesbírali na 120 tun odpadu.

více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

V souvislosti s využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se zvyšuje podíl plodin, které jsou pro zdravou biomasu hrozbou v podobě negativních dopadů na úrodnost půdy a její mimoprodukční funkce. Proto vznikl nástroj Biomasa, který umožňuje vyhodnocovat soulad využívání biomasy s principy trvalé udržitelnosti. S nástrojem Biomasa přišel Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, který je veřejnou výzkumnou institucí odpovědnou za rozvoj poznání a přenos poznatků komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny.

více

Trash Hero Czech Republic

Trash Hero organizují pravidelné úklidy a inspirují ostatní, aby omezili jednorázový odpad. Spolek složený z neplacených dobrovolníků funguje celoročně, vidí totiž smysl právě v pravidelnosti úklidů a budování komunity. Sbírání odpadků není hlavní účel jejich úklidových akcí; svým pozitivním přístupem prezentují téma ekologie a zero waste s lehkostí a zaměřením na každodenní život a zvyšují angažovanost lidí.

více

5 skvělých dokumentů o přírodě

Pokud se chcete pokochat krásami přírody a zároveň se vzdělat o problémech, kterým naše planeta čelí, doporučujeme vám zhlédnout některý z těchto vybraných dokumentů.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG15

V Praze v rámci vyhlášení Cen SDGs „přistane“ obří zeměkoule. Součástí bude také výstava „Naše planeta“ Jana Saudka

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Recyklujte a kompostujte. Rozdělováním odpadů do příslušných kontejnerů snížíte množství skládek.

  1
 • Sníh shrabujte ručně. Vyhněte se hlučným a neekologickým zařízením, které vypouští do ovzduší toxické látky.

  2
 • Ploggujte. Při běhání nebo procházkách v přírodě i ve městě sbírejte odpadky, které pak vytřiďte do příslušných kontejnerů.

  3
 • Kupujte organické produkty a odmítejte ovoce a zeleninu ošetřené pesticidy, které ničí půdu.

  4
 • Choďte častěji do přírody.

  5
 • Nekupujte produkty vytvořené nebo ušité z ohrožených druhů zvířat.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Eliminujte jakékoli operace, které by mohly poškodit či ublížit lidem nebo přírodě.

  1
 • Nevypouštějte toxiny do ovzduší, do země (poškozují půdu) ani do vody.

  2
 • Vodní zdroje využívejte tak, abyste chránili ekosystémy a zabránili deforestaci a dezertifikaci.

  3
 • Zajímejte se, odkud pochází vaše přírodní zdroje – např. dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

  4
 • Ujistěte se, že do odpadů nevypouštíte jakékoliv látky, které by mohly narušit ekosystémy.

  5
 • Svou činností nenarušujte zdraví kritických ekosystémů jako jsou primární lesy nebo mokřady.

  6

Podcíle

Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky z mezinárodních dohod

Do roku 2020 podpořit zavádění udržitelného hospodaření se všemi typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě

Do roku 2030 bojovat proti rozšiřování pouští, obnovovat znehodnocenou půdu, včetně pozemků postižených rozšiřováním pouští, suchem či záplavami, usilovat o dosažení světa, ve kterém již nedochází k degradaci půdy

Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj

Přijmout neodkladná a výrazná opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavit ztrátu biodiverzity a do roku 2020 chránit a zabraňovat vyhynutí ohrožených druhů

Zajistit spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů a podporovat odpovídající přístup k těmto zdrojům

Přijmout neodkladná opatření ke skoncování s pytlačením a pašováním chráněných druhů rostlin a živočichů a řešit nabídku i poptávku po nelegálních přírodních produktech

Do roku 2020 zavést opatření proti zavlečení invazivních druhů do suchozemských a vodních ekosystémů a výrazně snížit jejich dopad na tyto ekosystémy, kontrolovat nebo vymýtit prioritní invazivní druhy

Do roku 2020 začlenit hodnoty ekosystému a biodiverzity do národního i regionálního plánování, rozvojových procesů a strategií na snižování chudoby

Mobilizovat a významně zvýšit finanční prostředky ze všech zdrojů na zachování a udržitelné využívání biodiverzity a ekosystémů

Mobilizovat značné prostředky ze všech zdrojů na všech úrovních na financování udržitelného hospodaření s lesy a poskytnout odpovídající pobídky rozvojovým zemím na zlepšení tohoto hospodaření, včetně ochrany a obnovy lesů

Zvýšit mezinárodní podporu boji proti pytlačení a pašování chráněných druhů, mimo jiné zvyšováním schopností místních komunit věnovat se udržitelným příležitostem k obživě

zpět na SDGs