Balíček opatření v oblasti udržitelného financování do roku 2023

18. 8. 2023

Dne 13. června 2023 Komise Evropské unie předložila nový balíček opatření, který má navázat na základy rámce EU pro udržitelné financování a posílit je. V současné době trpí trh s ratingy ESG nedostatečnou transparentností a Komise tak navrhuje nařízení, které má zlepšit spolehlivost a transparentnost ratingových činností v oblasti ESG.

Cílem balíčku je zajistit, aby rámec EU pro udržitelné financování i nadále podporoval společnosti a finanční sektor a zároveň podporoval soukromé financování projektů a technologií v oblasti transformace. Komise konkrétně doplňuje taxonomii EU o další činnosti a navrhuje nová pravidla pro poskytovatele ratingu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG), která zvýší transparentnost na trhu udržitelných investic. Cílem balíčku je také zaručit, aby rámec udržitelného financování fungoval pro společnosti, které chtějí investovat do svého přechodu k udržitelnosti. Jeho cílem je rovněž usnadnit používání rámce udržitelného financování, a tím i nadále účinně přispívat k plnění cílů Green Dealu.

Pravidla pro střet zájmů

Balíček přináší nové organizační zásady a jasná pravidla pro předcházení střetu zájmů, která mají v konečném důsledku zvýšit integritu činnosti poskytovatelů ratingů ESG. Tato nová pravidla umožní investorům přijímat informovanější rozhodnutí týkající se udržitelných investic.

Návrh nařízení bude navíc vyžadovat, aby poskytovatelé ratingů ESG, kteří nabízejí služby investorům a společnostem v EU, měli povolení a byli pod dohledem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Tím bude rovněž zajištěna kvalita a spolehlivost jejich služeb s cílem chránit investory a zajistit integritu trhu.

Nové zásady pro taxonomii EU

Taxonomie EU je základním kamenem rámce EU pro udržitelné financování a důležitým nástrojem transparentnosti trhu, který pomáhá směřovat investice do hospodářských činností, jež jsou pro ekologický přechod nejpotřebnější. Komise v rámci balíčku schválila v zásadě nový soubor kritérií taxonomie EU pro hospodářské činnosti, které významně přispívají k jednomu nebo více environmentálním cílům nesouvisejícím s klimatem, a to konkrétně udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, prevence a kontrola znečištění a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Jako doplněk přijala Komise cílené změny aktu v přenesené pravomoci EU v oblasti taxonomie klimatu, které rozšiřují dosud nezahrnuté hospodářské činnosti přispívající ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně – zejména v odvětvích výroby a dopravy. Zahrnutí většího počtu hospodářských činností pokrývajících všech šest environmentálních cílů, a tedy i většího počtu hospodářských odvětví a podniků, zvýší využitelnost a potenciál taxonomie EU při rozšiřování udržitelných investic v EU. Kritéria jsou do značné míry založena na doporučeních Platformy pro udržitelné financování, která byla zveřejněna v březnu a listopadu 2022. Komise rovněž přijala změny aktu v přenesené pravomoci o zveřejňování informací o taxonomii EU, aby vyjasnila povinnosti zveřejňování informací o dalších činnostech.

Ratingy ESG hrají důležitou roli na trhu udržitelného financování v EU, protože poskytují investorům a finančním institucím informace například o investičních strategiích a řízení rizik v souvislosti s faktory ESG. Balíček ukazuje, jak může program udržitelného financování EU podpořit podniky a finanční sektor tím, že podpoří soukromé financování projektů a technologií v přechodném období a usnadní finanční toky do udržitelných investic.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Ceny Zlatá vážka ocení výjimečnou praxi v oblasti sociálního podnikání

Přejít na článek

Global Goals Summit už za týden. Přinese Pla(s)teosaura, unikátní zero waste menu, swap oblečení i rozhovor s legendou udržitelnosti

Přejít na článek